1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  315
 3. Reviewed
  499
 4. All
  814
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 814

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Dodaja granul nadzor nad tem, kako je glasovanje proti goljufijam detektor deluje. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone vtičnik Approve this translation

Crowdsourced moderation

Moderacija skupnosti Approve this translation

Fully Customizable Design

Popolnoma prilagodljiv dizajn Approve this translation

My tickets

Moji zahtevki Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

1 Alias te domene je že zaseden. Če menite, da je prišlo do napake ali potrebujete več informacij, kontaktirajte podporo. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Popoln nadzor nad vsebino, dostopnost in hrambo podatkov. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Ideje so predlagane in nato izglasovane na vrh. Approve this translation

Everyone else

Vsi ostali Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Popolna integracija in popoln nadzor nad videzom vaše strani in občutek. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Povratne informacije Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorije vam omogočajo organizirati ideje znotraj foruma. Uporabniki lahko izberejo v katero kategorijo spada njihova ideja. Approve this translation

See %{link}

Poglej %{link} Approve this translation

Advanced Security

Napredna varnost Approve this translation

is invalid

1 je neveljavno Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrirajte UserVoice direktno na vašo spletno stran. Approve this translation

all values need to be unique

1 vse vrednosti morajo biti različne Approve this translation

Merge ideas

Združi ideje Approve this translation

Advanced management

Napredno upravljanje Approve this translation

Pre-moderation

Pred-moderacija Approve this translation

Single Sign-On documentation

Dokumentacija za Enkratni vpis Approve this translation

You don't have access to this.

Nimate dostopa do tega. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Ustvarite svojo blagovno znamko, medtem pa spoznajte svoje občinstvo. Approve this translation

Email must be present.

1 Manjka elektronski naslov. Approve this translation

Our basic forum

Naš osnovni forum Approve this translation

Restrict access by IP

Omeji dostop z IP naslovi Approve this translation

Full custom design

Celoten izgled po meri Approve this translation

you need to have at least one value

1 imeti morate vsaj eno vrednost Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Kmalu na voljo! Integrirajte UserVoice v vaše iPhone aplikacije. Approve this translation

Integration

Integracija Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Hvala za potrditev vašega elektronskega naslova. Prosimo, ustvarite si geslo za zaščito vaše identitete. Approve this translation

already has an outstanding invitation

1 že ima izjemna povabila Approve this translation

Your UserVoice URL

Vaš UserVoice URL Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Omogoči zaseben forum vsem e-poštnim domenam (npr.: *.vasadomena.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

Omeji dostop z e-poštno domeno Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Napredno glasovanje goljufij Nastavitve Approve this translation

ID of Forum

ID foruma Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Samodejno zamenja kletvice z "*****". (Trenutno samo v Angleškem jeziku.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Nepotrjeno: Najprej morate potrditi vaš elektronski naslov, da boste lahko prejemali elektronska obvestila. %{resend} Approve this translation

For small groups

Za majhne skupine Approve this translation

Respond to ideas

Odgovori na ideje Approve this translation

Email must be valid.

1 Elektronski naslov mora biti veljaven. Approve this translation

is an admin

1 je administrator Approve this translation

Lite Design Customization

Lite Oblikovanje Customization Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Omogoči dostop do zasebnega foruma na določenih IP naslovih (npr.: vaše notranje omrežje). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Nepotrjeno: Najprej morate potrditi vaš elektronski naslov, da boste lahko prejemali elektronska obvestila ali ustvarili geslo. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Združi več idej z lahkoto. (Glasovi iz obej idej se združijo.) Approve this translation

Full integration

Popolna integracija Approve this translation

Our best value!

Naša najboljša vrednost! Approve this translation

spam

1 potegavščina Approve this translation