Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  140
 3. Reviewed
  54
 4. All
  194
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 194

More articles

Više članaka Approve this translation

More ideas

Više ideje Approve this translation

View all ideas in

Pogledaj sve ideje u Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Pogledaj sve ideje u %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Pogledajte sve članke u %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Obriši komentar iz %{name} na %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

Komentari za %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Ideje slični %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Admin stranicu za %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

Pogledajte sve članke u %{title} Approve this translation

View all articles

Pogledajte sve članke Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Korisnik s adresom e-pošte %{email} već postoji. Molimo prijavite u. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

Pogledaj sve ideje u kategoriji %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Kolačići su isključeni. Pristupite povratne informacije izravno na forumu %{forum_link} ili omogućiti kolačiće u Vašem izborniku i osvježite ovu stranicu. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

Ne e-mail adresa navedena. Molimo pokušajte ponovno. Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

To su uvjeti pružanja usluge za UserVoice, usluga koja pokreće ovaj portal za podršku, a ne za %{name} sama. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Jeste li sigurni da želite izbrisati svoj komentar? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Jeste li sigurni da želite izbrisati svoju ideju? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Od drugih ljudi podržava ovu ideju, ne možete ga izbrisati. Međutim, možete se maknuti od ove ideje, a to će biti povezan s 'Anonymous' Jeste li sigurni da želite ukloniti iz ove ideje? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Brisanje prijedlog %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Jeste li sigurni da želite izbrisati svoj komentar? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Brisanje prijedlog %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

Potpisom se slažete s našim %{link} . Approve this translation

terms of service

Uvjeti poslovanja Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} osoba želi to Approve this translation

%{num} people want this

%{num} Ljudi žele to Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Podržavam ' %{title} "- Što mislite? Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} podržava tu ideju Approve this translation

%{user} supported this

%{user} podržava ovu Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

U potrazi za više članaka? Pronađite temu na bočnoj traci. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

Više informacija o odgovoru na %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Unesite trenutnu zaporku Approve this translation

Enter your current password

Unesite trenutnu zaporku Approve this translation

Your password has been reset

Vaša lozinka je resetirana Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

Upravo smo vam poslali e-poruku %{email} , Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Kliknite vezu da biste stvorili zaporku, a zatim se vratite i prijavite se. Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Ne brinite, ovdje možete generirati novu vezu za poništavanje zaporke: Approve this translation

Comments are closed

Komentari su zatvoreni Approve this translation

Email notifications for customer feedback

Obavijesti putem e-pošte za povratne informacije korisnika Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Napravili smo izmjene kako bismo povećali sigurnost i vratili lozinku. Approve this translation

Export my data

Izvezite moje podatke Approve this translation

Request an export of your data to receive a copy of all content you have submitted to UserVoice.

Zatražite izvoz podataka da biste dobili kopiju sadržaja koji ste poslali u UserVoice. Approve this translation

You have been %{action} notifications about this idea. %{link:Undo}

Ste bili %{action} obavijesti o ovoj ideji. %{link:otkopčati} Approve this translation

Your ideas that others have supported and all comments will be attributed to "Anonymous". Your ideas without support will be deleted. Your email address and personal data will be removed from existing tickets.

Vaše ideje koje su drugi podržali i svi komentari bit će pripisani "Anonimnom". Vaše će ideje bez podrške biti izbrisane. Vaša e-adresa i osobni podaci bit će uklonjeni iz postojećih ulaznica. Approve this translation

Consent confirmation

Suglasnost potvrde Approve this translation

Thank you for providing your consent.

Hvala vam što ste dali svoj pristanak. Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

%{strong_text:Prihvaćam} pohranu moje adrese e-pošte, naziva i IP adrese. Ove informacije i sve povratne informacije koje pružam mogu se koristiti za informiranje odluka o proizvodu i za obavještavanje o ažuriranjima proizvoda. (Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku.) Approve this translation

%{strong_text:I do not agree} to the storage of my personal information, and <span class="warning-text">I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.</span>

%{strong_text:Ne slažem} se s pohranom svojih osobnih podataka, a želim izbrisati profil povratnih informacija i sve osobne podatke s ove web lokacije. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information

Imajte na umu da ako ne odaberete opciju, morat ćemo izbrisati vaš profil s povratnim informacijama i osobne podatke Approve this translation

Complete Sign Up

Potpuni prijava Approve this translation