Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  135
 3. Reviewed
  107
 4. All
  242
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 242

%{num}

%{num} Approve this translation

article

bài viết Approve this translation

articles

bài viết Approve this translation

All Articles

% Tất cả các bài viết Approve this translation

%{topic}

%{topic} Approve this translation

%{1:votes}

%{1: phiếu} Approve this translation

%{1:votes}

%{1: phiếu} Approve this translation

vote left!

bỏ phiếu còn lại! Approve this translation

votes left!

phiếu còn lại! Approve this translation

%{current_forum_name}

%{current_forum_name} Approve this translation

%{current_category_name}

%{current_category_name} Approve this translation

All ideas

Tất cả các ý tưởng Approve this translation

article

bài viết Approve this translation

idea

ý tưởng Approve this translation

This idea is %{name}

Ý tưởng này là %{name} Approve this translation

updated %{date}

cập nhật %{date} Approve this translation

Searching

Đang tìm kiếm Approve this translation

No results.

Không có kết quả Approve this translation

Clear search results

Xoá kết quả tìm kiếm Approve this translation

idea

ý tưởng Approve this translation

ideas

ý tưởng Approve this translation

Stay signed in

Vẫn đang đăng nhập Approve this translation

Click this link to stay signed in on this computer even after your browser is closed.

Nhấp vào liên kết này để ở lại đăng nhập vào máy tính này ngay cả sau khi bạn đóng trình duyệt. Approve this translation

Error! Try again.

Lỗi! Hãy thử lại. Approve this translation

Saving

Đang lưu Approve this translation

Saved

Đã lưu Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

Ý tưởng này đã được chuyển đổi để hỗ trợ tin nhắn Approve this translation

My feedback

Phản hồi của tôi Approve this translation

We really appreciate your feedback!

Chúng tôi thực sự đánh giá cao thông tin phản hồi của bạn! Approve this translation

Change my password

Thay đổi mật khẩu của tôi Approve this translation

Passwords must match

Mật khẩu phải trùng nhau Approve this translation

Your password has been updated

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Đi kiểm tra hộp thư đến của bạn và bấm vào liên kết trong email xác nhận. %{resend} Approve this translation

Sent!

Đã được gửi! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

Ý tưởng này đang chờ phê duyệt điều hành viên Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Xin lỗi, chúng tôi không có thể gửi ý tưởng của bạn vì bạn không còn phiếu Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

Ý tưởng của bạn đang được xử lý và sẽ xuất hiện sớm Approve this translation

Create Your Profile

Thông tin cá nhân Approve this translation

Create your profile to gain access

Tạo hồ sơ của bạn để truy cập Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Một khi bạn đã tạo ra hồ sơ của bạn, chúng tôi sẽ chuyển tiếp bạn. %{name} diễn đàn. Approve this translation

If you already have a profile click %{1:here} to sign in

Nếu bạn đã có một hồ sơ bấm vào %{1:đây} để đăng nhập Approve this translation

Recently updated ideas

Những ý kiến gần đây Approve this translation

Existing idea results

Kết quả các ý kiến hiện tại Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

Diễn đàn đã được tạm thời bị chặn do thay đổi tài khoản. Approve this translation

Feedback forums

Diễn đàn gửi phản hồi Approve this translation

Top ideas from the community

Ý tưởng từ cộng đồng Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Phản hồi và tài liệu giải đáp Approve this translation

No results found

Không tìm thấy gì Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Bạn đang để xóa hồ sơ của bạn. Điều này không thể được hoàn tác! Approve this translation

Create a password to secure your profile.

Tạo mật khẩu để bảo đảm an toàn cho hồ sơ của bạn. Approve this translation