Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  178
 3. Reviewed
  88
 4. All
  266
 5. Health
Displaying 251 - 266 of 266

You must accept the terms of service.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản dịch vụ. Approve this translation

Please enter some feedback.

Vui lòng nhập một số phản hồi. Approve this translation

Thanks for the feedback.

Cảm ơn vì bạn đã phản hồi. Approve this translation

We had trouble processing your request, try signing in or creating an account first.

Chúng tôi đã gặp sự cố khi xử lý yêu cầu của bạn, trước tiên hãy thử đăng nhập hoặc tạo tài khoản. Approve this translation

Your email link has expired.

Liên kết email của bạn đã hết hạn. Approve this translation

Unable to unsubscribe you from outreaches.

Không thể hủy đăng ký bạn khỏi các cuộc tiếp xúc. Approve this translation

General notifications

Thông báo chung Approve this translation

Requests for feedback

Yêu cầu phản hồi Approve this translation

No existing idea results

Không có kết quả ý tưởng hiện có Approve this translation

result found

kết quả được tìm thấy Approve this translation

results found

kết quả tìm thấy Approve this translation

Skip to content

Chuyển đến nội dung Approve this translation

Report

Báo cáo Approve this translation

Reported

báo cáo Approve this translation

This comment was upgraded into a new idea: %{link}

Nhận xét này đã được nâng cấp thành một ý tưởng mới:%{link} Approve this translation

This idea was split into a new idea: %{link}

Ý tưởng này đã được chia thành một ý tưởng mới:%{link} Approve this translation