Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  129
 3. Reviewed
  65
 4. All
  194
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 65

started

đã bắt đầu Approve this translation

Search

Tìm kiếm Approve this translation

planned

đã lên kế hoạch Approve this translation

duplicate

trùng lặp Approve this translation

other

khác Approve this translation

under review

chờ duyệt Approve this translation

declined

bị từ chối Approve this translation

Privacy Policy

Quyền riêng tư Approve this translation

completed

đã hoàn tất Approve this translation

That idea has been deleted

1 Ý kiến đó đã được gở bỏ Approve this translation

Flagged

Đã báo cáo Approve this translation

Add a comment

thêm 1 nhận xét Approve this translation

spam

spam Approve this translation

%{user} commented

%{user} đã bình luận Approve this translation

Flag as inappropriate

Báo vi phạm không đúng Approve this translation

%{topic} articles

bài viết %{topic} Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

%{user} đã bình chọn %{num} lần Approve this translation

%{user} shared this idea

%{user} chia sẻ ý kiến Approve this translation

Flag idea as inappropriate

Báo ý kiến không hợp lệ Approve this translation

%{user} responded

%{user} được trả lời Approve this translation

Show previous admin responses

Những trả lời trước của admin Approve this translation

Post comment

Đăng nhận xét Approve this translation

Submitting...

Đang gửi... Approve this translation

Admin &rarr;

Admin → Approve this translation

New and returning users may sign in

Người dùng mới và cũ có thể đăng nhập được Approve this translation

Status updates

Cập nhật trạng thái Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Nếu bạn thấy %{image} cạnh tên của bạn thì do bạn chưa tạo Gravatar cho email này hoặc do không được đánh giá G. Tự tạo Gravatar cho mình miễn phí tại %{link} Approve this translation

generic avatar

Avatar chung Approve this translation

Profile

Hồ sơ cá nhân Approve this translation

edit name

Chỉnh sửa tên Approve this translation

Your title

Tiêu đề Approve this translation

edit title

Sửa tiêu đề Approve this translation

edit email

Sửa email Approve this translation

Your profile has been deleted!

Hồ sơ cá nhân đã xóa! Approve this translation

Awaiting moderator approval

Chờ duyệt Approve this translation

edit language

Chỉnh sửa ngôn ngữ Approve this translation

Just Now

Ngay bây giờ Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Chúng tôi không thể cho bình chọn tại thời điểm này Approve this translation

View %{caption}

Xem %{caption} Approve this translation

Download %{caption}

Tải %{caption} Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận yêu cầu của bạn Approve this translation

'%{title}' has been merged into this idea

1 '%{title}' đã được kết hợp vào trong ý kiến này Approve this translation

Back to %{site}

Trở về %{site} Approve this translation

This idea is %{status} - updated %{date} ago

1 Ý tưởng này %{status} - cập nhật %{date} trước Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Rất tiếc! Xin vui lòng điền vào tất cả các mục bắt buộc trước khi tiếp tục. Approve this translation

Your profile is unprotected

1 Hồ sơ cá nhân của bạn là không được bảo vệ Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Kết nối với máy chủ có vấn đề! Xin vui lòng thử lại. Approve this translation

Post a new idea

Đăng một ý kiến mới Approve this translation

All Articles

% Tất cả các bài viết Approve this translation

Searching

Đang tìm kiếm Approve this translation