Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  135
 3. Reviewed
  107
 4. All
  242
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 242

%{user} shared this idea

%{user} chia sẻ ý kiến Approve this translation

Flag idea as inappropriate

Báo ý kiến không hợp lệ Approve this translation

%{user} responded

%{user} được trả lời Approve this translation

Show previous admin responses

Những trả lời trước của admin Approve this translation

Post comment

Đăng nhận xét Approve this translation

Submitting...

Đang gửi... Approve this translation

Admin →

Admin → Approve this translation

You're out of votes

Bạn đã hết lượt bình chọn Approve this translation

Voting has closed

Đã đóng bình chọn Approve this translation

Remove votes

Xóa bình chọn Approve this translation

New and returning users may sign in

Người dùng mới và cũ có thể đăng nhập được Approve this translation

Status updates

Cập nhật trạng thái Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Nếu bạn thấy %{image} cạnh tên của bạn thì do bạn chưa tạo Gravatar cho email này hoặc do không được đánh giá G. Tự tạo Gravatar cho mình miễn phí tại %{link} Approve this translation

generic avatar

Avatar chung Approve this translation

Profile

Hồ sơ cá nhân Approve this translation

edit name

Chỉnh sửa tên Approve this translation

Your title

Tiêu đề Approve this translation

edit title

Sửa tiêu đề Approve this translation

edit email

Sửa email Approve this translation

Delete my profile

Xóa hồ sơ cá nhân Approve this translation

Your profile has been deleted!

Hồ sơ cá nhân đã xóa! Approve this translation

Thank you!

Cám ơn! Approve this translation

Awaiting moderator approval

Chờ duyệt Approve this translation

edit language

Chỉnh sửa ngôn ngữ Approve this translation

Just Now

Ngay bây giờ Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Chúng tôi không thể cho bình chọn tại thời điểm này Approve this translation

articles

điều Approve this translation

View %{caption}

Xem %{caption} Approve this translation

Download %{caption}

Tải %{caption} Approve this translation

Enter your email address, and then click the forgot password link again.

1 Điền email của bạn và click "Quên mật khẩu" lần nữa Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận yêu cầu của bạn Approve this translation

'%{title}' has been merged into this idea

1 '%{title}' đã được kết hợp vào trong ý kiến này Approve this translation

Back to %{site}

Trở về %{site} Approve this translation

This idea is %{status} - updated %{date} ago

1 Ý tưởng này %{status} - cập nhật %{date} trước Approve this translation

Choose a File

Chọn File Approve this translation

Remove

Hủy bỏ Approve this translation

Remove Attachment

Hủy bỏ tập tin đính kèm Approve this translation

Please sign in

1 Vui lòng đăng nhập Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Rất tiếc! Xin vui lòng điền vào tất cả các mục bắt buộc trước khi tiếp tục. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Rất tiếc! Bạn đang cố gắng để tải lên một tập tin đó là quá lớn. Xin vui lòng đính kèm một file nhỏ hơn và thử lại. Approve this translation

We've sent an email telling you how to create a password.

2 Chúng tôi đã gửi một email nói cho bạn làm thế nào để tạo ra một mật khẩu. Approve this translation

Your profile is unprotected

1 Hồ sơ cá nhân của bạn là không được bảo vệ Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Tạo một mật khẩu để đảm bảo hồ sơ của bạn. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với một liên kết để tạo ra mật khẩu mới của bạn. Approve this translation

Your email is unconfirmed

1 Email của bạn là chưa được xác nhận Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

1 Mật khẩu bảo vệ hồ sơ của bạn để được truy cập Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Kết nối với máy chủ có vấn đề! Xin vui lòng thử lại. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản để tiếp tục. Approve this translation

Post a new idea

Đăng một ý kiến mới Approve this translation

Idea has been closed

Ý tưởng đã bị đóng cửa Approve this translation

private

tin Approve this translation