Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  178
 3. Reviewed
  88
 4. All
  266
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 266

Profile

Hồ sơ cá nhân Approve this translation

edit name

Chỉnh sửa tên Approve this translation

Your title

Tiêu đề Approve this translation

edit title

Sửa tiêu đề Approve this translation

edit email

Sửa email Approve this translation

Delete my profile

Xóa hồ sơ cá nhân Approve this translation

Your profile has been deleted!

Hồ sơ cá nhân đã xóa! Approve this translation

Thank you!

Cám ơn! Approve this translation

Awaiting moderator approval

Chờ duyệt Approve this translation

edit language

Chỉnh sửa ngôn ngữ Approve this translation

Just Now

Ngay bây giờ Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Chúng tôi không thể cho bình chọn tại thời điểm này Approve this translation

articles

điều Approve this translation

View %{caption}

Xem %{caption} Approve this translation

Download %{caption}

Tải %{caption} Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận yêu cầu của bạn Approve this translation

'%{title}' has been merged into this idea

1 '%{title}' đã được kết hợp vào trong ý kiến này Approve this translation

Back to %{site}

Trở về %{site} Approve this translation

This idea is %{status} - updated %{date} ago

1 Ý tưởng này %{status} - cập nhật %{date} trước Approve this translation

Choose a File

Chọn File Approve this translation

Remove Attachment

Hủy bỏ tập tin đính kèm Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Rất tiếc! Xin vui lòng điền vào tất cả các mục bắt buộc trước khi tiếp tục. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Rất tiếc! Bạn đang cố gắng để tải lên một tập tin đó là quá lớn. Xin vui lòng đính kèm một file nhỏ hơn và thử lại. Approve this translation

Your profile is unprotected

1 Hồ sơ cá nhân của bạn là không được bảo vệ Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Tạo một mật khẩu để đảm bảo hồ sơ của bạn. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với một liên kết để tạo ra mật khẩu mới của bạn. Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Kết nối với máy chủ có vấn đề! Xin vui lòng thử lại. Approve this translation

Show all results

Hiển thị tất cả kết quả Approve this translation

Post a new idea

Đăng một ý kiến mới Approve this translation

Idea has been closed

Ý tưởng đã bị đóng cửa Approve this translation

private

tin Approve this translation

%{num}

%{num} Approve this translation

article

bài viết Approve this translation

articles

bài viết Approve this translation

All Articles

% Tất cả các bài viết Approve this translation

%{topic}

%{topic} Approve this translation

%{1:votes}

%{1: phiếu} Approve this translation

%{1:votes}

%{1: phiếu} Approve this translation

vote left!

bỏ phiếu còn lại! Approve this translation

votes left!

phiếu còn lại! Approve this translation

%{current_forum_name}

%{current_forum_name} Approve this translation

%{current_category_name}

%{current_category_name} Approve this translation

All ideas

Tất cả các ý tưởng Approve this translation

article

bài viết Approve this translation

idea

ý tưởng Approve this translation

This idea is %{name}

Ý tưởng này là %{name} Approve this translation

updated %{date}

cập nhật %{date} Approve this translation

Searching

Đang tìm kiếm Approve this translation

No results.

Không có kết quả Approve this translation

Clear search results

Xoá kết quả tìm kiếm Approve this translation

idea

ý tưởng Approve this translation