1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  389
 3. Reviewed
  428
 4. All
  817
 5. Health
Displaying 701 - 750 of 817

Password-protect your profile to gain access

Zabezpiecz hasłem swój profil, aby uzyskać dostęp Approve this translation

Close window

1 Zamknij okno Approve this translation

Post another idea

Zgłoś kolejny pomysł Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Twoje głosy zostanie zwrócone, gdy pomysły zostaną zamknięte przez administratora Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Pamiętaj, że wykorzystałeś już wszystkie Swoje głosy na tym forum. Twoje głosy zostaną zwrócone, gdy pomysły z Twoimi głosami zostaną zamknięte przez administratora Approve this translation

I still want to send a message

Nadal chcę wysłać wiadomość Approve this translation

No results found

1 Nie znaleziono żadnych wyników Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Odkryliśmy %{1:artykuły,} które mogą pomóc Ci szybciej niż wysyłanie wiadomości. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Odkryliśmy %{1:artykuły} i %{2:związanych} z nimi %{2:pomysłami,} które mogą pomóc Ci szybciej niż wysyłanie wiadomości. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Wrócimy do ciebie wkrótce Approve this translation

More matches

Więcej wyników Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

1 Twój adres e-mail nie ma dostępu do tego forum. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} w rankingu Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Odkryliśmy, że może %{1:odnosić pomysłów,} które chcesz sprawdzić. Approve this translation

Voted!

Twój głos! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Więcej na temat tego pomysłu Approve this translation

Required Consent

Wymagana zgoda Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Wyrażam zgodę na przechowywanie mojego adresu e-mailowego, imienia i adresu IP. Te informacje i wszelkie informacje zwrotne, które podaję, mogą służyć do informowania o decyzjach dotyczących produktu i powiadamiania mnie o aktualizacjach produktu. (Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.) Approve this translation

Sign in to give feedback

Zaloguj się, aby przekazać opinię Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

To jest prywatne forum. Zaloguj się za pomocą zatwierdzonego profilu, aby uzyskać dostęp. Approve this translation

%{num} voter

%{num} wyborca Approve this translation

%{num} voters

%{num} wyborcy Approve this translation

Back

Z powrotem Approve this translation

Processing

Przetwarzanie Approve this translation

Admin response

odpowiedź Administratora Approve this translation

more

2 więcej Approve this translation

Edit idea

Edytuj pomysł Approve this translation

Delete my profile

3 Usuń mój profil Approve this translation

Invalid email address!

1 Błędny adres e-mail! Approve this translation

Whoops

1 Whoops Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

1 Czy poleciłbyś %{site_name} przyjacielowi lub współpracownikowi? Approve this translation

Great stuff!

Świetne rzeczy ! Approve this translation

Nevermind

Mniejsza o to Approve this translation

Send us a message

1 Wyślij nam wiadomość Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

1 Czy nadal chcesz przesłać pomysł lub wysłać do nas wiadomość? Approve this translation

Post an Idea

1 Dodaj nowy pomysł Approve this translation

Idea title

1 Nazwa pomysłu Approve this translation

Please enter a title

Proszę wprowadź tytuł Approve this translation

Select a category

1 Wybierz kategorię Approve this translation

So we can update you!

1 Poinformujemy Cię o zmianach! Approve this translation

This field is required

1 To pole jest wymagane Approve this translation

Select one

1 Wybierz jedną Approve this translation

No thanks

1 Nie, dziękuję Approve this translation

Enter your feedback

1 Wpisz swoje zgłoszenie Approve this translation

Why did you pick that score?

1 Dlaczego wybrałeś ten wynik? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

1 Czy nadal chcesz wysłać do nas wiadomość? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

1 Czy nadal chcesz przesłać pomysł? Approve this translation

Additional details

1 Dodatkowe szczegóły Approve this translation

Sending message

1 Wysyłanie wiadomości Approve this translation

Give feedback or ask for help

1 Wyraź opinię lub zwróć się o pomoc Approve this translation