Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  164
 3. Reviewed
  121
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 285

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Đi kiểm tra hộp thư đến của bạn và bấm vào liên kết trong email xác nhận. %{resend} Approve this translation

Sent!

Đã được gửi! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

Ý tưởng này đang chờ phê duyệt điều hành viên Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Xin lỗi, chúng tôi không có thể gửi ý tưởng của bạn vì bạn không còn phiếu Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

Ý tưởng của bạn đang được xử lý và sẽ xuất hiện sớm Approve this translation

Top

Top Approve this translation

Create Your Profile

Thông tin cá nhân Approve this translation

Create your profile to gain access

Tạo hồ sơ của bạn để truy cập Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Một khi bạn đã tạo ra hồ sơ của bạn, chúng tôi sẽ chuyển tiếp bạn. %{name} diễn đàn. Approve this translation

If you already have a profile click %{1:here} to sign in

Nếu bạn đã có một hồ sơ bấm vào %{1:đây} để đăng nhập Approve this translation

Recently updated ideas

Những ý kiến gần đây Approve this translation

Existing idea results

Kết quả các ý kiến hiện tại Approve this translation

Select the amount of votes for this idea

Chọn số lượng phiếu bầu cho ý tưởng này Approve this translation

1 vote

1 phiếu Approve this translation

2 votes

2 phiếu Approve this translation

3 votes

3 phiếu Approve this translation

Check for your idea before adding a new idea

Kiểm tra các ý tưởng của bạn trước khi thêm một ý tưởng mới Approve this translation

idea results

kết quả ý tưởng Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

Diễn đàn đã được tạm thời bị chặn do thay đổi tài khoản. Approve this translation

Feedback forums

Diễn đàn gửi phản hồi Approve this translation

Top ideas from the community

Ý tưởng từ cộng đồng Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Phản hồi và tài liệu giải đáp Approve this translation

No results found

Không tìm thấy gì Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Bạn đang để xóa hồ sơ của bạn. Điều này không thể được hoàn tác! Approve this translation

To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".

Để xem những ý tưởng bạn đã bình chọn, chọn "thông tin phản hồi của tôi" lọc và chọn "ý tưởng mở". Approve this translation

Don't see your idea?

Bạn không nhìn thấy ý tưởng của mình? Approve this translation

Create a password to secure your profile.

Tạo mật khẩu để bảo đảm an toàn cho hồ sơ của bạn. Approve this translation

Due to merging votes from your duplicate users, you have used too many votes on certain forums.

Do kết hợp phiếu bầu từ người sử dụng trùng lặp của bạn, bạn đã sử dụng các votes quá nhiều trên các diễn đàn nào đó. Approve this translation

More ideas

Thêm ý tưởng Approve this translation

View all ideas in

Xem tất cả các ý tưởng trong Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Xem tất cả các ý tưởng trong %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Xem tất cả các bài viết trong %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Xóa nhận xét từ %{name} trên %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

Bình luận cho %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Tương tự như ý tưởng %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Trang quản trị cho %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

Xem tất cả các bài viết trong %{title} Approve this translation

View all articles

Xem tất cả các bài báo Approve this translation

More info

Xem thêm thông tin Approve this translation

Set a password -- we just need you to confirm your email first.

Thiết lập mật khẩu - chúng tôi chỉ cần bạn xác nhận email của bạn đầu tiên. Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Một người sử dụng với địa chỉ email %{email} đã tồn tại. Hãy đăng nhập. Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Địa chỉ email của bạn không có quyền truy cập vào diễn đàn này. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

Xem tất cả các ý tưởng trong thể loại %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Cookie bị vô hiệu hóa. Truy cập diễn đàn thông tin phản hồi trực tiếp tại %{forum_link} hoặc bật cookie trong trình duyệt của bạn và làm mới trang này. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

Không có địa chỉ email được chỉ định. Vui lòng thử lại. Approve this translation

New comments

Các ý kiến ​​mới Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Đây là các điều khoản của dịch vụ cho UserVoice, dịch vụ có quyền hạn cổng thông tin hỗ trợ này, không cho %{name} chính nó. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Bạn có chắc chắn muốn xóa bình luận của mình không? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Bạn có chắc là muốn xóa ý kiến của mình không? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Vì có người khác ủng hộ ý kiến này, bạn không thể xóa nó. Tuy nhiên, bạn có thể rút tên khỏi ý kiến này và ý kiến sẽ hiển thị người đăng là 'Khách'. Bạn có thực sự muốn rút tên khỏi ý kiến này không? Approve this translation