1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  385
 3. Reviewed
  429
 4. All
  814
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 814

Crowdsourced moderation

umiar Crowdsourced Approve this translation

My tickets

Moje zgłoszenia Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Ten alias domeny jest juz zajęty. Skontaktuj się z pomocą, aby uzyskać pomoc, jeśli uważasz, że to błąd. Approve this translation

Everyone else

1 Wszyscy inni Approve this translation

Feedback Tab Widget

Widget Tab zgłoszeń Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorie pozwalają organizować pomysły w swoim forum. Użytkownicy mogą wybrać, do której kategorii należy do ich pomysł, gdy pomysły sugeruje. Approve this translation

is invalid

1 jest nieprawidłowa Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integracja UserVoice bezpośrednio na stronie. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} nie jest dostępna w aktualnym planie. Approve this translation

all values need to be unique

2 wszystkie wartości powinny być niepowtarzalne Approve this translation

Merge ideas

Scal idee Approve this translation

Unassigned

1 Nieprzypisane Approve this translation

Pre-moderation

Pre-umiarem Approve this translation

You don't have access to this.

1 Nie masz dostępu do tego. Approve this translation

Assignee

1 Przypisany Approve this translation

Email must be present.

Musisz podać adres e-mail. Approve this translation

Restrict access by IP

Ograniczanie dostępu przez IP Approve this translation

Full custom design

Pełna zamówienie Approve this translation

you need to have at least one value

1 musisz mieć co najmniej jedną wartość Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Już wkrótce! Integracja UserVoice natywnie w iPhone aplikacji. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

2 Dziękujemy za potwierdzenie adresu e-mail. Proszę utworzyć hasło w celu ochrony swojej tożsamości. Approve this translation

already has an outstanding invitation

1 posiada już niewykorzystane zaproszenie Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Grant prywatny dostęp do całego forum domen e-mail (np. *. youdomain.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

Ograniczanie dostępu przez e-mail domeny Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Ustawienia zaawansowane oszustwa głosowania Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automatycznie zastępuje nieprzyzwoite słowa z'*****'. (Obecnie tylko w języku angielskim). Approve this translation

Respond to ideas

Odpowiedz na pomysły Approve this translation

Email must be valid.

1 Email musi być poprawny. Approve this translation

is an admin

1 jest administratorem Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Grant dostęp do prywatnej forum do określonych adresów IP (np. w sieci wewnętrznej). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Scalanie dwóch egzemplarzach pomysły z łatwością. (Głosy z obu pomysłów są połączone.) Approve this translation

spam

3 spam Approve this translation

Anonymous

1 Anonimowy Approve this translation

Customize voting

Dostosuj głosowania Approve this translation

Domain aliasing

Maskowanie domeny Approve this translation

White labeled

White oznakowane Approve this translation

Private forums

Prywatne fora Approve this translation

SSL encryption

1 Szyfrowanie SSL Approve this translation

Administrators

Administratorzy Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Jest to maksymalna liczba administratorów na swoim forum UserVoice i systemu sprzedaży biletów. Approve this translation

Continue reading

1 Czytaj dalej Approve this translation

Idea has been merged into another idea

2 Pomysł został połączony z innym pomysłem Approve this translation

Idea is a duplicate

2 Pomysł jest duplikatem Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Informacja zwrotna dla Facebooka Plugin Approve this translation

Single sign-on

Single sign-on Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

1 Zgadzam się z %{1: Warunki korzystania z usługi} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Masz zbyt mało głosów na tym forum. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

1 Proszę podać tytuł dla swojego pomysłu. Approve this translation

The title is too long.

1 Tytuł jest zbyt długi. Approve this translation

The description is too long.

1 Opis jest zbyt długi. Approve this translation