General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  143
 3. Reviewed
  126
 4. All
  269
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 143

Sign up

Đăng ký Approve this translation

Email address

Địa chỉ email Approve this translation

Standard

Tiêu chuẩn Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản để tiếp tục. Approve this translation

Contact support

Liên hệ hỗ trợ Approve this translation

New Ticket

New vé Approve this translation

Idea has been closed

Ý tưởng đã bị đóng cửa Approve this translation

%{time} ago

%{time} trước Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Diễn đàn: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

view original idea

xem ý tưởng ban đầu Approve this translation

Idea no longer exists

Ý tưởng không còn tồn tại Approve this translation

The comment text can't be blank.

Các văn bản nhận xét không được để trống. Approve this translation

New Kudo

New Kudo Approve this translation

New Article

New Điều Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Cho phép người dùng của bạn giúp bạn giữ các vị trí gọn gàng. Crowdsourced điều độ cho phép những ý tưởng lá cờ của người sử dụng không phù hợp và bản sao để giữ cho gánh nặng khỏi vai của bạn. Approve this translation

Sign in to UserVoice

Đăng nhập vào UserVoice Approve this translation

View this user in Inspector

Xem người sử dụng trong thanh tra Approve this translation

Support Queues

Hỗ trợ hàng đợi Approve this translation

Agents

Đại lý Approve this translation

Unauthorized

Trái phép Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký. %{queue} Hỗ trợ xếp hàng Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã chọn để nhận được thông báo vé được giao cho bạn Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký vé máy không được gán Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký vé này Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã chọn để nhận được thông báo của tất cả các vé mới Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Ngừng nhận email cho các vé được phân công %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Huỷ đăng ký nhận vé này Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Ngừng nhận email cho vé không được gán Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Nhận được email cho tất cả các vé mới Approve this translation

Just now

Chỉ cần bây giờ Approve this translation

Yesterday

Hôm qua Approve this translation

You haven't been given permission to access this functionality.

Bạn không được phép truy cập vào chức năng này. Approve this translation

Welcome Email

Chào mừng Email Approve this translation

(select)

(Chọn) Approve this translation

Contact support only

Liên hệ với chỉ hỗ trợ Approve this translation

Agent

Đại lý Approve this translation

Please enter a valid email address

Xin vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ Approve this translation

Is

Approve this translation

Between

Giữa Approve this translation

Greater Than

Lớn hơn Approve this translation

Less Than

Ít hơn Approve this translation

Today

Hôm nay Approve this translation

You must select a value.

Bạn phải chọn một giá trị. Approve this translation

Add Cc recipient

Thêm người nhận Cc Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Mới vé Sơ Trả lời Approve this translation

Custom statuses

Trạng thái tùy chỉnh Approve this translation

New ideas

Những ý tưởng mới Approve this translation

New comments

Các ý kiến ​​mới Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Bỏ chỉ định cho mình từ vé này Approve this translation

Push Ticket

Đẩy vé Approve this translation