1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  349
 3. Reviewed
  480
 4. All
  829
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 829

Customize voting

Dostosuj głosowania Approve this translation

Domain aliasing

Maskowanie domeny Approve this translation

White labeled

White oznakowane Approve this translation

Private forums

Prywatne fora Approve this translation

SSL encryption

1 Szyfrowanie SSL Approve this translation

Administrators

Administratorzy Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Jest to maksymalna liczba administratorów na swoim forum UserVoice i systemu sprzedaży biletów. Approve this translation

Continue reading

1 Czytaj dalej Approve this translation

Idea has been merged into another idea

2 Pomysł został połączony z innym pomysłem Approve this translation

Idea is a duplicate

2 Pomysł jest duplikatem Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Maskowanie ​​domeny (%{host}) Nie będzie już działać Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Masz więcej administratorów niż ten plan pozwala. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Masz więcej forów niż ten plan pozwala. Approve this translation

Helpdesk

2 Helpdesk Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Informacja zwrotna dla Facebooka Plugin Approve this translation

Single sign-on

Single sign-on Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

1 Zgadzam się z %{1: Warunki korzystania z usługi} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Masz zbyt mało głosów na tym forum. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

1 Proszę podać tytuł dla swojego pomysłu. Approve this translation

The title is too long.

1 Tytuł jest zbyt długi. Approve this translation

The description is too long.

1 Opis jest zbyt długi. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Nie będziesz miał możliwość dodawania administratorów poprzez SSO na tym nowym planem Approve this translation

already has access

2 ma już dostęp Approve this translation

You have run out of votes.

Masz zbyt mało głosów. Approve this translation

Standard

1 Standard Approve this translation

You must be an admin to access this!

1 Musisz być administratorem, aby uzyskać dostęp! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

3 Musisz być właścicielem konta, aby uzyskać dostęp do tego! Approve this translation

Idea has been closed

Pomysł został zamknięty Approve this translation

Idea attachments

Załączniki do pomysłu Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Admini i opcjonalnie użytkownicy mogą dołączać pliki do idei. Approve this translation

%{time} ago

1 %{time} temu Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Forum: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

Zmień dostęp do Kudos. Approve this translation

Idea no longer exists

Pomysł już nie istnieje Approve this translation

The comment text can't be blank.

Tekst komentarza nie może być puste. Approve this translation

New Ticket Reply

Odpowiedz z biletów Approve this translation

New Comment

Nowy komentarz Approve this translation

New Kudo

Nowy Kudo Approve this translation

New Forum

Nowe Forum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Pozwala użytkownikom pomogą Ci utrzymać miejsce uporządkowane. Crowdsourced umiar pozwala użytkownikom flag niewłaściwe i duplikat pomysły, aby utrzymać ciężar twoich ramion. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Dodatkowe administratorzy będą zablokowane z konsoli administratora. Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Użytkownicy końcowi będą zablokowane dodatkowych forach. Approve this translation

View this user in Inspector

Zobacz tego użytkownika w Inspektora Approve this translation

All tickets

Wszystkie zgłoszenia Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ jesteś subskrybentem %{queue} Kolejka Wsparcie Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wybrał, aby otrzymywać powiadomienia biletów przypisanych do Ciebie Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ jesteś zapisany do nieprzypisanych biletów Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ jesteś zapisany do tego zgłoszenia Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wybrał aby otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych biletów Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail w przypadku biletów przypisanych do %{queue} Approve this translation