Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  208
 3. Reviewed
  107
 4. All
  315
 5. Health
Displaying 301 - 315 of 315

Your email link has expired.

Liên kết email của bạn đã hết hạn. Approve this translation

Unable to unsubscribe you from outreaches.

Không thể hủy đăng ký bạn khỏi các cuộc tiếp xúc. Approve this translation

General notifications

Thông báo chung Approve this translation

Requests for feedback

Yêu cầu phản hồi Approve this translation

How important is this to you?

Điều này quan trọng với bạn như thế nào? Approve this translation

No existing idea results

Không có kết quả ý tưởng hiện có Approve this translation

result found

kết quả được tìm thấy Approve this translation

results found

kết quả tìm thấy Approve this translation

Skip to content

Chuyển đến nội dung Approve this translation

Report

Báo cáo Approve this translation

Reported

báo cáo Approve this translation

This comment was upgraded into a new idea: %{link}

Nhận xét này đã được nâng cấp thành một ý tưởng mới:%{link} Approve this translation

This idea was split into a new idea: %{link}

Ý tưởng này đã được chia thành một ý tưởng mới:%{link} Approve this translation

You must login first!

Bạn phải đăng nhập trước! Approve this translation

Select a status filter

Chọn bộ lọc trạng thái Approve this translation