Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  164
 3. Reviewed
  121
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 285

Your email is unconfirmed

1 Email của bạn là chưa được xác nhận Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

1 Mật khẩu bảo vệ hồ sơ của bạn để được truy cập Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Kết nối với máy chủ có vấn đề! Xin vui lòng thử lại. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản để tiếp tục. Approve this translation

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

Bạn đã sử dụng tất cả các phiếu và sẽ không được có thể gửi một ý tưởng mới, nhưng bạn vẫn có thể tìm kiếm và nhận xét về những ý tưởng hiện tại. Approve this translation

There are two ways to get more votes:

Có hai cách để có được nhiều phiếu hơn: Approve this translation

When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.

Khi một quản trị đóng một ý tưởng mà bạn đã bình chọn, bạn sẽ nhận được phiếu bầu của bạn từ ý tưởng đó. Approve this translation

You can remove your votes from an open idea you support.

Bạn có thể loại bỏ phiếu của bạn từ một ý tưởng mở bạn hỗ trợ. Approve this translation

Post a new idea

Đăng một ý kiến mới Approve this translation

Hot

Hot Approve this translation

Idea has been closed

Ý tưởng đã bị đóng cửa Approve this translation

private

tin Approve this translation

%{num}

%{num} Approve this translation

article

bài viết Approve this translation

articles

bài viết Approve this translation

All Articles

% Tất cả các bài viết Approve this translation

%{topic}

%{topic} Approve this translation

%{1:votes}

%{1: phiếu} Approve this translation

%{1:votes}

%{1: phiếu} Approve this translation

vote left!

bỏ phiếu còn lại! Approve this translation

votes left!

phiếu còn lại! Approve this translation

%{current_forum_name}

%{current_forum_name} Approve this translation

%{current_category_name}

%{current_category_name} Approve this translation

All ideas

Tất cả các ý tưởng Approve this translation

article

bài viết Approve this translation

idea

ý tưởng Approve this translation

This idea is %{name}

Ý tưởng này là %{name} Approve this translation

updated %{date}

cập nhật %{date} Approve this translation

Searching

Đang tìm kiếm Approve this translation

No results.

Không có kết quả Approve this translation

Clear search results

Xoá kết quả tìm kiếm Approve this translation

idea

ý tưởng Approve this translation

ideas

ý tưởng Approve this translation

Stay signed in

Vẫn đang đăng nhập Approve this translation

Click this link to stay signed in on this computer even after your browser is closed.

Nhấp vào liên kết này để ở lại đăng nhập vào máy tính này ngay cả sau khi bạn đóng trình duyệt. Approve this translation

Error! Try again.

Lỗi! Hãy thử lại. Approve this translation

Saving

Đang lưu Approve this translation

Saved

Đã lưu Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

Ý tưởng này đã được chuyển đổi để hỗ trợ tin nhắn Approve this translation

%{user}: %{filter} (%{num} idea)

%{user} : %{filter} (%{num} ý tưởng) Approve this translation

%{user}: %{filter} (%{num} ideas)

%{user} : %{filter} (%{num} ý tưởng) Approve this translation

hide closed ideas

ẩn các ý tưởng đã bị đóng Approve this translation

show closed ideas

hiển thị các ý tưởng đóng Approve this translation

My feedback

Phản hồi của tôi Approve this translation

You need to sign in to see your feedback.

Bạn cần đăng nhập để xem thông tin phản hồi của bạn. Approve this translation

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

Nhập ý tưởng của bạn và chúng tôi sẽ tìm kiếm để xem nếu có ai đó đã đề nghị nó. Approve this translation

We really appreciate your feedback!

Chúng tôi thực sự đánh giá cao thông tin phản hồi của bạn! Approve this translation

Change my password

Thay đổi mật khẩu của tôi Approve this translation

Passwords must match

Mật khẩu phải trùng nhau Approve this translation

Your password has been updated

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật Approve this translation