1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  460
 3. Reviewed
  483
 4. All
  943
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 943

by %{username}

bởi %{username} Approve this translation

started

đã bắt đầu Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

3 Email này đã được xác nhận. Cám ơn! Approve this translation

Sign in

Đăng nhập Approve this translation

anonymous

Khách Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Nội dung này được bảo vệ bởi trang Uservoice. Vui lòng đăng ký để xem nội dung này. %{url}. Approve this translation

[password protected entry]

[Nội dung được bảo vệ bằng mật khẩu] Approve this translation

I suggest you ...

Bạn nên ... Approve this translation

Terms of service

Điều khoản dịch vụ Approve this translation

Status

Trạng thái Approve this translation

an anonymous user

một khách Approve this translation

Description

Mô tả Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

Bạn đã thu hồi mật mã cho %{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

Gói dịch vụ bạn đăng ký không bao gồm địa chỉ tên miền Approve this translation

Comment

Bình luận Approve this translation

Settings

Thiết lập Approve this translation

Search

Tìm kiếm Approve this translation

vote

bình chọn Approve this translation

%{duration} ago

%{duration} Về trước Approve this translation

does not belong to subdomain

Không phụ thuộc vào tên miền phụ. Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Diễn đàn này đã đóng. Không cho phép bình chọn thêm. Approve this translation

planned

đã lên kế hoạch Approve this translation

duplicate

trùng lặp Approve this translation

Password confirmation

Xác nhận mật khẩu Approve this translation

other

khác Approve this translation

Avatar

Hình đại diện Approve this translation

optional

Tùy chọn Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

3 Email xác nhận của bạn đã được gửi lại. Approve this translation

Category

Danh mục Approve this translation

Email

Email Approve this translation

Admin

Admin Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

2 Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ tài khoản cho '%{email}'. Approve this translation

Activity

Hoạt động Approve this translation

White Labeled

Nhãn trắng Approve this translation

Categories

1 Danh mục Approve this translation

Open ideas

Ý tưởng mở Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Dịch vụ Phản hồi Khách hàng cho %{account_name} Approve this translation

under review

chờ duyệt Approve this translation

Re-send email confirmation

Gửi lại email xác nhận Approve this translation

What happens if I run out?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hết? Approve this translation

declined

bị từ chối Approve this translation

Comments

Bình luận Approve this translation

%{num} comments

%{num} nhận xét Approve this translation

Domain Aliasing

Địa chỉ tên miền Approve this translation

Privacy Policy

Quyền riêng tư Approve this translation

Feedback

Phản hồi Approve this translation

Your Name

Tên của bạn Approve this translation

Remember me

Ghi nhớ Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

2 Cảm ơn bạn đã xác nhận địa chỉ email! Approve this translation

Enter your idea

Nhập câu hỏi của bạn Approve this translation