Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  172
 3. Reviewed
  78
 4. All
  250
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 250

started

đã bắt đầu Approve this translation

Sign in

Đăng nhập Approve this translation

Settings

Thiết lập Approve this translation

Search

Tìm kiếm Approve this translation

Confirm Password

Xác nhận mật khẩu Approve this translation

planned

đã lên kế hoạch Approve this translation

duplicate

trùng lặp Approve this translation

other

khác Approve this translation

Avatar

Hình đại diện Approve this translation

Categories

1 Danh mục Approve this translation

under review

chờ duyệt Approve this translation

declined

bị từ chối Approve this translation

Privacy Policy

Quyền riêng tư Approve this translation

Your Name

Tên của bạn Approve this translation

Sign up

Đăng ký Approve this translation

completed

đã hoàn tất Approve this translation

Admin Console

Khu vực quản trị Approve this translation

Sign out

Đăng xuất Approve this translation

That idea has been deleted

1 Ý kiến đó đã được gở bỏ Approve this translation

Job Title

Chức vụ Approve this translation

Flagged

Đã báo cáo Approve this translation

Add a comment

thêm 1 nhận xét Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

ví dụ: Cộng đồng Quản lý, Giám đốc điều hành Approve this translation

spam

spam Approve this translation

ideas

Ý kiến Approve this translation

Create a password

1 Tạo mật khẩu Approve this translation

Your name

Tên bạn Approve this translation

Signed in as %{name}

Đăng nhập với tên %{name} Approve this translation

%{user} commented

%{user} đã bình luận Approve this translation

Flag as inappropriate

Báo vi phạm không đúng Approve this translation

%{topic} articles

bài viết %{topic} Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

%{user} đã bình chọn %{num} lần Approve this translation

%{user} shared this idea

%{user} chia sẻ ý kiến Approve this translation

Flag idea as inappropriate

Báo ý kiến không hợp lệ Approve this translation

%{user} responded

%{user} được trả lời Approve this translation

Show previous admin responses

Những trả lời trước của admin Approve this translation

Post comment

Đăng nhận xét Approve this translation

Submitting...

Đang gửi... Approve this translation

Admin &rarr;

Admin → Approve this translation

New and returning users may sign in

Người dùng mới và cũ có thể đăng nhập được Approve this translation

Status updates

Cập nhật trạng thái Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Nếu bạn thấy %{image} cạnh tên của bạn thì do bạn chưa tạo Gravatar cho email này hoặc do không được đánh giá G. Tự tạo Gravatar cho mình miễn phí tại %{link} Approve this translation

generic avatar

Avatar chung Approve this translation

Profile

Hồ sơ cá nhân Approve this translation

edit name

Chỉnh sửa tên Approve this translation

Your title

Tiêu đề Approve this translation

edit title

Sửa tiêu đề Approve this translation

edit email

Sửa email Approve this translation

Your profile has been deleted!

Hồ sơ cá nhân đã xóa! Approve this translation

Awaiting moderator approval

Chờ duyệt Approve this translation