1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  268
 3. Reviewed
  541
 4. All
  809
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 809

Unsubscribe from this ticket

Dad-danysgrifio o'r tocyn hwn Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Stopio derbyn ebyst am docynnau heb eu neilltuo Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Stopio derbyn ebyst am bob tocyn newydd Approve this translation

%{time} min

%{time} min Approve this translation

Your Own

Eich Hun Approve this translation

Welcome Email

Croeso E-bost Approve this translation

(select)

(Dewiswch) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Rhoi adborth a Chysylltu â chymorth Approve this translation

Give feedback only

Rhoi adborth yn unig Approve this translation

Contact support only

Cysylltu â chymorth yn unig Approve this translation

Agent

Asiant Approve this translation

Queue

Ciw Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Fe aiff eich HTML a CSS unswydd yn ôl i'r diofyn. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Caiff defnyddwyr pen draw eu cloi allan o'ch fforymau preifat. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

Caiff pob caniatad gweinyddu ei ddad-alluogi. Gall pob gweinyddwr fynd at bob cydran. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

Mae gennych fwy o feysydd unswydd nac a ganiateir dan y cynllun hwn. Tynnwch rai i israddio. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

Dyw'r cynllun hwn ddim yn cynnwys ciwiau cefnogi. Tynnwch eich ciwiau presennol i israddio. Approve this translation

Is

Mae Approve this translation

Is not

Nid yw Approve this translation

Between

Rhwng Approve this translation

Greater Than

Mwy Na Approve this translation

Less Than

Llai Na Approve this translation

Today

Heddiw Approve this translation

You must select a value.

Rhaid dewis gwerth. Approve this translation

Add Cc recipient

Ychwanegu derbyniwr Cc Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Ateb Gweinyddwr Tocyn Newydd Approve this translation

Custom statuses

Statysau unswydd Approve this translation

New ideas

Syniadau newydd Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Dad-neilltuwch eich hun o'r tocyn hwn Approve this translation

Push Ticket

Gwthio Tocyn Approve this translation

The title is too short.

Mae'r teitl yn rhy fyr. Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Mae'r testun sylwadau o %{num} nod yn rhy hir. %{maxlen} yw'r uchafswm. Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Parth ebost mewn is-barth gwahanol Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

All yr ebost ddim cyfateb i gyfeiriad ebost asiant cefnogi Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Cuddio clod, picsel olrhain ac unrhyw beth arall a fyddai'n awgrymu nad yw tocyn yn e-bost personol. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Rhaid meddu ar (fargen torrwr) Approve this translation

Should have (not time critical)

A ddylai gael (nid amser critigol) Approve this translation

Nice to have

Braf cael Approve this translation

New User Feedback

Adborth Defnyddwyr newydd Approve this translation

New Ticket Note

Nodyn Tocyn Newydd Approve this translation

SLA Warning

CLG Rhybudd Approve this translation

SLA Violation

CLG Dor-rheolaeth Approve this translation

User Traits

Nodweddion Defnyddiwr Approve this translation

Account Traits

Nodweddion Cyfrif Approve this translation

Company Insight

Cwmni Insight Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Yr wyf yn cefnogi ' %{title} '- Beth yw eich barn? Approve this translation

Multiple forum languages

Ieithoedd fforwm Lluosog Approve this translation

Have forums in multiple languages

Cael fforymau mewn nifer o ieithoedd Approve this translation

never

byth Approve this translation

today

heddiw Approve this translation