Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  32
 3. Reviewed
  74
 4. All
  106
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 106

started

đã bắt đầu Approve this translation

Sign in

Đăng nhập Approve this translation

Cancel

Hủy bỏ Approve this translation

planned

đã lên kế hoạch Approve this translation

duplicate

trùng lặp Approve this translation

other

khác Approve this translation

optional

Tùy chọn Approve this translation

Category

Danh mục Approve this translation

Admin

Admin Approve this translation

under review

chờ duyệt Approve this translation

declined

bị từ chối Approve this translation

%{num} comments

%{num} nhận xét Approve this translation

Sign up

Đăng ký Approve this translation

%{num} comment

%{num} bình luận Approve this translation

completed

đã hoàn tất Approve this translation

responded

đã trả lời Approve this translation

%{num} vote

%{num} Bình chọn Approve this translation

Sign out

Đăng xuất Approve this translation

Attach a File

Đính kèm tập tin Approve this translation

%{num} votes

%{num} Bình chọn Approve this translation

Send message

Gửi tin nhắn Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

Xin lỗi, bạn không được phép truy cập vào diễn đàn này Approve this translation

Close

Đóng Approve this translation

Message subject

Tiêu đề tin nhắn Approve this translation

spam

spam Approve this translation

or

hoặc Approve this translation

Vote

Bình chọn Approve this translation

Signed in as %{name}

Đăng nhập với tên %{name} Approve this translation

%{num} article

%{num} bài viết Approve this translation

%{num} articles

%{num} bài viết Approve this translation

thinking

đang xử lý Approve this translation

Describe your idea

Mô tả ý kiến của bạn Approve this translation

Post idea

Đăng ý kiến Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Bạn có %{1:votes} lượt bình chọn Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

Để hỗ trợ nâng chất lượng của các ý kiến, Các thành viên bị giới hạn số lượt bình chọn. Khi đóng ý kiến thì số lượt bình chọn đó sẽ trả lại cho bạn Approve this translation

You're out of votes

Bạn đã hết lượt bình chọn Approve this translation

Voting has closed

Đã đóng bình chọn Approve this translation

Remove votes

Xóa bình chọn Approve this translation

How can we help you today?

Làm sao chúng tôi giúp bạn hôm nay? Approve this translation

Sending

Đang gửi Approve this translation

Thank you!

Cám ơn! Approve this translation

Your message has been received.

Tin nhắn của bạn đã được nhận. Approve this translation

Submitting

Đang gửi lên Approve this translation

Your idea has been received.

Ý kiến của bạn đã được nhận Approve this translation

Visit %{link}

Ghé thăm %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Bạn đã hết lượt bình chọn! Approve this translation

We'll email you!

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Approve this translation

open in new window

Mở trong cửa sổ mới Approve this translation

Hide

Ẩn Approve this translation

%{num} related idea

%{num} ý kiến liên quan Approve this translation