1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  396
 3. Reviewed
  439
 4. All
  835
 5. Health
Displaying 701 - 750 of 835

Unable to unsubscribe you from outreaches.

Nie można wypisać Cię z kampanii. Approve this translation

General notifications

Powiadomienia ogólne Approve this translation

Requests for feedback

Prośby o opinię Approve this translation

No existing idea results

Brak wyników istniejących pomysłów Approve this translation

result found

znaleziono wynik Approve this translation

results found

znalezione rezultaty Approve this translation

Skip to content

Przejdź do treści Approve this translation

Report

Raport Approve this translation

Reported

Zgłoszono Approve this translation

This comment was upgraded into a new idea: %{link}

Ten komentarz został uaktualniony do nowego pomysłu:%{link} Approve this translation

This idea was split into a new idea: %{link}

Pomysł ten został podzielony na nowy pomysł:%{link} Approve this translation

Message subject

1 Temat wiadomości Approve this translation

How can we help you today?

Jak możemy Ci dziś pomóc? Approve this translation

Sending

1 Wysyłanie Approve this translation

Your message has been received.

1 Twoja wiadomość została odebrana. Approve this translation

Submitting

1 Przesyłanie Approve this translation

Your idea has been received.

Twój pomysł został wysłany. Approve this translation

Visit %{link}

1 Odwiedź %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Skończyły ci się głosy! Approve this translation

We'll email you!

Wyślemy do ciebie e-mail! Approve this translation

open in new window

otwórz w nowym oknie Approve this translation

Hide

1 Ukryj Approve this translation

%{num} related idea

%{num} powiązany pomysł Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} powiązane pomysły Approve this translation

Matches for '%{query}'

Wyniki dla '%{query} " Approve this translation

searching

1 wyszukiwanie Approve this translation

Send another message

1 Wyślij kolejną wiadomość Approve this translation

Idea is closed

Pomysł jest zamknięty Approve this translation

Please sign in

2 Zaloguj się Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Zabezpiecz hasłem swój profil, aby uzyskać dostęp Approve this translation

Contact support

1 Kontakt ze wsparciem Approve this translation

Give feedback

Wyślij zgłoszenie Approve this translation

Close window

1 Zamknij okno Approve this translation

Post another idea

Zgłoś kolejny pomysł Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Twoje głosy zostanie zwrócone, gdy pomysły zostaną zamknięte przez administratora Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Pamiętaj, że wykorzystałeś już wszystkie Swoje głosy na tym forum. Twoje głosy zostaną zwrócone, gdy pomysły z Twoimi głosami zostaną zamknięte przez administratora Approve this translation

I still want to send a message

Nadal chcę wysłać wiadomość Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Odkryliśmy %{1:artykuły,} które mogą pomóc Ci szybciej niż wysyłanie wiadomości. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Odkryliśmy %{1:artykuły} i %{2:związanych} z nimi %{2:pomysłami,} które mogą pomóc Ci szybciej niż wysyłanie wiadomości. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Wrócimy do ciebie wkrótce Approve this translation

More matches

Więcej wyników Approve this translation

%{num} ranked

%{num} w rankingu Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Odkryliśmy, że może %{1:odnosić pomysłów,} które chcesz sprawdzić. Approve this translation

Sign in to give feedback

Zaloguj się, aby przekazać opinię Approve this translation

Back

Z powrotem Approve this translation

Processing

Przetwarzanie Approve this translation

Send message

1 Wyślij wiadomość Approve this translation

Edit idea

Edytuj pomysł Approve this translation

Post idea

Opublikuj pomysł Approve this translation

Invalid email address!

1 Błędny adres e-mail! Approve this translation