General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  142
 3. Reviewed
  101
 4. All
  243
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 243

started

3 rozpoczęte Approve this translation

Sign in

4 Zaloguj się Approve this translation

I suggest you ...

Wpisz swój pomysł (nowa funkcja, naprawa błędu, itp.) Approve this translation

Terms of service

2 Warunki Usługi Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

pakiet nie zawiera aliasów domen Approve this translation

Cancel

3 Anuluj Approve this translation

Confirm Password

Potwierdź hasło Approve this translation

does not belong to subdomain

2 nie należy do poddomeny Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

6 Forum zostało zamknięte. Nie można już w nim głosować. Approve this translation

planned

3 zaplanowane Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

Password confirmation

3 Potwierdzenie hasła Approve this translation

other

1 inny Approve this translation

Admin

3 Administrator Approve this translation

Activity

1 Aktywność Approve this translation

Forums

2 Fora Approve this translation

Categories

1 Kategorie Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Zgłoszenia Klienta %{account_name} Approve this translation

under review

analizowany Approve this translation

declined

3 odrzucone Approve this translation

Password

3 Hasło Approve this translation

Remember me

2 Zapamiętaj mnie Approve this translation

Enter your idea

Wpisz swój pomysł... Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

kieruje do "%{resolves_to}" zamiast "%{host}. Sprawdź swoje ustawienia DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

jest nie rozwiązywalne. Rozpowszechnienie zmian dla Twojego DNS może zabrać do 72 godzin. %{link} Approve this translation

Sign up

1 Zarejestruj się Approve this translation

Change Password

Zmień Hasło Approve this translation

completed

2 zakończone Approve this translation

upgrade

1 aktualizacja Approve this translation

Loading

1 Ładowanie Approve this translation

Open

1 Otwarte Approve this translation

Custom

1 Własny Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Mają konfigurację forum na własnej domenie (np. feedback.yourdomain.com). Zachowuje swoje doświadczenia marki i dodaje, umieszczając wartość SEO treści tworzone przez użytkowników w domenie Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Twoi użytkownicy mogą płynnie przechodzić pomiędzy Twoją stroną a UserVoice bez żadnej rejestracji. Twój profil i avatar może być zintegrowany z UserVoice na wiele różnych sposobów Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Każdy głosujący otrzymuje 10 głosów (na każdym forum), żeby wykorzystać je na pomysły, które popiera. Zmusza to użytkowników do skupienia się na ich najlepszych pomysłach, co prowadzi do wyższej jakości informacji zwrotnych. Dzięki tej opcji można ustanowić liczbę głosów, którą każdy wyborca otrzymuje na każdym forum. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Niektóre rzeczy najlepiej jest dyskutować prywatnie. Można ograniczyć forum przez adres e-mail, domeny e-mailowe lub poprzez pojedyncze logowanie. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Twoi klienci nawet nie będą potrzebowali wiedzieć, że już opuścili Twoją witrynę. Skonfiguruj Twój projekt UserVoice (nagłówki, stopki i CSS), tak, żeby on pasował do wyglądu i wrażenia Twojego już istniejącego projektu. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Wiele opcji wsparcia, w tym 24 / 7 pomoc w zarządzaniu kontem. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Większość kont ma jedno forum na ogólne pomysły i żeby stworzyć dodatkowe fora, żeby się wgłębić w temat zarówno z Twoimi użytkownikami, jak i Twoim zespółem. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 Szyfrowanie SSL będzie chronić twoje dane. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Dodaje szczegółową kontrolę nad tym jak detektor oszustwa głosowania działa. Approve this translation

Email address

2 Adres e-mail Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone Plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

umiar Crowdsourced Approve this translation

My tickets

Moje zgłoszenia Approve this translation

Everyone else

1 Wszyscy inni Approve this translation

Feedback Tab Widget

Widget Tab zgłoszeń Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorie pozwalają organizować pomysły w swoim forum. Użytkownicy mogą wybrać, do której kategorii należy do ich pomysł, gdy pomysły sugeruje. Approve this translation

is invalid

1 jest nieprawidłowa Approve this translation

Profanity filter

Wulgarność filtr Approve this translation