General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  84
 3. Reviewed
  128
 4. All
  212
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 212

Pre-moderation

Pred-moderacija Approve this translation

Single Sign-On documentation

Dokumentacija za Enkratni vpis Approve this translation

You don't have access to this.

Nimate dostopa do tega. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Ustvarite svojo blagovno znamko, medtem pa spoznajte svoje občinstvo. Approve this translation

Email must be present.

1 Manjka elektronski naslov. Approve this translation

Our basic forum

Naš osnovni forum Approve this translation

Restrict access by IP

Omeji dostop z IP naslovi Approve this translation

Full custom design

Celoten izgled po meri Approve this translation

you need to have at least one value

1 imeti morate vsaj eno vrednost Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Kmalu na voljo! Integrirajte UserVoice v vaše iPhone aplikacije. Approve this translation

Integration

Integracija Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Hvala za potrditev vašega elektronskega naslova. Prosimo, ustvarite si geslo za zaščito vaše identitete. Approve this translation

already has an outstanding invitation

1 že ima izjemna povabila Approve this translation

Your UserVoice URL

Vaš UserVoice URL Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Omogoči zaseben forum vsem e-poštnim domenam (npr.: *.vasadomena.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

Omeji dostop z e-poštno domeno Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Napredno glasovanje goljufij Nastavitve Approve this translation

ID of Forum

ID foruma Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Samodejno zamenja kletvice z "*****". (Trenutno samo v Angleškem jeziku.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Nepotrjeno: Najprej morate potrditi vaš elektronski naslov, da boste lahko prejemali elektronska obvestila. %{resend} Approve this translation

For small groups

Za majhne skupine Approve this translation

Respond to ideas

Odgovori na ideje Approve this translation

Email must be valid.

1 Elektronski naslov mora biti veljaven. Approve this translation

is an admin

1 je administrator Approve this translation

Lite Design Customization

Lite Oblikovanje Customization Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Omogoči dostop do zasebnega foruma na določenih IP naslovih (npr.: vaše notranje omrežje). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Nepotrjeno: Najprej morate potrditi vaš elektronski naslov, da boste lahko prejemali elektronska obvestila ali ustvarili geslo. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Združi več idej z lahkoto. (Glasovi iz obej idej se združijo.) Approve this translation

Full integration

Popolna integracija Approve this translation

Our best value!

Naša najboljša vrednost! Approve this translation

spam

1 potegavščina Approve this translation

Customize voting

Prilagodi glasovanje Approve this translation

Domain aliasing

Domena aliasing Approve this translation

White labeled

Bela označen Approve this translation

Private forums

Zasebni forumi Approve this translation

SSL encryption

SSL zaščita Approve this translation

Administrators

Administratorji Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

To je največje število administratorjev na vašem UserVoice forumu povratnih informacij in podpornem sistemu. Approve this translation

Continue reading

1 Nadaljuj branje Approve this translation

Idea has been merged into another idea

1 Ideja je bila združena z drugo idejo Approve this translation

Idea is a duplicate

1 Ideja je podvojena Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Vaše domen (alias %{host} ) Ne bo več deloval Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Imate več kot administratorje ta načrt omogoča. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Imate več forumov kot je ta načrt omogoča. Approve this translation

Helpdesk

2 Pomoč Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Povratne informacije za Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

Enkraten vpis Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

1 Strinjam se s %{1:pogoji uporabe} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

1 V tem forumu vam je zmanjkalo glasov. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

1 Prosimo izberite naslov vaše ideje. Approve this translation