1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  426
 3. Reviewed
  418
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

Khách Approve this translation

What happens if I run out?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hết? Approve this translation

Share

Chia sẻ Approve this translation

Done!

Hoàn tất! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Bạn cần cho cấp quyền cho hệ thống phản hồi UserVoice Approve this translation

You have added %{num} %{text}

Bạn đã thêm %{num} %{text} Approve this translation

saving

đang lưu Approve this translation

Vote for this idea

Bình chọn cho ý kiến này Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Admin, Vui lòng Thiết lập tài khoản UserVoice để bắt đầu thu thập phản hồi từ khách hàng. Approve this translation

Load more ideas

Xem thêm ý kiến Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Đây là những hướng dẫn cho admin để thiết lập Tab Phản hồi được cung cấp bởi UserVoice. Nếu bạn muốn gửi ý kiến vui lòng quay lại vào lần sau! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Đăng nhập vào khu vực quản trị Uservoice Approve this translation

%{category}

%{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Đăng ký Trang Facebook hoặc ứng dụng Approve this translation

View comments (%{num})

Xem Bình luận (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Tab Phản hồi của bạn đã sẵn sàng Approve this translation

Create idea

Tạo ý kiến Approve this translation

awaiting moderator approval

Chờ duyệt Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Ứng dụng Facebook sử dụng hệ thống phản hồi UserVoice để thu thập ý kiến. Trong trường hợp tạo ý kiến, bình chọn hoặc để lại nhận xét, Bạn cần cấp quyền cho hệ thông phản hồi UserVoice và đồng ý với %{1:terms of service} Approve this translation

Response by %{name}

Đáp ứng bởi %{name} Approve this translation

Update Search

Cập nhật Tìm kiếm Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Vote cho một ý tưởng tương tự, hoặc thêm ý tưởng của bạn dưới đây Approve this translation

You have %{num} remaining!

Bạn còn lại %{num} Approve this translation

All Feedback

Tất cả các phản hồi Approve this translation

My Feedback

Thông tin phản hồi của tôi Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Mỗi người được đưa ra một số giới hạn số phiếu để khuyến khích những ý tưởng tốt nhất có thể. Nếu bạn chạy ra ngoài, đừng lo lắng, có một số cách bạn có thể nhận được phiếu bầu của bạn trở lại! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Bạn có thể thay đổi số phiếu bạn đã bầu cho các ý tưởng . Click vào tab "Thông tin phản hồi của tôi" để xem những ý tưởng mà bạn đã hỗ trợ, loại bỏ phiếu sẽ cho phép bạn bỏ phiếu và tạo ra những ý tưởng khác. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Bạn cũng có thể bình luận về bất kỳ ý tưởng, bất kể có bao nhiêu phiếu bầu bạn có! Approve this translation

on %{date}

trên %{date} Approve this translation

Write a comment

Viết bình luận Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

Làm thế nào để cấu hình Tab Thông tin phản hồi UserVoice của bạn Approve this translation

Add your idea

Thêm ý tưởng của bạn Approve this translation

What happens if I run out of votes?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hết phiếu? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

Để tạo ra những ý tưởng, bỏ phiếu bầu chọn và để lại nhận xét, bạn cần cho phép các hệ thống thông tin phản hồi UserVoice. Bạn có muốn làm điều này ngay bây giờ? Approve this translation

Request for Permission

Đề nghị cấp phép Approve this translation

Sorry, something went wrong.

Xin lỗi, có điều gì đó không ổn Approve this translation

A title is required for your idea

Tiêu đề là cần thiết cho ý tưởng của bạn Approve this translation

Error!

Lỗi! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ý tưởng của bạn trước khi nhấn "Tiếp tục". Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Cảm ơn đề nghị của bạn. Chúng tôi sẽ gửi nó ngay sau khi quản trị viên của chúng tôi có được một cơ hội để phê duyệt. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Hình như bạn có bận rộn, nhưng không lo lắng như ngay sau khi một trong những ý tưởng của bạn là hoàn thành bạn sẽ nhận được những phiếu bầu trở lại! Approve this translation

Not enough votes!

Không đủ phiếu! Approve this translation

Accepted

Được chấp nhận Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

Phiếu bạn đã bỏ cho các ý kiến được trả lại cho bạn khi admin đóng lại việc các ý tưởng. Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Thu thập thông tin phản hồi từ người hâm mộ của bạn là siêu dễ dàng! Để cài đặt, chỉ cần làm theo các bước sau: Approve this translation

Create one for free!

Tạo miễn phí! Approve this translation

From your Admin Console select:

Từ bàn điều khiển quản trị của bạn lựa chọn: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc cần trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

UserVoice Facebook App không được cấu hình Approve this translation

Oh nos!

Oh nos Approve this translation