General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  108
 3. Reviewed
  116
 4. All
  224
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 224

New User Feedback

Nov uporabnik Povratne informacije Approve this translation

New Ticket Note

New Ticket Note Approve this translation

SLA Warning

SLA Opozorilo Approve this translation

SLA Violation

SLA Kršitev Approve this translation

User Traits

Uporabniške Lastnosti Approve this translation

Account Traits

Račun Lastnosti Approve this translation

Company Insight

Družba Insight Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Podpiram " %{title} "- Kaj misliš? Approve this translation

Multiple forum languages

Več jezikov forum Approve this translation

Have forums in multiple languages

Imajo forume v več jezikih Approve this translation

never

nikoli Approve this translation

today

danes Approve this translation

yesterday

včeraj Approve this translation

%{n} ago

%{n} nazaj Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Odstranite "Powered By" UserVoice branding. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Izberite odseke spletnega portala, ki jih želite videti. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Omogočite Google Analytics na spletnem portalu, tako da v nastavitvah vnesete ID storitve Google Analytics. Approve this translation

Your password cannot appear in your email address.

Geslo se ne more prikazati na vašem e -poštnem naslovu. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

Vaš e -poštni naslov ne more biti prikazan v geslu. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

Vaše geslo ne more biti prikazano. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Omogoča omejevanje dostopa do celotnega spletnega portala, ki temelji na veljavnem žetonu SSO ali pooblaščenem IP naslovu. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Dovoli omejitev skrbnikov določenim modulom (povratne informacije, služba za pomoč in / ali bazo znanja). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Shranite iskalne poizvedbe za pogoste namene. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Prikazuje stopnjo angažiranja na posodobitvah e-pošte. Approve this translation

License types

Vrste licenc Approve this translation

Assign seats by license type.

Dodeli sedeže po vrsti licence. Approve this translation

Support Only

Samo podpora Approve this translation

Contributor

Sodelujoči Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Za dostop do tega morate biti odgovorni admin! Approve this translation

Forum no longer exists

Forum ne obstaja več Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Bil si %{action}%{event} obvestila. %{link:Razveljavi} Approve this translation

New Password

novo geslo Approve this translation

New feedback

Nove povratne informacije Approve this translation

Create an account

Ustvari račun Approve this translation

Have an idea? Share it!

Imate idejo? Deli! Approve this translation

Public status updates

Javne posodobitve stanja Approve this translation

New votes

Novi glasovi Approve this translation

Internal status updates

Notranje posodobitve stanja Approve this translation

New NPS®

Nov NPS® Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Pošiljanje zasebnih e-poštnih sporočil naročnikom na idejo Approve this translation

New idea merges

Nova ideja se združuje Approve this translation

New Idea

Nova ideja Approve this translation

Idea Status Update

Posodobitev statusa ideje Approve this translation

Idea Votes Update

Idea Votes Update Approve this translation

Push Idea

Potisnite idejo Approve this translation

must be deleted for merged idea

mora biti izbrisan za združeno idejo Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Ta forum je zaključen. Nobene ideje niso dovoljene. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Uporabite trenutni widget (aka "omnibox," aka "tt (toolpoint toolkit)," aka ne vaš klasični pripomoček ". Odklene tudi funkcije NPS® Ratings, ki so odvisne od gradnika. Approve this translation

no status

brez statusa Approve this translation

not routable

ni usmerljiv Approve this translation