General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  133
 3. Reviewed
  110
 4. All
  243
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 133

Sign up

Đăng ký Approve this translation

Email address

Địa chỉ email Approve this translation

Standard

Tiêu chuẩn Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản để tiếp tục. Approve this translation

New Ticket

New vé Approve this translation

Idea has been closed

Ý tưởng đã bị đóng cửa Approve this translation

%{time} ago

%{time} trước Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Diễn đàn: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

view original idea

xem ý tưởng ban đầu Approve this translation

Idea no longer exists

Ý tưởng không còn tồn tại Approve this translation

New Kudo

New Kudo Approve this translation

New Article

New Điều Approve this translation

Sign in to UserVoice

Đăng nhập vào UserVoice Approve this translation

View this user in Inspector

Xem người sử dụng trong thanh tra Approve this translation

Support Queues

Hỗ trợ hàng đợi Approve this translation

Agents

Đại lý Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký. %{queue} Hỗ trợ xếp hàng Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã chọn để nhận được thông báo vé được giao cho bạn Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký vé máy không được gán Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký vé này Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã chọn để nhận được thông báo của tất cả các vé mới Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Ngừng nhận email cho các vé được phân công %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Huỷ đăng ký nhận vé này Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Ngừng nhận email cho vé không được gán Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Nhận được email cho tất cả các vé mới Approve this translation

Just now

Chỉ cần bây giờ Approve this translation

Yesterday

Hôm qua Approve this translation

Welcome Email

Chào mừng Email Approve this translation

(select)

(Chọn) Approve this translation

Contact support only

Liên hệ với chỉ hỗ trợ Approve this translation

Agent

Đại lý Approve this translation

Is

Approve this translation

Between

Giữa Approve this translation

Greater Than

Lớn hơn Approve this translation

Less Than

Ít hơn Approve this translation

Today

Hôm nay Approve this translation

You must select a value.

Bạn phải chọn một giá trị. Approve this translation

Add Cc recipient

Thêm người nhận Cc Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Mới vé Sơ Trả lời Approve this translation

Custom statuses

Trạng thái tùy chỉnh Approve this translation

New ideas

Những ý tưởng mới Approve this translation

New comments

Các ý kiến ​​mới Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Bỏ chỉ định cho mình từ vé này Approve this translation

Push Ticket

Đẩy vé Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Văn bản nhận xét của %{num} ký tự quá dài. Tối đa là %{maxlen} . Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Miền email trong tên miền phụ khác nhau. Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Ẩn danh tiếng, theo dõi pixel và bất cứ điều gì khác mà có thể chỉ ra rằng một vé không phải là một email cá nhân. Approve this translation

Customize the footer of emails that are sent out to ticket requestors. Defaults to including the Kudos link.

Tùy chỉnh chân của email được gửi ra requestors vé. Mặc định bao gồm các liên kết thanh danh. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Phải có (thỏa thuận cắt) Approve this translation

Should have (not time critical)

Cần phải có (không phải thời điểm quan trọng) Approve this translation