1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  396
 3. Reviewed
  439
 4. All
  835
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 835

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Niektóre rzeczy najlepiej jest dyskutować prywatnie. Można ograniczyć forum przez adres e-mail, domeny e-mailowe lub poprzez pojedyncze logowanie. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Twoi klienci nawet nie będą potrzebowali wiedzieć, że już opuścili Twoją witrynę. Skonfiguruj Twój projekt UserVoice (nagłówki, stopki i CSS), tak, żeby on pasował do wyglądu i wrażenia Twojego już istniejącego projektu. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Wiele opcji wsparcia, w tym 24 / 7 pomoc w zarządzaniu kontem. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Większość kont ma jedno forum na ogólne pomysły i żeby stworzyć dodatkowe fora, żeby się wgłębić w temat zarówno z Twoimi użytkownikami, jak i Twoim zespółem. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 Szyfrowanie SSL będzie chronić twoje dane. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Dodaje szczegółową kontrolę nad tym jak detektor oszustwa głosowania działa. Approve this translation

Email address

2 Adres e-mail Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone Plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

umiar Crowdsourced Approve this translation

My tickets

Moje zgłoszenia Approve this translation

Everyone else

1 Wszyscy inni Approve this translation

Feedback Tab Widget

Widget Tab zgłoszeń Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorie pozwalają organizować pomysły w swoim forum. Użytkownicy mogą wybrać, do której kategorii należy do ich pomysł, gdy pomysły sugeruje. Approve this translation

is invalid

1 jest nieprawidłowa Approve this translation

Profanity filter

Wulgarność filtr Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integracja UserVoice bezpośrednio na stronie. Approve this translation

all values need to be unique

2 wszystkie wartości powinny być niepowtarzalne Approve this translation

Merge ideas

Scal idee Approve this translation

Pre-moderation

Pre-umiarem Approve this translation

You don't have access to this.

1 Nie masz dostępu do tego. Approve this translation

Email must be present.

Musisz podać adres e-mail. Approve this translation

Restrict access by IP

Ograniczanie dostępu przez IP Approve this translation

Full custom design

Pełna zamówienie Approve this translation

you need to have at least one value

1 musisz mieć co najmniej jedną wartość Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Już wkrótce! Integracja UserVoice natywnie w iPhone aplikacji. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

2 Dziękujemy za potwierdzenie adresu e-mail. Proszę utworzyć hasło w celu ochrony swojej tożsamości. Approve this translation

already has an outstanding invitation

1 posiada już niewykorzystane zaproszenie Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Grant prywatny dostęp do całego forum domen e-mail (np. *. youdomain.com). Approve this translation

Custom Fields

Custom Fields Approve this translation

Restrict access by email domain

Ograniczanie dostępu przez e-mail domeny Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Ustawienia zaawansowane oszustwa głosowania Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automatycznie zastępuje nieprzyzwoite słowa z'*****'. (Obecnie tylko w języku angielskim). Approve this translation

Respond to ideas

Odpowiedz na pomysły Approve this translation

Email must be valid.

1 Email musi być poprawny. Approve this translation

is an admin

1 jest administratorem Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Grant dostęp do prywatnej forum do określonych adresów IP (np. w sieci wewnętrznej). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Scalanie dwóch egzemplarzach pomysły z łatwością. (Głosy z obu pomysłów są połączone.) Approve this translation

spam

3 spam Approve this translation

Customize voting

Dostosuj głosowania Approve this translation

Domain aliasing

Maskowanie domeny Approve this translation

White labeled

White oznakowane Approve this translation

Private forums

Prywatne fora Approve this translation

SSL encryption

1 Szyfrowanie SSL Approve this translation

ideas

3 pomysły Approve this translation

or

4 lub Approve this translation

Terms of Service

4 Warunki korzystania z usługi Approve this translation

Administrators

Administratorzy Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Jest to maksymalna liczba administratorów na swoim forum UserVoice i systemu sprzedaży biletów. Approve this translation

Continue reading

1 Czytaj dalej Approve this translation

Idea has been merged into another idea

2 Pomysł został połączony z innym pomysłem Approve this translation