General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  94
 3. Reviewed
  121
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 215

You have run out of votes on this forum.

Bạn đã hết lượt bình chọn trên diễn đàn Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Vui lòng cung cấp tiêu đề cho ý kiến. Approve this translation

The title is too long.

Tiêu đề quá dài Approve this translation

The description is too long.

Mô tả quá dài Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Bạn sẽ không còn có thể thêm các quản trị viên thông qua SSO trên kế hoạch mới này Approve this translation

already has access

Đã được truy cập Approve this translation

You have run out of votes.

Bạn đã hết phiếu. Approve this translation

Standard

Tiêu chuẩn Approve this translation

You must be an admin to access this!

2 Bạn phải là một quản trị để truy cập điều này! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Bạn phải là chủ sở hữu tài khoản để truy cập này! Approve this translation

Idea has been closed

Ý tưởng đã bị đóng cửa Approve this translation

Idea attachments

1 Ý tưởng file đính kèm Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

1 Quản trị viên và tùy chọn người dùng có thể đính kèm tập tin vào ý tưởng. Approve this translation

%{time} ago

%{time} trước Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Diễn đàn: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

1 Thay đổi quyền truy cập vào danh tiếng. Approve this translation

Idea no longer exists

Ý tưởng không còn tồn tại Approve this translation

The comment text can't be blank.

Các văn bản nhận xét không được để trống. Approve this translation

New Ticket Reply

Vé trả lời mới Approve this translation

New Comment

Bình luận mới Approve this translation

New Kudo

New Kudo Approve this translation

New Forum

Diễn đàn mới nhất Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Cho phép người dùng của bạn giúp bạn giữ các vị trí gọn gàng. Crowdsourced điều độ cho phép những ý tưởng lá cờ của người sử dụng không phù hợp và bản sao để giữ cho gánh nặng khỏi vai của bạn. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Quản trị viên bổ sung sẽ được khóa của giao diện điều khiển quản trị. Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Người dùng sẽ bị khóa của bất kỳ diễn đàn bổ sung. Approve this translation

View this user in Inspector

Xem người sử dụng trong thanh tra Approve this translation

All tickets

Tất cả các vé Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký. %{queue} Hỗ trợ xếp hàng Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã chọn để nhận được thông báo vé được giao cho bạn Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký vé máy không được gán Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký vé này Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã chọn để nhận được thông báo của tất cả các vé mới Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Ngừng nhận email cho các vé được phân công %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Huỷ đăng ký nhận vé này Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Ngừng nhận email cho vé không được gán Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Nhận được email cho tất cả các vé mới Approve this translation

%{time} min

%{time} phút Approve this translation

Your Own

Của riêng bạn Approve this translation

Welcome Email

Chào mừng Email Approve this translation

(select)

(Chọn) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Gửi ý kiến phản hồi & và gọi hỗ trợ Approve this translation

Give feedback only

Chỉ gửi phản hồi Approve this translation

Contact support only

Liên hệ với chỉ hỗ trợ Approve this translation

Agent

Đại lý Approve this translation

Queue

Xếp hàng Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Tùy chỉnh HTML và CSS của bạn sẽ quay trở lại mặc định. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Người dùng cuối cùng sẽ được khóa ra khỏi diễn đàn riêng tư của bạn. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

Quyền admin của bạn sẽ bị vô hiệu. Tất cả các quản trị viên sẽ có quyền truy cập vào tất cả các thành phần. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

Bạn có nhiều lĩnh vực tùy chỉnh so với kế hoạch này cho phép. Hãy loại bỏ một số hạ xuống. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

Kế hoạch này không bao gồm hàng đợi hỗ trợ. Hãy loại bỏ hàng đợi hiện tại của bạn để hạ cấp. Approve this translation