General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  114
 3. Reviewed
  97
 4. All
  211
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 97

started

đã bắt đầu Approve this translation

I suggest you ...

Bạn nên ... Approve this translation

Terms of service

Điều khoản dịch vụ Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

Gói dịch vụ bạn đăng ký không bao gồm địa chỉ tên miền Approve this translation

does not belong to subdomain

Không phụ thuộc vào tên miền phụ. Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Diễn đàn này đã đóng. Không cho phép bình chọn thêm. Approve this translation

planned

đã lên kế hoạch Approve this translation

duplicate

trùng lặp Approve this translation

Password confirmation

Xác nhận mật khẩu Approve this translation

other

khác Approve this translation

Admin

Admin Approve this translation

Activity

Hoạt động Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Dịch vụ Phản hồi Khách hàng cho %{account_name} Approve this translation

under review

chờ duyệt Approve this translation

declined

bị từ chối Approve this translation

Enter your idea

Nhập câu hỏi của bạn Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

Xử lý '%{resolves_to} bên trong '%{host}'. Kiểm tra lại thiết lập DNS của bạn. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

Không xử lý được. Việc này có thể mất đến 72 giờ để DNS của bạn được kết nối lại. %{link} Approve this translation

Change Password

Đổi mật khẩu Approve this translation

completed

đã hoàn tất Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

1 Bạn đã có diễn đàn được thiết lập trên trên địa chỉ tên miền của bạn (ex: feedback.yourdomain.com). Giữ nguyên trải nghiệm đối với thương hiệu và thêm giá trị cho SEO bằng cách thêm nội dung của người dùng và tên miền Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Thành viên có thể chuyển đổi từ trang web của bạn sang UserVoice mà không cần yêu cầu đăng ký nào. Giúp thành viên không gặp trở ngại nào khi phản hồi. Hồ sơ cá nhân và hình đại diện của thành viên được chuyển và UserVoice để giảm tối thiểu các bước cho thành viên Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Mỗi người bình chọn được cho 10 lần bình chọn (trên mỗi diễn đàn) đề cho ý kiến mà họ ủng hộ. cách này giúp họ tập trung trên những ý kiến chất lượng. Bạn có thể tùy chọn số này tùy theo nhu cầu. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Có vài điều tốt nhất là nên trao đổi cá nhân. Bạn có thể giới hạn 1 diễn đàn bằng địa chỉ email, bằng địa chỉ tên miền email hoặc qua chữ ký điện tử. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Khách hàng không cần biết vấn đề này khi họ đã rời webiste. Thiết kế lại UserVoice (headers, footers và CSS) hợp với thiết kế của website. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Quản lý tài khoản 24/7 là một phần của tùy chọn hỗ trợ Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 Hầu hết tài khoản có một diễn đàn chung để đưa ra những ý kiến chung và tạo diễn đàn truyền thống để kết nối chủ đề giữa người dùng và đội nội bộ Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

Bộ bảo mật SSL sẽ giúp dữ liệu của bạn an toàn Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

1 Thêm các hạt kiểm soát để kiểm tra việc phát hiện gian lận bình chọn như thế nào. Approve this translation

iPhone Plugin

Công cụ bổ sung cho iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Quản lý đám đông Approve this translation

My tickets

Phiếu của tôi Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Tên miền này đã được sở hữu. Vui lòng liên hệ với hỗ trợ để được giúp đỡ nếu bạn thấy có sự sai sót. Approve this translation

Everyone else

Còn ai nữa Approve this translation

Feedback Tab Widget

Công cụ tab phản hồi Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

1 Danh mục cho phép bạn sắp xếp các ý kiến trong diễn đàn của bạn. Thành viên có thể chọ danh mục phù hợp để đền xuất ý kiến. Approve this translation

is invalid

Không có hiệu lực Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Kết hợp UserVoice trực tiếp trên website Approve this translation

all values need to be unique

Các giá trị không được trùng nhau Approve this translation

Merge ideas

1 Kết hợp ý kiến Approve this translation

Pre-moderation

1 Trước quản lý Approve this translation

You don't have access to this.

Bạn không phải truy cập vào đây. Approve this translation

Email must be present.

Phải có địa chỉ email Approve this translation

Restrict access by IP

1 Hạn chế truy cập qua IP Approve this translation

Full custom design

1 Tùy chỉnh thiết kết đầy đủ Approve this translation

you need to have at least one value

Bạn cần có ít nhất 1 giá trị Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

1 Đang xây dựng! tích hợp Uservoice trong ứng dụng iphone của bạn Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Cám ơn bạn đã xác nhận email. Vui lòng tạo mật khẩu để bảo vệ tài khoản của bạn Approve this translation

already has an outstanding invitation

Đã có một lời mời nổi bật Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Bạn có thể tạo diễn đàn riêng bằng cách chỉ cho những địa chỉ email từ tên miền nào đó (e.g.,*.youdomain.com) Approve this translation