Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  32
 3. Reviewed
  68
 4. All
  100
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 100

started

đã bắt đầu Approve this translation

Sign in

Đăng nhập Approve this translation

planned

đã lên kế hoạch Approve this translation

duplicate

trùng lặp Approve this translation

other

khác Approve this translation

Category

Danh mục Approve this translation

under review

chờ duyệt Approve this translation

declined

bị từ chối Approve this translation

Sign up

Đăng ký Approve this translation

completed

đã hoàn tất Approve this translation

responded

đã trả lời Approve this translation

Send message

Gửi tin nhắn Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

Xin lỗi, bạn không được phép truy cập vào diễn đàn này Approve this translation

Message subject

Tiêu đề tin nhắn Approve this translation

spam

spam Approve this translation

or

hoặc Approve this translation

Signed in as %{name}

Đăng nhập với tên %{name} Approve this translation

%{num} article

%{num} bài viết Approve this translation

%{num} articles

%{num} bài viết Approve this translation

thinking

đang xử lý Approve this translation

Describe your idea

Mô tả ý kiến của bạn Approve this translation

Post idea

Đăng ý kiến Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Bạn có %{1:votes} lượt bình chọn Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

Để hỗ trợ nâng chất lượng của các ý kiến, Các thành viên bị giới hạn số lượt bình chọn. Khi đóng ý kiến thì số lượt bình chọn đó sẽ trả lại cho bạn Approve this translation

You're out of votes

Bạn đã hết lượt bình chọn Approve this translation

Voting has closed

Đã đóng bình chọn Approve this translation

Remove votes

Xóa bình chọn Approve this translation

browse articles

xem các bài viết Approve this translation

browse ideas

xem các ý kiến Approve this translation

How can we help you today?

Làm sao chúng tôi giúp bạn hôm nay? Approve this translation

Sending

Đang gửi Approve this translation

Thank you!

Cám ơn! Approve this translation

Your message has been received.

Tin nhắn của bạn đã được nhận. Approve this translation

Submitting

Đang gửi lên Approve this translation

Your idea has been received.

Ý kiến của bạn đã được nhận Approve this translation

Visit %{link}

Ghé thăm %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Bạn đã hết lượt bình chọn! Approve this translation

We'll email you!

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Approve this translation

open in new window

Mở trong cửa sổ mới Approve this translation

Hide

Ẩn Approve this translation

%{num} related idea

%{num} ý kiến liên quan Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} ý kiến liên quan Approve this translation

Matches for '%{query}'

Phù hợp cho '%{query}' Approve this translation

searching

Tìm kiếm Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Chúng tôi không thể cho bình chọn tại thời điểm này Approve this translation

No articles or ideas available

Không tìm thấy bài viết hay ý kiến nào Approve this translation

No articles available

Không tìm thấy bài viết Approve this translation

No ideas available

Không tìm thấy ý kiến Approve this translation

Send another message

Gửi thông báo khác Approve this translation

Idea is closed

Ý kiến đã đóng Approve this translation