1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  389
 3. Reviewed
  428
 4. All
  817
 5. Health
Displaying 801 - 817 of 817

Exceeded API Limit

Przekroczono limit API Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Jedna osoba %{heart:chce} tego pomysłu Approve this translation

Please describe your idea

Opisz swój pomysł Approve this translation

Please enter a message

Wprowadź wiadomość Approve this translation

Action required

Konieczne są działania Approve this translation

We are now required to have consent to store personal data. Since you already have data stored on this site, please select one of the following:

Musimy teraz uzyskać zgodę na przechowywanie danych osobowych. Ponieważ masz już dane przechowywane na tej stronie, wybierz jedną z następujących opcji: Approve this translation

All of your personal information, including email address, name, and IP address will be deleted from this site. Any feedback you have provided that others have supported will be attributed to "Anonymous". All of your ideas without support will be deleted.

Wszystkie twoje dane osobowe, w tym adres e-mail, nazwisko i adres IP, zostaną usunięte z tej witryny. Wszelkie opinie, które zostały przekazane przez inne osoby, zostaną przypisane do "Anonimowego". Wszystkie Twoje pomysły bez wsparcia zostaną usunięte. Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nie masz uprawnień dostępu do tych treści Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Serwer jest w tej chwili trochę zajęty. Usiądź mocno, a my będziemy się starać lub możesz wrócić później. Approve this translation

Summarize your idea

Podsumuj swój pomysł Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Twój pomysł został opublikowany na naszym %{link:forum opinii} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Podaj swój adres e-mail, aby głosować i otrzymywać aktualizacje dotyczące tego pomysłu. Approve this translation

Something went wrong!

Coś poszło nie tak! Approve this translation

I do not agree to the storage of my personal information, and I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.

Nie zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych i chcę usunąć mój profil opinii i wszystkie dane osobowe z tej strony. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information within 30 days.

Pamiętaj, że jeśli nie wybierzesz żadnej opcji, będziemy musieli usunąć Twój profil opinii i dane osobowe w ciągu 30 dni. Approve this translation

Please select an option to continue.

Wybierz opcję, aby kontynuować. Approve this translation

This can take up to 1 minute...

Może to potrwać do 1 minuty... Approve this translation