1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  315
 3. Reviewed
  499
 4. All
  814
 5. Health
Displaying 651 - 700 of 814

Consent confirmation

Potrditev soglasja Approve this translation

Thank you for providing your consent.

Hvala, ker ste podali svoje soglasje. Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Strinjam se s shranjevanjem e-poštnega naslova, imena in naslova IP. Te informacije in povratne informacije, ki jih posredujem, se lahko uporabijo za obveščanje o odločitvah o izdelkih in za obveščanje o posodobitvah izdelkov. (Kadar koli lahko onemogočite možnost.) Approve this translation

Action required

Potrebno je ukrepanje Approve this translation

We are now required to have consent to store personal data. Since you already have data stored on this site, please select one of the following:

Zdaj moramo pridobiti soglasje za shranjevanje osebnih podatkov. Ker že imate shranjene podatke na tej spletni strani, izberite eno od naslednjega: Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

%{strong_text:Strinjam se} s shranjevanjem e-poštnega naslova, imena in naslova IP. Te informacije in povratne informacije, ki jih posredujem, se lahko uporabijo za obveščanje o odločitvah o izdelkih in za obveščanje o posodobitvah izdelkov. (Kadar koli lahko onemogočite možnost.) Approve this translation

%{strong_text:I do not agree} to the storage of my personal information, and <span class="warning-text">I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.</span>

%{strong_text:Ne strinjam} se s shranjevanjem mojih osebnih podatkov, želim pa izbrisati svoj povratni profil in vse osebne podatke s te strani. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information

Upoštevajte, da če ne izberete možnosti, bomo morali izbrisati vaš povratni profil in osebne podatke Approve this translation

Complete Sign Up

Popolnoma se prijavite Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the %{link:terms of service}.

%{strong_text:Strinjam se} s %{link:pogoji storitve} . Approve this translation

Opens in new window

Odpre se v novem oknu Approve this translation

All of your personal information, including email address, name, and IP address will be deleted from this site. Any feedback you have provided that others have supported will be attributed to "Anonymous". All of your ideas without support will be deleted.

Vsi vaši osebni podatki, vključno z e-poštnim naslovom, imenom in naslovom IP, bodo s tega mesta izbrisani. Vse povratne informacije, ki ste jih podali, ki so jih drugi podprli, bodo pripisani "Anonimni". Vse vaše ideje brez podpore bodo izbrisane. Approve this translation

NPS Survey

Anketa NPS Approve this translation

Thank you for categorizing your response!

Hvala, ker ste kategorizirali svoj odgovor! Approve this translation

Would you like to change your language preference from %{userLocale} (%{userLocaleShort}) to %{requestedLocale} (%{requestedLocaleShort})?

Želite spremeniti nastavitve jezika %{userLocale} ( %{userLocaleShort} ) do %{requestedLocale} ( %{requestedLocaleShort} )? Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Novi uporabniki in uporabniki, ki se vračajo, se lahko prijavijo v UserVoice Approve this translation

Sign in with

Prijavite se s Approve this translation

Email notifications for ideas you support

E-poštna obvestila za ideje, ki jih podpirate Approve this translation

Please enter a valid email address.

Vnesite veljaven elektronski naslov. Approve this translation

Please enter a password.

Vnesite geslo. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Te ideje ni več mogoče urejati. Approve this translation

Update idea

Posodobite idejo Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Med shranjevanjem komentarja je prišlo do napake Approve this translation

(Edited by admin)

(Uredil admin) Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

To je zasebni forum. Za dostop se prijavite z odobrenim profilom. Approve this translation

Jump to Another Forum

Skoči na drug forum Approve this translation

Edit notification settings

Urejanje nastavitev obveščanja Approve this translation

1 search result

1 rezultat iskanja Approve this translation

Translate Ideas and Comments.

Prevedi ideje in komentarje. Approve this translation

Choose language:

Izberi jezik: Approve this translation

X

X Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Ali ste prepričani, da želite izbrisati prilogo? Approve this translation

There was an error during translation

Med prevajanjem je prišlo do napake Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Izbriši idejo %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Urejanje ideje %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Prejmem posodobitve stanja za povratne informacije strank Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Na tej strani ni idej ali komentarjev za prevajanje Approve this translation

Contributor Insights Email Subscription

Sodelujoči vpogledi E-poštna naročnina Approve this translation

Receive monthly email

Prejemajte mesečno e-pošto Approve this translation

Send message

1 Pošlji sporočilo Approve this translation

Message subject

2 Predmet sporočila Approve this translation

or

2 ali Approve this translation

Post idea

1 Pošlji idejo Approve this translation

browse articles

1 preišči članke Approve this translation

browse ideas

1 preglej ideje Approve this translation

How can we help you today?

1 Kako vam lahko danes pomagamo? Approve this translation

Sending

1 Pošiljanje Approve this translation

Your message has been received.

1 Vaše sporočilo je bilo prejeto. Approve this translation

Submitting

Pošiljanje Approve this translation

Your idea has been received.

1 Vaša ideja je bila sprejeta. Approve this translation