General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  131
 3. Reviewed
  116
 4. All
  247
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 247

started

đã bắt đầu Approve this translation

Sign in

Đăng nhập Approve this translation

I suggest you ...

Bạn nên ... Approve this translation

Terms of service

Điều khoản dịch vụ Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

Gói dịch vụ bạn đăng ký không bao gồm địa chỉ tên miền Approve this translation

Cancel

Hủy bỏ Approve this translation

Confirm Password

Xác nhận mật khẩu Approve this translation

does not belong to subdomain

Không phụ thuộc vào tên miền phụ. Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Diễn đàn này đã đóng. Không cho phép bình chọn thêm. Approve this translation

planned

đã lên kế hoạch Approve this translation

duplicate

trùng lặp Approve this translation

Password confirmation

Xác nhận mật khẩu Approve this translation

other

khác Approve this translation

Activity

Hoạt động Approve this translation

Forums

1 Diễn đàn Approve this translation

Categories

1 Danh mục Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Dịch vụ Phản hồi Khách hàng cho %{account_name} Approve this translation

under review

chờ duyệt Approve this translation

declined

bị từ chối Approve this translation

Password

Mật Khẩu Approve this translation

Remember me

Ghi nhớ Approve this translation

Enter your idea

Nhập câu hỏi của bạn Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

Xử lý '%{resolves_to} bên trong '%{host}'. Kiểm tra lại thiết lập DNS của bạn. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

Không xử lý được. Việc này có thể mất đến 72 giờ để DNS của bạn được kết nối lại. %{link} Approve this translation

Sign up

Đăng ký Approve this translation

Change Password

Đổi mật khẩu Approve this translation

completed

đã hoàn tất Approve this translation

upgrade

nâng cấp Approve this translation

Loading

Đang tải Approve this translation

Open

Mở Approve this translation

Custom

Tùy chỉnh Approve this translation

Closed

Đóng Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

1 Bạn đã có diễn đàn được thiết lập trên trên địa chỉ tên miền của bạn (ex: feedback.yourdomain.com). Giữ nguyên trải nghiệm đối với thương hiệu và thêm giá trị cho SEO bằng cách thêm nội dung của người dùng và tên miền Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Thành viên có thể chuyển đổi từ trang web của bạn sang UserVoice mà không cần yêu cầu đăng ký nào. Giúp thành viên không gặp trở ngại nào khi phản hồi. Hồ sơ cá nhân và hình đại diện của thành viên được chuyển và UserVoice để giảm tối thiểu các bước cho thành viên Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Mỗi người bình chọn được cho 10 lần bình chọn (trên mỗi diễn đàn) đề cho ý kiến mà họ ủng hộ. cách này giúp họ tập trung trên những ý kiến chất lượng. Bạn có thể tùy chọn số này tùy theo nhu cầu. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Có vài điều tốt nhất là nên trao đổi cá nhân. Bạn có thể giới hạn 1 diễn đàn bằng địa chỉ email, bằng địa chỉ tên miền email hoặc qua chữ ký điện tử. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Khách hàng không cần biết vấn đề này khi họ đã rời webiste. Thiết kế lại UserVoice (headers, footers và CSS) hợp với thiết kế của website. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Quản lý tài khoản 24/7 là một phần của tùy chọn hỗ trợ Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 Hầu hết tài khoản có một diễn đàn chung để đưa ra những ý kiến chung và tạo diễn đàn truyền thống để kết nối chủ đề giữa người dùng và đội nội bộ Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

Bộ bảo mật SSL sẽ giúp dữ liệu của bạn an toàn Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

1 %{feature_name} không thực hiện được trên gói dịch vụ hiện tại Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

1 Thêm các hạt kiểm soát để kiểm tra việc phát hiện gian lận bình chọn như thế nào. Approve this translation

Email address

Địa chỉ email Approve this translation

iPhone Plugin

Công cụ bổ sung cho iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Quản lý đám đông Approve this translation

%{num} vote

%{num} Bình chọn Approve this translation

My tickets

Phiếu của tôi Approve this translation

Everyone else

Còn ai nữa Approve this translation

Feedback Tab Widget

Công cụ tab phản hồi Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

1 Danh mục cho phép bạn sắp xếp các ý kiến trong diễn đàn của bạn. Thành viên có thể chọ danh mục phù hợp để đền xuất ý kiến. Approve this translation