1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  394
 3. Reviewed
  439
 4. All
  833
 5. Health
Displaying 651 - 700 of 833

Delete idea %{suggestion}

Usuń pomysł %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Edytuj pomysł %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Otrzymuj aktualizacje statusu w celu uzyskania informacji zwrotnych od klientów Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Na tej stronie nie ma pomysłów ani komentarzy do przetłumaczenia Approve this translation

Contributor Insights Email Subscription

Subskrypcja e-mail na temat statystyk współautorów Approve this translation

Receive monthly email

Otrzymuj comiesięczny e-mail Approve this translation

Your request has been cancelled.

Twoje zapytanie zostało anulowane. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe from this idea.

Potwierdź decyzję o rezygnacji z tego pomysłu. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this idea.

Potwierdź decyzję o usunięciu tego pomysłu. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this idea.

Potwierdź decyzję o opublikowaniu tego pomysłu. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this idea.

Potwierdź decyzję o zatwierdzeniu tego pomysłu. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this idea as spam.

Potwierdź decyzję o oznaczeniu tego pomysłu jako spam. Approve this translation

Please confirm your decision to close this ticket.

Potwierdź decyzję o zamknięciu tego biletu. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this ticket.

Potwierdź decyzję o usunięciu tego biletu. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this ticket as spam.

Potwierdź decyzję o oznaczeniu tego biletu jako spam. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this comment.

Potwierdź decyzję o opublikowaniu tego komentarza. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this comment.

Potwierdź decyzję o zatwierdzeniu tego komentarza. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this comment.

Potwierdź decyzję o usunięciu tego komentarza. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this comment as spam.

Potwierdź decyzję o oznaczeniu tego komentarza jako spam. Approve this translation

Please confirm your decision to keep your profile.

Potwierdź decyzję o zachowaniu swojego profilu. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe.

Potwierdź decyzję o rezygnacji z subskrypcji. Approve this translation

%{user} suggested

%{user} zasugerował Approve this translation

%{user} wrote

%{user} napisał Approve this translation

Contributor Console

Konsola współtwórcy Approve this translation

We're glad you're here

Cieszymy się że tu jesteś Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Zaloguj się, aby wystawić opinię Approve this translation

Required consent not provided

Nie dostarczono wymaganej zgody Approve this translation

Confirm your password

Potwierdź swoje hasło Approve this translation

Create your profile

Stwórz swój profil Approve this translation

Or sign up with email

Lub zarejestruj się przez e-mail Approve this translation

Username (optional)

Nazwa użytkownika (opcjonalnie) Approve this translation

Job Title (optional)

Stanowisko (opcjonalnie) Approve this translation

Passwords do not match

Hasła nie pasują do siebie Approve this translation

SIGN UP

ZAPISZ SIĘ Approve this translation

Or sign up with email:

Lub zarejestruj się przez e-mail: Approve this translation

Sign up with:

Zarejestruj się przez: Approve this translation

This site is restricted. Please sign in.

Ta witryna jest ograniczona. Proszę, zaloguj się. Approve this translation

Idea submission confirmation

Potwierdzenie zgłoszenia pomysłu Approve this translation

We couldn't submit your score at this time.

Nie mogliśmy w tej chwili przesłać Twojego wyniku. Approve this translation

Add your feedback

Dodaj swoją opinię Approve this translation

Post feedback

Opublikuj opinię Approve this translation

Submitting feedback as "%{email}"...

Przesyłanie opinii jako „%{email} "... Approve this translation

Not you?

Nie ty? Approve this translation

We are not currently accepting feedback on this idea.

Obecnie nie przyjmujemy opinii na temat tego pomysłu. Approve this translation

Your email link has expired, you'll need to log in to complete this action.

Twój link e-mail wygasł, musisz się zalogować, aby zakończyć tę czynność. Approve this translation

You must accept the terms of service.

Musisz zaakceptować warunki korzystania z usługi. Approve this translation

Please enter some feedback.

Podaj opinię. Approve this translation

Thanks for the feedback.

Dzięki za opinie. Approve this translation

We had trouble processing your request, try signing in or creating an account first.

Wystąpił problem z przetworzeniem Twojego żądania. Najpierw spróbuj się zalogować lub utworzyć konto. Approve this translation

Your email link has expired.

Twój link e-mail wygasł. Approve this translation