Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  57
 3. Reviewed
  28
 4. All
  85
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 85

Sign in

Đăng nhập Approve this translation

Cancel

Hủy bỏ Approve this translation

Confirm Password

Xác nhận mật khẩu Approve this translation

Password

Mật Khẩu Approve this translation

Remember me

Ghi nhớ Approve this translation

Sign up

Đăng ký Approve this translation

Change Password

Đổi mật khẩu Approve this translation

Loading

Đang tải Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

Xin lỗi, Chúng tôi không tìm thấy tài khoản của bạn trên dữ liệu. Approve this translation

Required, but not displayed

Bắt buộc, nhưng không hiển thị Approve this translation

or, sign in with

hoặc, đăng nhập với Approve this translation

Email address

Địa chỉ email Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Hiển thị trên Facebook có thể bị chậm, vui lòng thử lại vài lần. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

Nếu đã kiểm tra, Chúng tôi sẽ ghi nhận lại lượt thông tin truy cập của bạn trong 2 tuần. Approve this translation

Sign in to your profile.

Đăng nhập vào hồ sơ cá nhân Approve this translation

I agree to the %{tos}

Tôi đồng ý với %{tos} Approve this translation

Signed in as %{user}

Đã đăng nhập như %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

Bạn đã hủy bỏ quá trình đăng nhập Approve this translation

Display name

Tên hiển thị Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Xin lỗi chúng tôi không thể giúp bạn đăng nhập. Xin vui lòng đăng nhập lại. Approve this translation

Enter your email address

Điền email của bạn Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Xin lỗi, chúng tôi không thể đưa bạn truy cập vào. Approve this translation

Terms of Service

3 Điều khoản dịch vụ Approve this translation

Your email address

Địa chỉ email Approve this translation

Your name

Tên bạn Approve this translation

Set a new password

Tạo mật khẩu mới Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

Cám ơn bạn đã đăng nhập, %{user} Approve this translation

Set Password

Tạo mật khẩu Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

Bằng cách đăng nhập, bạn đã đồng ý với các Điều khoản dịch vụ Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản để tiếp tục. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Email của bạn không thể vô danh nếu bạn muốn đăng nhập thông qua Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Bạn cần phải cung cấp một địa chỉ email hợp lệ thông qua Facebook. Approve this translation

Sign in to UserVoice

Đăng nhập vào UserVoice Approve this translation

Enter the email address you used

Nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn một danh sách các trang web UserVoice bạn có hồ sơ trên. Approve this translation

Email me my sites

Gửi email cho tôi trang web của tôi Approve this translation

Still having trouble?

Vẫn còn đang gặp rắc rối? Approve this translation

Contact UserVoice support

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ UserVoice Approve this translation

Your UserVoice site URL

URL trang web UserVoice của bạn Approve this translation

Go to my account

Tới tài khoản của tôi Approve this translation

Forgot your site's address?

Quên địa chỉ trang web của bạn? Approve this translation

Okay

Sao Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID xác thực không thành công: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

Cung cấp dịch vụ chứng thực OpenID cho %{provider} là hiện không có sẵn Approve this translation

You have been temporarily locked out for 30 minutes due to too many failed attempts.

Bạn đã tạm thời bị khóa trong 30 phút do quá nhiều lần thử không thành công. Approve this translation

Required Consent

Sự đồng ý bắt buộc Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Chỉ quản trị viên mới có thể đăng nhập qua phương pháp này. Vui lòng đăng nhập một cách khác. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Điều này %{provider} tài khoản là không tốt, nó không có địa chỉ email đã được xác minh. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Xin lỗi về điều đó, chúng tôi không thể đăng nhập. Hãy thử lại. Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Tôi đồng ý với việc lưu trữ địa chỉ email, tên và địa chỉ IP của tôi. Thông tin này và bất kỳ phản hồi nào tôi cung cấp có thể được sử dụng để thông báo cho các quyết định sản phẩm và thông báo cho tôi về các cập nhật sản phẩm. (Bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào.) Approve this translation