1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  279
 3. Reviewed
  565
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

3 Anonimowy Approve this translation

What happens if I run out?

Co się stanie, kiedy się skończę? Approve this translation

Share

1 Współdziel Approve this translation

Done!

1 Gotowe! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Musisz autoryzować system zgłoszeń UserVoice Approve this translation

You have added %{num} %{text}

1 Dodano %{num} %{text} Approve this translation

saving

zapisywanie Approve this translation

Vote for this idea

1 Głosuj na ten pomysł Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Administratorzy, należy skonfigurować konto UserVoice , aby rozpocząć zbieranie zgłoszeń. Approve this translation

Load more ideas

Załaduj więcej pomysłów Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Te instrukcje są dla adminów, w celu konfiguracji własnej zakładki zgłoszeń opartej na UserVoice. Jeśli próbujesz zostawić opinię, prosimy wrócić wkrótce! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Zaloguj się do Konsoli Administratora UserVoice Approve this translation

%{category}

1 %{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Zarejestruj swoją stronę lub aplikację Facebook Approve this translation

View comments (%{num})

1 Zobacz komentarze (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Twoja zakładka odpowiedzi jest już prawie gotowa! Approve this translation

Create idea

1 Dodaj pomysł Approve this translation

awaiting moderator approval

1 oczekuje na akceptację moderatora Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Ta aplikacja na Facebooku korzysta z systemu zgłoszeń UserVoice. W celu utworzenia pomysłu, oddania głosu lub komentarza, należy uwieżytelnić aplikację UserVoice i zgodzić się z %{1: warunkami korzystania z usługi} Approve this translation

Response by %{name}

Odpowiedź od %{name} Approve this translation

Update Search

Aktualizuj wyszukiwanie Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Głosuj na podobny pomysł, lub dodaj swój pomysł poniżej Approve this translation

You have %{num} remaining!

1 Masz %{num} pozostałych! Approve this translation

All Feedback

Wszystkie zgłoszenia Approve this translation

My Feedback

Moje zgłoszenia Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Każdy użytkownik otrzymuje ograniczoną liczbę głosów. Nie przejmuje się, gdy Ci się skończą. Istnieje wiele sposobów na ich odzyskanie! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Możesz zmienić liczbę głosów oddanych masz już pomysłów. Kliknij na "Mój Feedback" kartę, aby sprawdzić, które pomysły masz wsparcie; usuwania głosów będzie można głosować i tworzyć inne pomysły. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Możesz skomentować wszystkie pomysły, niezależnie od liczby głosów jaką posiadasz! Approve this translation

on %{date}

w dniu %{date} Approve this translation

Write a comment

1 Napisz komentarz Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

Jak skonfigurować zakładkę zgłoszeń UserVoice Approve this translation

Add your idea

1 Dodaj swój pomysł Approve this translation

What happens if I run out of votes?

Co się stanie, jeśli zabraknie mi głosów? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

W celu utworzenia idei, oddania głosu lub zostawienia komentarza, musisz uwierzytelnić aplikację UserVoice. Czy chcesz zrobić to teraz? Approve this translation

Request for Permission

Wystąp o pozwolenie Approve this translation

Sorry, something went wrong.

1 Niestety, coś poszło nie tak. Approve this translation

A title is required for your idea

Twój pomysł wymaga tytułu. Approve this translation

Error!

1 Błąd! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

Przed kliknięciem w "Dalej" upewnij się, że pomysł został wpisany. Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Dziękujemy za Twoją sugestię. Opublikujemy ją niezwłocznie, po zaakceptowaniu przez administratora. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Wygląda na to, że byłeś zajęty, ale nie martw się, jak tylko jeden z twoich pomysłów zostanie zakończony odzyskasz swoje głosy! Approve this translation

Not enough votes!

2 Za mało głosów! Approve this translation

Accepted

Zaakceptowany Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

1 Głosy oddane na pomysł zostaną Ci zwrócone zaraz po tym jak administrator zamknie pomysł. Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Zbieranie informacji zwrotnych od swoich fanów jest super proste! Aby zainstalować, wykonaj następujące kroki szybkie: Approve this translation

Create one for free!

1 Załóż je za darmo! Approve this translation

From your Admin Console select:

Z Twojej Konsoli administracyjnej wybierz: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

1 Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

1 UserVoice Facebook App nie jest skonfigurowany Approve this translation

Oh nos!

O nie! Approve this translation