Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  178
 3. Reviewed
  88
 4. All
  266
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 178

Your Name

Tên của bạn Approve this translation

Job Title

Chức vụ Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

ví dụ: Cộng đồng Quản lý, Giám đốc điều hành Approve this translation

articles

điều Approve this translation

Choose a File

Chọn File Approve this translation

Remove Attachment

Hủy bỏ tập tin đính kèm Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Rất tiếc! Bạn đang cố gắng để tải lên một tập tin đó là quá lớn. Xin vui lòng đính kèm một file nhỏ hơn và thử lại. Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Tạo một mật khẩu để đảm bảo hồ sơ của bạn. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với một liên kết để tạo ra mật khẩu mới của bạn. Approve this translation

Show all results

Hiển thị tất cả kết quả Approve this translation

Idea has been closed

Ý tưởng đã bị đóng cửa Approve this translation

private

tin Approve this translation

%{num}

%{num} Approve this translation

article

bài viết Approve this translation

articles

bài viết Approve this translation

%{topic}

%{topic} Approve this translation

%{1:votes}

%{1: phiếu} Approve this translation

%{1:votes}

%{1: phiếu} Approve this translation

vote left!

bỏ phiếu còn lại! Approve this translation

votes left!

phiếu còn lại! Approve this translation

%{current_forum_name}

%{current_forum_name} Approve this translation

%{current_category_name}

%{current_category_name} Approve this translation

All ideas

Tất cả các ý tưởng Approve this translation

article

bài viết Approve this translation

idea

ý tưởng Approve this translation

This idea is %{name}

Ý tưởng này là %{name} Approve this translation

updated %{date}

cập nhật %{date} Approve this translation

Clear search results

Xoá kết quả tìm kiếm Approve this translation

idea

ý tưởng Approve this translation

ideas

ý tưởng Approve this translation

Stay signed in

Vẫn đang đăng nhập Approve this translation

Click this link to stay signed in on this computer even after your browser is closed.

Nhấp vào liên kết này để ở lại đăng nhập vào máy tính này ngay cả sau khi bạn đóng trình duyệt. Approve this translation

Error! Try again.

Lỗi! Hãy thử lại. Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

Ý tưởng này đã được chuyển đổi để hỗ trợ tin nhắn Approve this translation

My feedback

Phản hồi của tôi Approve this translation

We really appreciate your feedback!

Chúng tôi thực sự đánh giá cao thông tin phản hồi của bạn! Approve this translation

Change my password

Thay đổi mật khẩu của tôi Approve this translation

Your password has been updated

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật Approve this translation

Sent!

Đã được gửi! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

Ý tưởng này đang chờ phê duyệt điều hành viên Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

Ý tưởng của bạn đang được xử lý và sẽ xuất hiện sớm Approve this translation

Create Your Profile

Thông tin cá nhân Approve this translation

Create your profile to gain access

Tạo hồ sơ của bạn để truy cập Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Một khi bạn đã tạo ra hồ sơ của bạn, chúng tôi sẽ chuyển tiếp bạn. %{name} diễn đàn. Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

Diễn đàn đã được tạm thời bị chặn do thay đổi tài khoản. Approve this translation

Top ideas from the community

Ý tưởng từ cộng đồng Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Bạn đang để xóa hồ sơ của bạn. Điều này không thể được hoàn tác! Approve this translation

More articles

Các bài khác Approve this translation

View all ideas in

Xem tất cả các ý tưởng trong Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Xem tất cả các ý tưởng trong %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Xem tất cả các bài viết trong %{section} Approve this translation