General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  94
 3. Reviewed
  121
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 215

Is

Approve this translation

Is not

Không phải là Approve this translation

Between

Giữa Approve this translation

Greater Than

Lớn hơn Approve this translation

Less Than

Ít hơn Approve this translation

Today

Hôm nay Approve this translation

You must select a value.

Bạn phải chọn một giá trị. Approve this translation

Add Cc recipient

Thêm người nhận Cc Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Mới vé Sơ Trả lời Approve this translation

Custom statuses

Trạng thái tùy chỉnh Approve this translation

New ideas

Những ý tưởng mới Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Bỏ chỉ định cho mình từ vé này Approve this translation

Push Ticket

Đẩy vé Approve this translation

The title is too short.

Tiêu đề quá ngắn Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Văn bản nhận xét của %{num} ký tự quá dài. Tối đa là %{maxlen} . Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Miền email trong tên miền phụ khác nhau. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

Email không được phép trùng với địa chỉ email của nhân viên hỗ trợ Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Ẩn danh tiếng, theo dõi pixel và bất cứ điều gì khác mà có thể chỉ ra rằng một vé không phải là một email cá nhân. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Phải có (thỏa thuận cắt) Approve this translation

Should have (not time critical)

Cần phải có (không phải thời điểm quan trọng) Approve this translation

Nice to have

Tốt đẹp để có Approve this translation

New User Feedback

Người dùng mới Phản hồi Approve this translation

New Ticket Note

New vé Lưu ý Approve this translation

SLA Warning

SLA Cảnh báo Approve this translation

SLA Violation

Vi phạm SLA Approve this translation

User Traits

Đặc điểm người sử dụng Approve this translation

Account Traits

Nét tài khoản Approve this translation

Company Insight

Cái nhìn sâu sắc công ty Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Tôi ủng hộ ' %{title} '- Bạn nghĩ gì? Approve this translation

Multiple forum languages

Nhiều ngôn ngữ diễn đàn Approve this translation

Have forums in multiple languages

Có diễn đàn trong nhiều ngôn ngữ Approve this translation

never

không bao giờ Approve this translation

today

hôm nay Approve this translation

yesterday

hôm qua Approve this translation

%{n} ago

%{n} cách đây Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Xóa 'Xây dựng thương hiệu' UserVoice 'Powered By'. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Chọn phần web cổng mà bạn muốn hiển thị. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Bật Google Analytics trên cổng web bằng cách nhập ID Google Analytics trong cài đặt. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Cho phép hạn chế quyền truy cập vào toàn bộ cổng web, dựa trên mã thông báo SSO hợp lệ hoặc địa chỉ IP được ủy quyền. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Cho phép quản trị viên hạn chế các mô-đun cụ thể (phản hồi, trợ giúp và / hoặc cơ sở kiến ​​thức). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Lưu tìm kiếm vé tùy chỉnh để sử dụng thường xuyên. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Hiển thị mức tương tác trên bản cập nhật email của bạn. Approve this translation

License types

Loại giấy phép Approve this translation

Assign seats by license type.

Chỉ định ghế theo loại giấy phép. Approve this translation

Support Only

Chỉ hỗ trợ Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Bạn phải là một quản trị viên thông tin phản hồi để truy cập vào đây! Approve this translation

Forum no longer exists

Diễn đàn không còn tồn tại nữa Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Bạn đã %{action}%{event} thông báo. %{link:Hủy bỏ} Approve this translation

Have an idea? Share it!

Có một ý tưởng? Chia sẻ nó! Approve this translation

Public status updates

Cập nhật trạng thái công khai Approve this translation