1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  440
 3. Reviewed
  440
 4. All
  880
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 880

by %{username}

bởi %{username} Approve this translation

started

đã bắt đầu Approve this translation

anonymous

Khách Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Nội dung này được bảo vệ bởi trang Uservoice. Vui lòng đăng ký để xem nội dung này. %{url}. Approve this translation

[password protected entry]

[Nội dung được bảo vệ bằng mật khẩu] Approve this translation

I suggest you ...

Bạn nên ... Approve this translation

Terms of service

Điều khoản dịch vụ Approve this translation

an anonymous user

một khách Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

Bạn đã thu hồi mật mã cho %{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

Gói dịch vụ bạn đăng ký không bao gồm địa chỉ tên miền Approve this translation

does not belong to subdomain

Không phụ thuộc vào tên miền phụ. Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Diễn đàn này đã đóng. Không cho phép bình chọn thêm. Approve this translation

planned

đã lên kế hoạch Approve this translation

duplicate

trùng lặp Approve this translation

Password confirmation

Xác nhận mật khẩu Approve this translation

other

khác Approve this translation

Avatar

Hình đại diện Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

2 Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ tài khoản cho '%{email}'. Approve this translation

Activity

Hoạt động Approve this translation

Categories

1 Danh mục Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Dịch vụ Phản hồi Khách hàng cho %{account_name} Approve this translation

under review

chờ duyệt Approve this translation

What happens if I run out?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hết? Approve this translation

declined

bị từ chối Approve this translation

Privacy Policy

Quyền riêng tư Approve this translation

Feedback

Phản hồi Approve this translation

Your Name

Tên của bạn Approve this translation

Remember me

Ghi nhớ Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

2 Cảm ơn bạn đã xác nhận địa chỉ email! Approve this translation

Enter your idea

Nhập câu hỏi của bạn Approve this translation

Share

Chia sẻ Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

Xử lý '%{resolves_to} bên trong '%{host}'. Kiểm tra lại thiết lập DNS của bạn. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

Không xử lý được. Việc này có thể mất đến 72 giờ để DNS của bạn được kết nối lại. %{link} Approve this translation

Sign up

Đăng ký Approve this translation

You have already confirmed this email.

2 Bạn đã xác nhận email này. Approve this translation

completed

đã hoàn tất Approve this translation

Visit our notifications forum

Ghé thăm diễn đàn thông báo của chúng tôi Approve this translation

Too much email?

Quá nhiều email? Approve this translation

How can we improve this email?

How can we improve this email? Approve this translation

responded

đã trả lời Approve this translation

New suggestion

Ý kiến mới Approve this translation

New note

Ghi chú mới Approve this translation

Edit your email notifications

Chỉnh sửa thông báo qua email của bạn Approve this translation

Flagged by %{n} user(s)

Gắn cờ bởi %{n} thành viên Approve this translation

Site

Trang Approve this translation

General Settings

Thiết lập chung Approve this translation

Site Design

Thiết kế của trang Approve this translation

Admins & Moderators

Admin và quản lý Approve this translation

Ideas

Ý kiến Approve this translation

API

API Approve this translation