General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  116
 3. Reviewed
  127
 4. All
  243
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 243

started

2 Začeto Approve this translation

Sign in

2 Prijava Approve this translation

I suggest you ...

Predlagam vam... Approve this translation

Terms of service

1 Pogoji uporabe Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 Vaš plan ne vsebuje opcije za alias domene Approve this translation

Cancel

2 Prekliči Approve this translation

Confirm Password

Potrdi geslo Approve this translation

does not belong to subdomain

ne pripada poddomeni Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Ta forum je zaprt, zato glasovanje ni več mogoče. Approve this translation

planned

načrtovano Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

Password confirmation

1 Potrditev gesla Approve this translation

other

1 drugo Approve this translation

Admin

2 Administrator Approve this translation

Activity

Aktivnost Approve this translation

Forums

2 Forumi Approve this translation

Categories

1 Kategorije Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Uporabniška pomoč za %{account_name} Approve this translation

under review

2 je v pregledu Approve this translation

declined

2 Zavrnjeno Approve this translation

Password

2 Geslo Approve this translation

Remember me

1 Zapomni si me Approve this translation

Enter your idea

1 Vpišite idejo Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 se razrešuje v '%{resolves_to}' namesto v '%{host}'. Preverite vaše DNS nastavitve. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

se ne razrešuje. Traja lahko do 72 ur, da bodo DNS spremembe propagirali. %{link} Approve this translation

Sign up

1 Prijavite se Approve this translation

Change Password

Spremeni geslo Approve this translation

completed

2 Zaključeno Approve this translation

upgrade

nadgradi Approve this translation

Loading

Nalaganje Approve this translation

Open

Odprto Approve this translation

Custom

Po meri Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Povejte svoje nastavitve forum na svojo domeno (npr.: feedback.yourdomain.com). Ohranja svojo blagovno znamko izkušnje in dodano vrednost SEO s tem da ustvarjajo uporabniki vsebine na vaši domeni Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Vaši uporabniki lahko prehod neopazno iz vaše strani do UserVoice ne zahteva registracijo. To močno zmanjšuje ovire za dajanje povratne informacije. Vaši uporabniki profili in avatarji je mogoče vgraditi v UserVoice za bolj brezhibno uporabniško izkušnjo. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Vsak glasovalec prejme 10 glasov (za forum), da podpira ideje, ki so mu všeč. To prisili ljudi v to, da se osredotočijo na najboljših ideje, kar daje bolj kakovostne povratne informacije. S to možnostjo lahko izberete koliko glasov prejme vsak glasovalec za vsak forum. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Nekatere stvari je najbolje pregovoriti zasebno. Forum lahko omejite z uporabo e-poštnih naslovov, e-poštnih domen ali z uporabo Enkratnega vpisa. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Vaši uporabniki ne bodo niti vedeli, da so zapustili vašo stran. Nastavite, da se vaš UserVoice izgled (glavo, nogo in CSS) ujema izgledu vaše strani. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Več možnosti podpore, vključno s 24/7 namensko vodenje računa. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Večina računov en forum za splošne ideje in ustvarjajo dodatne forume za vrtanje v temo, tako z vašim uporabnikom in notranji ekipe. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL zaščita bo pomagala ohraniti vaše podatke varne. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Dodaja granul nadzor nad tem, kako je glasovanje proti goljufijam detektor deluje. Approve this translation

Email address

E-poštni naslov Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone vtičnik Approve this translation

Crowdsourced moderation

Moderacija skupnosti Approve this translation

My tickets

Moji zahtevki Approve this translation

Everyone else

Vsi ostali Approve this translation

Feedback Tab Widget

Povratne informacije Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorije vam omogočajo organizirati ideje znotraj foruma. Uporabniki lahko izberejo v katero kategorijo spada njihova ideja. Approve this translation

is invalid

1 je neveljavno Approve this translation

Profanity filter

Filter kletvic Approve this translation