Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  138
 3. Reviewed
  107
 4. All
  245
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 245

started

đã bắt đầu Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

3 Email này đã được xác nhận. Cám ơn! Approve this translation

Sign in

Đăng nhập Approve this translation

Search

Tìm kiếm Approve this translation

Cancel

Hủy bỏ Approve this translation

planned

đã lên kế hoạch Approve this translation

duplicate

trùng lặp Approve this translation

other

khác Approve this translation

Avatar

Hình đại diện Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

3 Email xác nhận của bạn đã được gửi lại. Approve this translation

Category

Danh mục Approve this translation

Categories

1 Danh mục Approve this translation

under review

chờ duyệt Approve this translation

declined

bị từ chối Approve this translation

Privacy Policy

Quyền riêng tư Approve this translation

Your Name

Tên của bạn Approve this translation

Password

Mật Khẩu Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

2 Cảm ơn bạn đã xác nhận địa chỉ email! Approve this translation

Sign up

Đăng ký Approve this translation

You have already confirmed this email.

2 Bạn đã xác nhận email này. Approve this translation

completed

đã hoàn tất Approve this translation

responded

đã trả lời Approve this translation

Admin Console

Khu vực quản trị Approve this translation

Forgot password?

Quên mật khẩu? Approve this translation

Continue

Tiếp tục Approve this translation

Sign out

Đăng xuất Approve this translation

That idea has been deleted

1 Ý kiến đó đã được gở bỏ Approve this translation

Job Title

Chức vụ Approve this translation

Flagged

Đã báo cáo Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

Xin lỗi, bạn không được phép truy cập vào diễn đàn này Approve this translation

Add a comment

thêm 1 nhận xét Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

ví dụ: Cộng đồng Quản lý, Giám đốc điều hành Approve this translation

spam

spam Approve this translation

ideas

Ý kiến Approve this translation

Terms of Service

3 Điều khoản dịch vụ Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Ý kiến đã được kết hợp vào ý kiến khác Approve this translation

Idea is a duplicate

Ý kiến đã bị trùng Approve this translation

Your email address

Địa chỉ email Approve this translation

Your name

Tên bạn Approve this translation

Signed in as %{name}

Đăng nhập với tên %{name} Approve this translation

%{num} article

%{num} bài viết Approve this translation

%{num} articles

%{num} bài viết Approve this translation

thinking

đang xử lý Approve this translation

Describe your idea

Mô tả ý kiến của bạn Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Bạn có %{1:votes} lượt bình chọn Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

Để hỗ trợ nâng chất lượng của các ý kiến, Các thành viên bị giới hạn số lượt bình chọn. Khi đóng ý kiến thì số lượt bình chọn đó sẽ trả lại cho bạn Approve this translation

%{user} commented

%{user} đã bình luận Approve this translation

Flag as inappropriate

Báo vi phạm không đúng Approve this translation

%{topic} articles

bài viết %{topic} Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

%{user} đã bình chọn %{num} lần Approve this translation