Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  164
 3. Reviewed
  121
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 251 - 285 of 285

%{strong_text:I agree} to the %{link:terms of service}.

%{strong_text:Tôi đồng ý} với các %{link:điều khoản dịch vụ} . Approve this translation

Opens in new window

Mở trong cửa sổ mới Approve this translation

All of your personal information, including email address, name, and IP address will be deleted from this site. Any feedback you have provided that others have supported will be attributed to "Anonymous". All of your ideas without support will be deleted.

Tất cả thông tin cá nhân của bạn, bao gồm địa chỉ email, tên và địa chỉ IP sẽ bị xóa khỏi trang web này. Bất kỳ phản hồi nào bạn đã cung cấp mà những người khác đã hỗ trợ sẽ được quy cho "Ẩn danh". Tất cả ý tưởng của bạn không có hỗ trợ sẽ bị xóa. Approve this translation

"You must be logged in with the email <b>#{@invitation.email}</b> in order to claim this invitation."

"Bạn phải đăng nhập bằng email #{@invitation.email} để xác nhận quyền sở hữu lời mời này". Approve this translation

"You are currently logged in with the email address <b>#{current_user.email}</b>."

"Bạn hiện đang đăng nhập bằng địa chỉ email # {current_user.email} ". Approve this translation

"You should contact your administrator (<a href='mailto:#{@invitation.inviter.email}'>#{@invitation.inviter.display_name}</a>) and ask them to send you a new invitation to <b>#{current_user.email}</b>."

"Bạn nên liên hệ với quản trị viên của mình ( #{@invitation.inviter.display_name} ) và yêu cầu họ gửi cho bạn lời mời mới tới # {current_user.email} ". Approve this translation

NPS Survey

Khảo sát của NPS Approve this translation

ANY CATEGORY

BẤT CỨ CATEGORY Approve this translation

Thank you for categorizing your response!

Cảm ơn bạn đã phân loại câu trả lời của bạn! Approve this translation

Would you like to change your language preference from %{userLocale} (%{userLocaleShort}) to %{requestedLocale} (%{requestedLocaleShort})?

Bạn có muốn thay đổi tùy chọn ngôn ngữ của mình từ %{userLocale} ( %{userLocaleShort} ) đến %{requestedLocale} ( %{requestedLocaleShort} )? Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Người dùng mới và người dùng cũ có thể đăng nhập vào UserVoice Approve this translation

Sign in with

Đăng nhập với Approve this translation

Email notifications for ideas you support

Thông báo qua email cho các ý tưởng bạn hỗ trợ Approve this translation

Your idea was submitted. Thanks for your feedback!

Ý tưởng của bạn đã được gửi. Cảm ơn phản hồi của bạn! Approve this translation

Please enter a valid email address.

Vui lòng nhập một địa chỉ email hợp lệ. Approve this translation

Please enter a password.

Vui lòng nhập mật khẩu. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Ý tưởng này không còn có thể được chỉnh sửa. Approve this translation

Update idea

Cập nhật ý tưởng Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Xảy ra lỗi trong khi lưu bình luận Approve this translation

(Edited by admin)

(Được chỉnh sửa bởi quản trị viên) Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

Đây là một diễn đàn riêng. Đăng nhập với một hồ sơ được phê duyệt để truy cập. Approve this translation

Jump to Another Forum

Chuyển đến diễn đàn khác Approve this translation

Edit notification settings

Chỉnh sửa cài đặt thông báo Approve this translation

1 search result

1 kết quả tìm kiếm Approve this translation

"#{@models.total_entries} search results"

"# đũa@models.total_entries} kết quả tìm kiếm" Approve this translation

Settings and activity

Cài đặt và hoạt động Approve this translation

Translate Ideas and Comments.

Dịch ý tưởng và bình luận. Approve this translation

Choose language:

Chọn ngôn ngữ: Approve this translation

X

X Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Bạn có chắc chắn muốn xóa tệp đính kèm của bạn? Approve this translation

There was an error during translation

Có lỗi trong quá trình dịch Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Xóa ý tưởng %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Chỉnh sửa ý tưởng %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Nhận cập nhật trạng thái cho phản hồi của khách hàng tôi chụp Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Không có ý tưởng hoặc nhận xét trên trang này để dịch Approve this translation