General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  120
 3. Reviewed
  105
 4. All
  225
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 120

Standard

Tiêu chuẩn Approve this translation

Contact support

Liên hệ hỗ trợ Approve this translation

New Ticket

New vé Approve this translation

Idea has been closed

Ý tưởng đã bị đóng cửa Approve this translation

%{time} ago

%{time} trước Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Diễn đàn: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Idea no longer exists

Ý tưởng không còn tồn tại Approve this translation

The comment text can't be blank.

Các văn bản nhận xét không được để trống. Approve this translation

New Kudo

New Kudo Approve this translation

New Article

New Điều Approve this translation

View this user in Inspector

Xem người sử dụng trong thanh tra Approve this translation

Unauthorized

Trái phép Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký. %{queue} Hỗ trợ xếp hàng Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã chọn để nhận được thông báo vé được giao cho bạn Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký vé máy không được gán Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký vé này Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã chọn để nhận được thông báo của tất cả các vé mới Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Ngừng nhận email cho các vé được phân công %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Huỷ đăng ký nhận vé này Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Ngừng nhận email cho vé không được gán Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Nhận được email cho tất cả các vé mới Approve this translation

Welcome Email

Chào mừng Email Approve this translation

(select)

(Chọn) Approve this translation

Contact support only

Liên hệ với chỉ hỗ trợ Approve this translation

Agent

Đại lý Approve this translation

Please enter a valid email address

Xin vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ Approve this translation

Is

Approve this translation

Between

Giữa Approve this translation

Greater Than

Lớn hơn Approve this translation

Less Than

Ít hơn Approve this translation

Today

Hôm nay Approve this translation

You must select a value.

Bạn phải chọn một giá trị. Approve this translation

Add Cc recipient

Thêm người nhận Cc Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Mới vé Sơ Trả lời Approve this translation

Custom statuses

Trạng thái tùy chỉnh Approve this translation

New ideas

Những ý tưởng mới Approve this translation

New comments

Các ý kiến ​​mới Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Bỏ chỉ định cho mình từ vé này Approve this translation

Push Ticket

Đẩy vé Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Văn bản nhận xét của %{num} ký tự quá dài. Tối đa là %{maxlen} . Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Miền email trong tên miền phụ khác nhau. Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Ẩn danh tiếng, theo dõi pixel và bất cứ điều gì khác mà có thể chỉ ra rằng một vé không phải là một email cá nhân. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Phải có (thỏa thuận cắt) Approve this translation

Should have (not time critical)

Cần phải có (không phải thời điểm quan trọng) Approve this translation

Nice to have

Tốt đẹp để có Approve this translation

New User Feedback

Người dùng mới Phản hồi Approve this translation

New Ticket Note

New vé Lưu ý Approve this translation

SLA Warning

SLA Cảnh báo Approve this translation

SLA Violation

Vi phạm SLA Approve this translation

User Traits

Đặc điểm người sử dụng Approve this translation