Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  178
 3. Reviewed
  88
 4. All
  266
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 266

ideas

ý tưởng Approve this translation

Stay signed in

Vẫn đang đăng nhập Approve this translation

Click this link to stay signed in on this computer even after your browser is closed.

Nhấp vào liên kết này để ở lại đăng nhập vào máy tính này ngay cả sau khi bạn đóng trình duyệt. Approve this translation

Error! Try again.

Lỗi! Hãy thử lại. Approve this translation

Saving

Đang lưu Approve this translation

Saved

Đã lưu Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

Ý tưởng này đã được chuyển đổi để hỗ trợ tin nhắn Approve this translation

My feedback

Phản hồi của tôi Approve this translation

We really appreciate your feedback!

Chúng tôi thực sự đánh giá cao thông tin phản hồi của bạn! Approve this translation

Change my password

Thay đổi mật khẩu của tôi Approve this translation

Passwords must match

Mật khẩu phải trùng nhau Approve this translation

Your password has been updated

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật Approve this translation

Sent!

Đã được gửi! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

Ý tưởng này đang chờ phê duyệt điều hành viên Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Xin lỗi, chúng tôi không có thể gửi ý tưởng của bạn vì bạn không còn phiếu Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

Ý tưởng của bạn đang được xử lý và sẽ xuất hiện sớm Approve this translation

Create Your Profile

Thông tin cá nhân Approve this translation

Create your profile to gain access

Tạo hồ sơ của bạn để truy cập Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Một khi bạn đã tạo ra hồ sơ của bạn, chúng tôi sẽ chuyển tiếp bạn. %{name} diễn đàn. Approve this translation

Recently updated ideas

Những ý kiến gần đây Approve this translation

Existing idea results

Kết quả các ý kiến hiện tại Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

Diễn đàn đã được tạm thời bị chặn do thay đổi tài khoản. Approve this translation

Feedback forums

Diễn đàn gửi phản hồi Approve this translation

Top ideas from the community

Ý tưởng từ cộng đồng Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Phản hồi và tài liệu giải đáp Approve this translation

No results found

Không tìm thấy gì Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Bạn đang để xóa hồ sơ của bạn. Điều này không thể được hoàn tác! Approve this translation

More articles

Các bài khác Approve this translation

More ideas

Thêm ý tưởng Approve this translation

View all ideas in

Xem tất cả các ý tưởng trong Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Xem tất cả các ý tưởng trong %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Xem tất cả các bài viết trong %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Xóa nhận xét từ %{name} trên %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

Bình luận cho %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Tương tự như ý tưởng %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Trang quản trị cho %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

Xem tất cả các bài viết trong %{title} Approve this translation

View all articles

Xem tất cả các bài báo Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Một người sử dụng với địa chỉ email %{email} đã tồn tại. Hãy đăng nhập. Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Địa chỉ email của bạn không có quyền truy cập vào diễn đàn này. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

Xem tất cả các ý tưởng trong thể loại %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Cookie bị vô hiệu hóa. Truy cập diễn đàn thông tin phản hồi trực tiếp tại %{forum_link} hoặc bật cookie trong trình duyệt của bạn và làm mới trang này. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

Không có địa chỉ email được chỉ định. Vui lòng thử lại. Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Đây là các điều khoản của dịch vụ cho UserVoice, dịch vụ có quyền hạn cổng thông tin hỗ trợ này, không cho %{name} chính nó. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Bạn có chắc chắn muốn xóa bình luận của mình không? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Bạn có chắc là muốn xóa ý kiến của mình không? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Vì có người khác ủng hộ ý kiến này, bạn không thể xóa nó. Tuy nhiên, bạn có thể rút tên khỏi ý kiến này và ý kiến sẽ hiển thị người đăng là 'Khách'. Bạn có thực sự muốn rút tên khỏi ý kiến này không? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Xóa ý kiến %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Bạn có chắc chắn muốn xóa bình luận của mình không? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Xóa ý kiến %{suggestion} Approve this translation