Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  164
 3. Reviewed
  121
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 164

Your Name

Tên của bạn Approve this translation

Sign up

Đăng ký Approve this translation

Job Title

Chức vụ Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

ví dụ: Cộng đồng Quản lý, Giám đốc điều hành Approve this translation

articles

điều Approve this translation

Choose a File

Chọn File Approve this translation

Remove

Hủy bỏ Approve this translation

Remove Attachment

Hủy bỏ tập tin đính kèm Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Rất tiếc! Bạn đang cố gắng để tải lên một tập tin đó là quá lớn. Xin vui lòng đính kèm một file nhỏ hơn và thử lại. Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Tạo một mật khẩu để đảm bảo hồ sơ của bạn. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với một liên kết để tạo ra mật khẩu mới của bạn. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản để tiếp tục. Approve this translation

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

Bạn đã sử dụng tất cả các phiếu và sẽ không được có thể gửi một ý tưởng mới, nhưng bạn vẫn có thể tìm kiếm và nhận xét về những ý tưởng hiện tại. Approve this translation

There are two ways to get more votes:

Có hai cách để có được nhiều phiếu hơn: Approve this translation

You can remove your votes from an open idea you support.

Bạn có thể loại bỏ phiếu của bạn từ một ý tưởng mở bạn hỗ trợ. Approve this translation

Hot

Hot Approve this translation

Idea has been closed

Ý tưởng đã bị đóng cửa Approve this translation

private

tin Approve this translation

%{num}

%{num} Approve this translation

article

bài viết Approve this translation

articles

bài viết Approve this translation

%{topic}

%{topic} Approve this translation

%{1:votes}

%{1: phiếu} Approve this translation

%{1:votes}

%{1: phiếu} Approve this translation

vote left!

bỏ phiếu còn lại! Approve this translation

votes left!

phiếu còn lại! Approve this translation

%{current_forum_name}

%{current_forum_name} Approve this translation

%{current_category_name}

%{current_category_name} Approve this translation

All ideas

Tất cả các ý tưởng Approve this translation

article

bài viết Approve this translation

idea

ý tưởng Approve this translation

This idea is %{name}

Ý tưởng này là %{name} Approve this translation

updated %{date}

cập nhật %{date} Approve this translation

Clear search results

Xoá kết quả tìm kiếm Approve this translation

idea

ý tưởng Approve this translation

ideas

ý tưởng Approve this translation

Stay signed in

Vẫn đang đăng nhập Approve this translation

Click this link to stay signed in on this computer even after your browser is closed.

Nhấp vào liên kết này để ở lại đăng nhập vào máy tính này ngay cả sau khi bạn đóng trình duyệt. Approve this translation

Error! Try again.

Lỗi! Hãy thử lại. Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

Ý tưởng này đã được chuyển đổi để hỗ trợ tin nhắn Approve this translation

%{user}: %{filter} (%{num} idea)

%{user} : %{filter} (%{num} ý tưởng) Approve this translation

%{user}: %{filter} (%{num} ideas)

%{user} : %{filter} (%{num} ý tưởng) Approve this translation

show closed ideas

hiển thị các ý tưởng đóng Approve this translation

My feedback

Phản hồi của tôi Approve this translation

You need to sign in to see your feedback.

Bạn cần đăng nhập để xem thông tin phản hồi của bạn. Approve this translation

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

Nhập ý tưởng của bạn và chúng tôi sẽ tìm kiếm để xem nếu có ai đó đã đề nghị nó. Approve this translation

We really appreciate your feedback!

Chúng tôi thực sự đánh giá cao thông tin phản hồi của bạn! Approve this translation

Change my password

Thay đổi mật khẩu của tôi Approve this translation

Your password has been updated

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Đi kiểm tra hộp thư đến của bạn và bấm vào liên kết trong email xác nhận. %{resend} Approve this translation

Sent!

Đã được gửi! Approve this translation