1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  497
 3. Reviewed
  337
 4. All
  834
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 834

You've revoked the token for %{application}

Bạn đã thu hồi mật mã cho %{application} Approve this translation

Deny

Từ chối Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Hiển thị trên Facebook có thể bị chậm, vui lòng thử lại vài lần. Approve this translation

Authorize Application

Cấp quyền cho ứng dụng Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Ứng dụng %{name} cần quyền truy cập và cập nhật dữ liệu của bạn trên UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Xin lỗi chúng tôi không thể giúp bạn đăng nhập. Xin vui lòng đăng nhập lại. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Email của bạn không thể vô danh nếu bạn muốn đăng nhập thông qua Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Bạn cần phải cung cấp một địa chỉ email hợp lệ thông qua Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Cho phép %{name} truy cập vào hồ sơ UserVoice của bạn? Approve this translation

Allow access

Cho phép truy cập Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID xác thực không thành công: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

Cung cấp dịch vụ chứng thực OpenID cho %{provider} là hiện không có sẵn Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Chỉ quản trị viên mới có thể đăng nhập qua phương pháp này. Vui lòng đăng nhập một cách khác. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Điều này %{provider} tài khoản là không tốt, nó không có địa chỉ email đã được xác minh. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Xin lỗi về điều đó, chúng tôi không thể đăng nhập. Hãy thử lại. Approve this translation

started

đã bắt đầu Approve this translation

Sign in

Đăng nhập Approve this translation

I suggest you ...

Bạn nên ... Approve this translation

Terms of service

Điều khoản dịch vụ Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

Gói dịch vụ bạn đăng ký không bao gồm địa chỉ tên miền Approve this translation

Cancel

Hủy bỏ Approve this translation

Confirm Password

Xác nhận mật khẩu Approve this translation

does not belong to subdomain

Không phụ thuộc vào tên miền phụ. Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Diễn đàn này đã đóng. Không cho phép bình chọn thêm. Approve this translation

planned

đã lên kế hoạch Approve this translation

duplicate

trùng lặp Approve this translation

Password confirmation

Xác nhận mật khẩu Approve this translation

other

khác Approve this translation

Admin

Admin Approve this translation

Activity

Hoạt động Approve this translation

Forums

1 Diễn đàn Approve this translation

Categories

1 Danh mục Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Dịch vụ Phản hồi Khách hàng cho %{account_name} Approve this translation

under review

chờ duyệt Approve this translation

declined

bị từ chối Approve this translation

Password

Mật Khẩu Approve this translation

Remember me

Ghi nhớ Approve this translation

Enter your idea

Nhập câu hỏi của bạn Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

Xử lý '%{resolves_to} bên trong '%{host}'. Kiểm tra lại thiết lập DNS của bạn. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

Không xử lý được. Việc này có thể mất đến 72 giờ để DNS của bạn được kết nối lại. %{link} Approve this translation

Sign up

Đăng ký Approve this translation

Change Password

Đổi mật khẩu Approve this translation

completed

đã hoàn tất Approve this translation

upgrade

nâng cấp Approve this translation

Loading

Đang tải Approve this translation

Open

Mở Approve this translation

Custom

Tùy chỉnh Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

1 Bạn đã có diễn đàn được thiết lập trên trên địa chỉ tên miền của bạn (ex: feedback.yourdomain.com). Giữ nguyên trải nghiệm đối với thương hiệu và thêm giá trị cho SEO bằng cách thêm nội dung của người dùng và tên miền Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Thành viên có thể chuyển đổi từ trang web của bạn sang UserVoice mà không cần yêu cầu đăng ký nào. Giúp thành viên không gặp trở ngại nào khi phản hồi. Hồ sơ cá nhân và hình đại diện của thành viên được chuyển và UserVoice để giảm tối thiểu các bước cho thành viên Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Mỗi người bình chọn được cho 10 lần bình chọn (trên mỗi diễn đàn) đề cho ý kiến mà họ ủng hộ. cách này giúp họ tập trung trên những ý kiến chất lượng. Bạn có thể tùy chọn số này tùy theo nhu cầu. Approve this translation