General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  133
 3. Reviewed
  110
 4. All
  243
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 243

Integrate UserVoice directly on your website.

Kết hợp UserVoice trực tiếp trên website Approve this translation

all values need to be unique

Các giá trị không được trùng nhau Approve this translation

Merge ideas

1 Kết hợp ý kiến Approve this translation

Pre-moderation

1 Trước quản lý Approve this translation

You don't have access to this.

Bạn không phải truy cập vào đây. Approve this translation

Email must be present.

Phải có địa chỉ email Approve this translation

Restrict access by IP

1 Hạn chế truy cập qua IP Approve this translation

Full custom design

1 Tùy chỉnh thiết kết đầy đủ Approve this translation

you need to have at least one value

Bạn cần có ít nhất 1 giá trị Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

1 Đang xây dựng! tích hợp Uservoice trong ứng dụng iphone của bạn Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Cám ơn bạn đã xác nhận email. Vui lòng tạo mật khẩu để bảo vệ tài khoản của bạn Approve this translation

already has an outstanding invitation

Đã có một lời mời nổi bật Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Bạn có thể tạo diễn đàn riêng bằng cách chỉ cho những địa chỉ email từ tên miền nào đó (e.g.,*.youdomain.com) Approve this translation

Custom Fields

1 Ô tùy biến Approve this translation

Restrict access by email domain

1 Hạn chế truy cập qua địa chỉ email Approve this translation

Advanced vote fraud settings

1 Thiết lập nâng cao của bình chọn gian lận Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Tự động thay các từ thô tục bằng **** (chỉ cho tiếng Anh) Approve this translation

Respond to ideas

1 Trả lời ý kiến Approve this translation

Email must be valid.

Email phải có giá trị. Approve this translation

is an admin

Là một admin Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Bạn có thể tạo diễn đàn riêng bằng cách chỉ cho những ip đặc biệt truy cập vào ((e.g., mạng nội bộ). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

1 Kết hợp các ý kiến trùng lắp một cách thoải mái (Bình chọn từ 2 ý kiến sẽ được hợp lại) Approve this translation

spam

spam Approve this translation

Customize voting

1 Tùy chọn bình chọn Approve this translation

Domain aliasing

1 Địa chỉ tên miền Approve this translation

White labeled

1 Nhãn trắng Approve this translation

Private forums

1 Diễn đàn cá nhân Approve this translation

SSL encryption

1 Mã hóa SSL Approve this translation

ideas

Ý kiến Approve this translation

or

hoặc Approve this translation

Terms of Service

3 Điều khoản dịch vụ Approve this translation

Administrators

1 Admin Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

1 Đây là số admin tối đa trên hệ thống phản hồi Uservoice và hệ thống phiếu câu hỏi. Approve this translation

Continue reading

1 Tiếp tục đọc Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Ý kiến đã được kết hợp vào ý kiến khác Approve this translation

Idea is a duplicate

Ý kiến đã bị trùng Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Phản hồi cho Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

1 Chữ ký số Approve this translation

Your name

Tên bạn Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Tôi đồng ý với %{1:terms of service} Approve this translation

Set a new password

Tạo mật khẩu mới Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Bạn đã hết lượt bình chọn trên diễn đàn Approve this translation

already has access

Đã được truy cập Approve this translation

Set Password

Tạo mật khẩu Approve this translation

Custom Terms of Service

Tùy biến điều khoản dịch vụ Approve this translation

You have run out of votes.

Bạn đã hết phiếu. Approve this translation

Standard

Tiêu chuẩn Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản để tiếp tục. Approve this translation

You must be an admin to access this!

2 Bạn phải là một quản trị để truy cập điều này! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Bạn phải là chủ sở hữu tài khoản để truy cập này! Approve this translation