General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  126
 3. Reviewed
  95
 4. All
  221
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 221

started

1 pokrenuto Approve this translation

[password protected entry]

[stavka zaštićena šifrom] Approve this translation

I suggest you ...

Predlažem vam... Approve this translation

Terms of service

uvjetima korištenja Approve this translation

an anonymous user

anonimni korisnik Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

pretplatnička usluga ne uključuje aliase domena Approve this translation

does not belong to subdomain

ne pripada poddomeni Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Ovaj forum je zatvoren. Glasanje više nije dozvoljeno. Approve this translation

planned

1 planirano Approve this translation

duplicate

1 duplicirano Approve this translation

Password confirmation

Potvrdite lozinku Approve this translation

other

1 ostalo Approve this translation

Activity

Aktivnost Approve this translation

White Labeled

Bijela oznaka Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Povratna informacija od korisnika za %{account_name} Approve this translation

under review

pod pregledom Approve this translation

declined

1 odbijeno Approve this translation

Domain Aliasing

Domenski Aliasing Approve this translation

Enter your idea

Ovdje unesite svoju ideju Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

pokazuje na %{resolves_to} umjesto na %{host}. Provjerite vaše DNS postavke. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

ne pokazuje nigdje. Može potrajati do 72 sata dok se vaše DNS promjene propagiraju svugdje. %{link} Approve this translation

completed

1 završeno Approve this translation

Site

Stranica Approve this translation

Single Sign-On

Jedinstvena prijava Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Imati svoj forum postava na vlastitu domenu (npr.: feedback.yourdomain.com). Čuva svoj brand iskustva i dodaje vrijednost SEO stavljanjem korisnički generiran sadržaj na Vašu domenu Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Korisnici mogu jednostavno prijelaz s Vaše web lokacije kako bi UserVoice bez registracije potrebno. To uvelike smanjuje barijeru za davanje povratne informacije. Vaši korisnici profili i avatari se mogu integrirati u UserVoice za više bešavne korisničko iskustvo. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Svaki birač imaju 10 glasova (po forumu) potrošiti na ideje koje podržavaju. To tjera ljude da se usredotoče na svoje najboljih ideja što daje veću kvalitetu povratne informacije. Sa ovom opcijom možete postaviti broj glasova birača dobiva svaki na po forumu osnovi. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Neke stvari su najbolje objašnjeno u privatnom. Možete ograničiti forum za e-mail adresu, e-mailom ili putem domeni Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Vaši klijenti neće ni znati da ste ostavili svoje stranice. Konfigurirajte svoj UserVoice dizajn (zaglavlja i podnožja i CSS) kako bi se slagala svoj postojeći izgled i dojam. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Višestruke opcije podrške uključujući 24/7 posvećen upravljanje računom. Approve this translation

Private Forums

Privatni forum Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Većina računi imati jedan forum za opće ideje i stvoriti dodatne forume bušiti na temu s obje svojim korisnicima i interni tim. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL enkripcija će štititi vaše podatke. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} nije dostupan na vašem tipu servisa. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Svi alati slušati, odgovarati i izmjeriti osjećaje rastući publike. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Dodaje granularni kontrolu nad kako za otkrivanje prijevara glasovanje radi. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

Javno moderiranje Approve this translation

Fully Customizable Design

Mogućnost potpune prilagodbe dizajna Approve this translation

My tickets

Moji upiti Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Ovaj alias domene je već zauzet. Ako mislite da to nebi smjelo biti tako, molimo kontaktirajte korisničku podršku. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Potpuna kontrola nad podatcima i pristupom. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Ideje se predlažu i glasaju to vrha. Approve this translation

Everyone else

Svi ostali Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Jednostavna integracija i potpuna kontrola kako vaša stranica izgleda. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Feedback tab widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorije omogućuju vam da organizirate svoje ideje unutar foruma. Korisnici mogu odabrati koju kategoriju spada u njihova ideja kada sugerirajući ideje. Approve this translation

See %{link}

Pogledaj %{link} Approve this translation

Advanced Security

Napredna sigurnost Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrirajte UserVoice direktno na stranicu. Approve this translation