General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  133
 3. Reviewed
  110
 4. All
  243
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 243

New Ticket

New vé Approve this translation

Idea has been closed

Ý tưởng đã bị đóng cửa Approve this translation

Idea attachments

1 Ý tưởng file đính kèm Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

1 Quản trị viên và tùy chọn người dùng có thể đính kèm tập tin vào ý tưởng. Approve this translation

%{time} ago

%{time} trước Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Diễn đàn: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

view original idea

xem ý tưởng ban đầu Approve this translation

Change access to kudos.

1 Thay đổi quyền truy cập vào danh tiếng. Approve this translation

Idea no longer exists

Ý tưởng không còn tồn tại Approve this translation

New Ticket Reply

Vé trả lời mới Approve this translation

New Comment

Bình luận mới Approve this translation

New Kudo

New Kudo Approve this translation

New Article

New Điều Approve this translation

New Forum

Diễn đàn mới nhất Approve this translation

Sign in to UserVoice

Đăng nhập vào UserVoice Approve this translation

View this user in Inspector

Xem người sử dụng trong thanh tra Approve this translation

All tickets

Tất cả các vé Approve this translation

Support Queues

Hỗ trợ hàng đợi Approve this translation

Agents

Đại lý Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký. %{queue} Hỗ trợ xếp hàng Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã chọn để nhận được thông báo vé được giao cho bạn Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký vé máy không được gán Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký vé này Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã chọn để nhận được thông báo của tất cả các vé mới Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Ngừng nhận email cho các vé được phân công %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Huỷ đăng ký nhận vé này Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Ngừng nhận email cho vé không được gán Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Nhận được email cho tất cả các vé mới Approve this translation

Just now

Chỉ cần bây giờ Approve this translation

%{time} min

%{time} phút Approve this translation

Yesterday

Hôm qua Approve this translation

Your Own

Của riêng bạn Approve this translation

Welcome Email

Chào mừng Email Approve this translation

(select)

(Chọn) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Gửi ý kiến phản hồi & và gọi hỗ trợ Approve this translation

Give feedback only

Chỉ gửi phản hồi Approve this translation

Contact support only

Liên hệ với chỉ hỗ trợ Approve this translation

Agent

Đại lý Approve this translation

Queue

Xếp hàng Approve this translation

Is

Approve this translation

Is not

Không phải là Approve this translation

Between

Giữa Approve this translation

Greater Than

Lớn hơn Approve this translation

Less Than

Ít hơn Approve this translation

Today

Hôm nay Approve this translation

You must select a value.

Bạn phải chọn một giá trị. Approve this translation

Add Cc recipient

Thêm người nhận Cc Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Mới vé Sơ Trả lời Approve this translation

Custom statuses

Trạng thái tùy chỉnh Approve this translation

New ideas

Những ý tưởng mới Approve this translation