Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  86
 3. Reviewed
  80
 4. All
  166
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 166

Powered by UserVoice

Cung cấp bởi UserVoice Approve this translation

Uncategorized

Danh mục chưa thiết lập Approve this translation

%{num} comments

%{num} nhận xét Approve this translation

%{num} comment

%{num} bình luận Approve this translation

Idea held for approval

Ý kiến được giữ lại để chờ duyệt Approve this translation

Approve

Cho phép Approve this translation

Unsubscribe

Hủy đăng ký nhận tin Approve this translation

Ignore Flags

Báo vi phạm Approve this translation

Visit our notifications forum

Ghé thăm diễn đàn thông báo của chúng tôi Approve this translation

Too much email?

Quá nhiều email? Approve this translation

How can we improve this email?

How can we improve this email? Approve this translation

votes

Bình chọn Approve this translation

commented on

Bình luận trên Approve this translation

New note

Ghi chú mới Approve this translation

Posted in

Đăng tại Approve this translation

Edit your email notifications

Chỉnh sửa thông báo qua email của bạn Approve this translation

User

Người dùng Approve this translation

Get Started

Bắt đầu Approve this translation

sent a ticket

gửi phiếu Approve this translation

Moderate idea: '%{title}'

1 Kiểm duyệt ý kiến: '%{title}' Approve this translation

Your request to join <strong>%{name}</strong> on <em>%{sitename}</em> has been denied.

Đơn gia nhập %{name} tại %{sitename} đã bị từ chối Approve this translation

Please moderate

Vui lòng kiểm duyệt Approve this translation

on

mở Approve this translation

%{n} items are awaiting moderation

%{n} nội dung đang chờ duyệt Approve this translation

Daily summary for

1 Tóm tắt hàng ngày Approve this translation

Your access request has been approved

1 Yêu cầu của bạn đã được chấp thuận Approve this translation

View ticket

Xem phiếu Approve this translation

Click here to sign in to the forum

Click vào để đăng nhập vào diễn đàn Approve this translation

Click here to sign in to %{host}

Click vào để đăng nhập vào %{host} Approve this translation

%{num} vote

%{num} Bình chọn Approve this translation

Comment held for approval

Bình chọn đang chờ duyệt Approve this translation

We're sorry

Chúng tôi xin lỗi Approve this translation

Moderate comment: '%{title}'

1 Kiểm duyệt nhận xét: '%{title}' Approve this translation

New comment on

Bình luận mới Approve this translation

new status update

Cập nhật trạng thái Approve this translation

new comments

nhận xét mới Approve this translation

new status updates

cập nhật trạng thái mới Approve this translation

None

Rỗng Approve this translation

%{name} added a note to '%{title}'

1 %{name} đã thêm ghi chú '%{title}' Approve this translation

You're invited!

Bạn đã được mời! Approve this translation

Add a note

Thêm ghi chú Approve this translation

New idea: '%{title}'

1 Ý kiến mới: '%{title}' Approve this translation

%{num} votes

%{num} Bình chọn Approve this translation

You've been invited to join <strong>%{forum_link}</strong> on <em>%{sitename}</em>. This is a private, invitation-only forum to find and discuss the best ideas from people like yourself.

Bạn đã được mời tham gia %{forum_link}tại%{sitename}. Đây là khu vực riêng dành cho những thành viên được mời để trao đổi với nha. Approve this translation

You've been invited to the private forum, %{name}

1 Bạn đã được mời tham gia diễn đàn riêng, %{name} Approve this translation

Data export

1 Xuất dữ liệu Approve this translation

No

Không Approve this translation

You're receiving this message because you're following

Bạn nhận được tin nhắn này do bạn đang theo dõi Approve this translation

new comment

Nhận xét mới Approve this translation

new ticket

Phiếu mới Approve this translation