Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  147
 3. Reviewed
  89
 4. All
  236
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 236

started

đã bắt đầu Approve this translation

Search

Tìm kiếm Approve this translation

planned

đã lên kế hoạch Approve this translation

duplicate

trùng lặp Approve this translation

other

khác Approve this translation

under review

chờ duyệt Approve this translation

declined

bị từ chối Approve this translation

Privacy Policy

Quyền riêng tư Approve this translation

Your Name

Tên của bạn Approve this translation

completed

đã hoàn tất Approve this translation

responded

đã trả lời Approve this translation

Continue

Tiếp tục Approve this translation

No ideas found

Không tìm thấy ý kiến Approve this translation

Sign out

Đăng xuất Approve this translation

That idea has been deleted

1 Ý kiến đó đã được gở bỏ Approve this translation

Flagged

Đã báo cáo Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

Xin lỗi, bạn không được phép truy cập vào diễn đàn này Approve this translation

Add a comment

thêm 1 nhận xét Approve this translation

Close

Đóng Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

ví dụ: Cộng đồng Quản lý, Giám đốc điều hành Approve this translation

spam

spam Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Ý kiến đã được kết hợp vào ý kiến khác Approve this translation

Idea is a duplicate

Ý kiến đã bị trùng Approve this translation

Create a password

1 Tạo mật khẩu Approve this translation

Signed in as %{name}

Đăng nhập với tên %{name} Approve this translation

%{num} article

%{num} bài viết Approve this translation

%{num} articles

%{num} bài viết Approve this translation

Search results

Kết quả tìm kiếm Approve this translation

No articles found

Không tìm thấy bài viết Approve this translation

thinking

đang xử lý Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Bạn có %{1:votes} lượt bình chọn Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

Để hỗ trợ nâng chất lượng của các ý kiến, Các thành viên bị giới hạn số lượt bình chọn. Khi đóng ý kiến thì số lượt bình chọn đó sẽ trả lại cho bạn Approve this translation

%{user} commented

%{user} đã bình luận Approve this translation

Flag as inappropriate

Báo vi phạm không đúng Approve this translation

%{topic} articles

bài viết %{topic} Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

%{user} đã bình chọn %{num} lần Approve this translation

%{user} shared this idea

%{user} chia sẻ ý kiến Approve this translation

Flag idea as inappropriate

Báo ý kiến không hợp lệ Approve this translation

%{user} responded

%{user} được trả lời Approve this translation

Show previous admin responses

Những trả lời trước của admin Approve this translation

Post comment

Đăng nhận xét Approve this translation

Submitting...

Đang gửi... Approve this translation

Admin &rarr;

Admin → Approve this translation

You're out of votes

Bạn đã hết lượt bình chọn Approve this translation

Voting has closed

Đã đóng bình chọn Approve this translation

Remove votes

Xóa bình chọn Approve this translation

New and returning users may sign in

Người dùng mới và cũ có thể đăng nhập được Approve this translation

Status updates

Cập nhật trạng thái Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Nếu bạn thấy %{image} cạnh tên của bạn thì do bạn chưa tạo Gravatar cho email này hoặc do không được đánh giá G. Tự tạo Gravatar cho mình miễn phí tại %{link} Approve this translation

generic avatar

Avatar chung Approve this translation