1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  390
 3. Reviewed
  428
 4. All
  818
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 818

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ jesteś zapisany do tego zgłoszenia Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wybrał aby otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych biletów Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail w przypadku biletów przypisanych do %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Rezygnuję z tego biletu Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości o nieprzypisanych biletów Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Zrezygnować z otrzymywania e-maili do wszystkich nowych biletów Approve this translation

Just now

Właśnie Approve this translation

%{time} min

%{time} min Approve this translation

Yesterday

1 Wczoraj Approve this translation

You haven't been given permission to access this functionality.

Nie nadano uprawnienia dostępu do tej funkcji. Approve this translation

Your Own

Własną Approve this translation

Welcome Email

Email powitalny Approve this translation

(select)

(wybierz) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Zgłoś opinię i uzyskaj pomoc Approve this translation

Give feedback only

Zgłoś tylko opinię Approve this translation

Contact support only

Kontakt obsługuje tylko Approve this translation

Agent

1 Agent Approve this translation

Queue

1 Kolejka Approve this translation

Is

Jest Approve this translation

Is not

Nie jest Approve this translation

Between

1 Między Approve this translation

Greater Than

1 Większe niż Approve this translation

Less Than

1 Mniej niż Approve this translation

Today

Dziś Approve this translation

You must select a value.

Musisz wybrać wartość. Approve this translation

Add Cc recipient

Dodaj odbiorcę DW Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Nowa odpowiedź admina do ticketu Approve this translation

Custom statuses

1 Własne statusy Approve this translation

New ideas

Nowe pomysły Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Cofanie się z tego biletu Approve this translation

Push Ticket

Wcisnąć Ticket Approve this translation

The title is too short.

Tytuł jest za krótki. Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Komentarz składający się z %{num} znaków jest za długi. Maksymalna długość to %{maxlen}. Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Domena e-mail w różnych subdomeny. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

E-mail nie może się równać adres e-mail do biura obsługi w danej Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Ukryj sława, śledzenie pikseli i wszystko, co wskazywałoby, że bilet nie jest osobiste e-mail. Approve this translation

Customize the footer of emails that are sent out to ticket requestors. Defaults to including the Kudos link.

Dostosuj stopkę wiadomości e-mail wysyłanych do osób żądających biletów. Domyślnie zawiera łącze Kudos. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Musi mieć (brakło) Approve this translation

Should have (not time critical)

Powinien mieć (nie czas krytyczny) Approve this translation

Nice to have

Cieszymy się, że Approve this translation

New User Feedback

Nowe zgłoszenie użytkownika Approve this translation

New Ticket Note

Uwaga nowy bilet Approve this translation

SLA Warning

SLA Ostrzeżenie Approve this translation

SLA Violation

SLA Naruszenie Approve this translation

User Traits

Cechy użytkownika Approve this translation

Account Traits

Cechy konto Approve this translation

Company Insight

Firma Insight Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Popieram " %{title} "- Co o tym sądzisz? Approve this translation

Multiple forum languages

Wiele języków forum Approve this translation

Have forums in multiple languages

Masz forum w wielu językach Approve this translation