API / OAuth

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  9
 3. Reviewed
  6
 4. All
  15
 5. Health
Displaying all 15

You've revoked the token for %{application}

Bạn đã thu hồi mật mã cho %{application} Approve this translation

Deny

Từ chối Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Hiển thị trên Facebook có thể bị chậm, vui lòng thử lại vài lần. Approve this translation

Authorize Application

Cấp quyền cho ứng dụng Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Ứng dụng %{name} cần quyền truy cập và cập nhật dữ liệu của bạn trên UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Xin lỗi chúng tôi không thể giúp bạn đăng nhập. Xin vui lòng đăng nhập lại. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Email của bạn không thể vô danh nếu bạn muốn đăng nhập thông qua Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Bạn cần phải cung cấp một địa chỉ email hợp lệ thông qua Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Cho phép %{name} truy cập vào hồ sơ UserVoice của bạn? Approve this translation

Allow access

Cho phép truy cập Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID xác thực không thành công: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

Cung cấp dịch vụ chứng thực OpenID cho %{provider} là hiện không có sẵn Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Chỉ quản trị viên mới có thể đăng nhập qua phương pháp này. Vui lòng đăng nhập một cách khác. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Điều này %{provider} tài khoản là không tốt, nó không có địa chỉ email đã được xác minh. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Xin lỗi về điều đó, chúng tôi không thể đăng nhập. Hãy thử lại. Approve this translation