General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  89
 3. Reviewed
  132
 4. All
  221
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 221

started

2 Začeto Approve this translation

[password protected entry]

[vnos je zaščiten z geslom] Approve this translation

I suggest you ...

Predlagam vam... Approve this translation

Terms of service

1 Pogoji uporabe Approve this translation

an anonymous user

1 anonimen uporabnik Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 Vaš plan ne vsebuje opcije za alias domene Approve this translation

does not belong to subdomain

ne pripada poddomeni Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Ta forum je zaprt, zato glasovanje ni več mogoče. Approve this translation

planned

načrtovano Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

Password confirmation

1 Potrditev gesla Approve this translation

other

1 drugo Approve this translation

Activity

Aktivnost Approve this translation

White Labeled

Brez oznak Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Uporabniška pomoč za %{account_name} Approve this translation

under review

2 je v pregledu Approve this translation

declined

2 Zavrnjeno Approve this translation

Domain Aliasing

Aliasing domene Approve this translation

Enter your idea

1 Vpišite idejo Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 se razrešuje v '%{resolves_to}' namesto v '%{host}'. Preverite vaše DNS nastavitve. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

se ne razrešuje. Traja lahko do 72 ur, da bodo DNS spremembe propagirali. %{link} Approve this translation

completed

2 Zaključeno Approve this translation

Site

Stran Approve this translation

Single Sign-On

Enkratni vpis Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Povejte svoje nastavitve forum na svojo domeno (npr.: feedback.yourdomain.com). Ohranja svojo blagovno znamko izkušnje in dodano vrednost SEO s tem da ustvarjajo uporabniki vsebine na vaši domeni Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Vaši uporabniki lahko prehod neopazno iz vaše strani do UserVoice ne zahteva registracijo. To močno zmanjšuje ovire za dajanje povratne informacije. Vaši uporabniki profili in avatarji je mogoče vgraditi v UserVoice za bolj brezhibno uporabniško izkušnjo. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Vsak glasovalec prejme 10 glasov (za forum), da podpira ideje, ki so mu všeč. To prisili ljudi v to, da se osredotočijo na najboljših ideje, kar daje bolj kakovostne povratne informacije. S to možnostjo lahko izberete koliko glasov prejme vsak glasovalec za vsak forum. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Nekatere stvari je najbolje pregovoriti zasebno. Forum lahko omejite z uporabo e-poštnih naslovov, e-poštnih domen ali z uporabo Enkratnega vpisa. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Vaši uporabniki ne bodo niti vedeli, da so zapustili vašo stran. Nastavite, da se vaš UserVoice izgled (glavo, nogo in CSS) ujema izgledu vaše strani. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Več možnosti podpore, vključno s 24/7 namensko vodenje računa. Approve this translation

Private Forums

Zasebni forumi Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Večina računov en forum za splošne ideje in ustvarjajo dodatne forume za vrtanje v temo, tako z vašim uporabnikom in notranji ekipe. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL zaščita bo pomagala ohraniti vaše podatke varne. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} niso na voljo v vašem trenutnem načrtu. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Vsa orodja za poslušanje, odzivanje in merjenje čustva vedno večje občinstvo. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Dodaja granul nadzor nad tem, kako je glasovanje proti goljufijam detektor deluje. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone vtičnik Approve this translation

Crowdsourced moderation

Moderacija skupnosti Approve this translation

Fully Customizable Design

Popolnoma prilagodljiv dizajn Approve this translation

My tickets

Moji zahtevki Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

1 Alias te domene je že zaseden. Če menite, da je prišlo do napake ali potrebujete več informacij, kontaktirajte podporo. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Popoln nadzor nad vsebino, dostopnost in hrambo podatkov. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Ideje so predlagane in nato izglasovane na vrh. Approve this translation

Everyone else

Vsi ostali Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Popolna integracija in popoln nadzor nad videzom vaše strani in občutek. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Povratne informacije Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorije vam omogočajo organizirati ideje znotraj foruma. Uporabniki lahko izberejo v katero kategorijo spada njihova ideja. Approve this translation

See %{link}

Poglej %{link} Approve this translation

Advanced Security

Napredna varnost Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrirajte UserVoice direktno na vašo spletno stran. Approve this translation