Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  208
 3. Reviewed
  107
 4. All
  315
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 315

%{user} responded

%{user} được trả lời Approve this translation

Show previous admin responses

Những trả lời trước của admin Approve this translation

Post comment

Đăng nhận xét Approve this translation

Submitting...

Đang gửi... Approve this translation

Admin →

Admin → Approve this translation

New and returning users may sign in

Người dùng mới và cũ có thể đăng nhập được Approve this translation

Status updates

Cập nhật trạng thái Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Nếu bạn thấy %{image} cạnh tên của bạn thì do bạn chưa tạo Gravatar cho email này hoặc do không được đánh giá G. Tự tạo Gravatar cho mình miễn phí tại %{link} Approve this translation

generic avatar

Avatar chung Approve this translation

Profile

Hồ sơ cá nhân Approve this translation

edit name

Chỉnh sửa tên Approve this translation

Your title

Tiêu đề Approve this translation

edit title

Sửa tiêu đề Approve this translation

edit email

Sửa email Approve this translation

Delete my profile

Xóa hồ sơ cá nhân Approve this translation

Your profile has been deleted!

Hồ sơ cá nhân đã xóa! Approve this translation

Awaiting moderator approval

Chờ duyệt Approve this translation

edit language

Chỉnh sửa ngôn ngữ Approve this translation

Just Now

Ngay bây giờ Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Chúng tôi không thể cho bình chọn tại thời điểm này Approve this translation

%{1: Hot} %{2: ideas}

%{2: Ý kiến} %{1: nổi bật} Approve this translation

%{1: Top} %{2: ideas}

%{2: Ý kiến} %{1: Được xem nhiều nhất} Approve this translation

%{1: New} %{2: ideas}

%{2: Ý kiến} %{1: Mới nhất} Approve this translation

articles

điều Approve this translation

View %{caption}

Xem %{caption} Approve this translation

Download %{caption}

Tải %{caption} Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận yêu cầu của bạn Approve this translation

'%{title}' has been merged into this idea

1 '%{title}' đã được kết hợp vào trong ý kiến này Approve this translation

Back to %{site}

Trở về %{site} Approve this translation

Updated

Đã cập nhật Approve this translation

This idea is %{status} - updated %{date} ago

1 Ý tưởng này %{status} - cập nhật %{date} trước Approve this translation

Choose a File

Chọn File Approve this translation

Remove Attachment

Hủy bỏ tập tin đính kèm Approve this translation

Closed ideas

Ý tưởng đã bị đóng Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Rất tiếc! Xin vui lòng điền vào tất cả các mục bắt buộc trước khi tiếp tục. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Rất tiếc! Bạn đang cố gắng để tải lên một tập tin đó là quá lớn. Xin vui lòng đính kèm một file nhỏ hơn và thử lại. Approve this translation

Your profile is unprotected

1 Hồ sơ cá nhân của bạn là không được bảo vệ Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Kết nối với máy chủ có vấn đề! Xin vui lòng thử lại. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản để tiếp tục. Approve this translation

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

Bạn đã sử dụng tất cả các phiếu và sẽ không được có thể gửi một ý tưởng mới, nhưng bạn vẫn có thể tìm kiếm và nhận xét về những ý tưởng hiện tại. Approve this translation

There are two ways to get more votes:

Có hai cách để có được nhiều phiếu hơn: Approve this translation

When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.

Khi một quản trị đóng một ý tưởng mà bạn đã bình chọn, bạn sẽ nhận được phiếu bầu của bạn từ ý tưởng đó. Approve this translation

You can remove your votes from an open idea you support.

Bạn có thể loại bỏ phiếu của bạn từ một ý tưởng mở bạn hỗ trợ. Approve this translation

Post a new idea

Đăng một ý kiến mới Approve this translation

Contact support

Liên hệ hỗ trợ Approve this translation

Give feedback

Gửi ý kiến phản hồi Approve this translation

Hot

Hot Approve this translation

New

New Approve this translation

private

tin Approve this translation

%{num}

%{num} Approve this translation