Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  43
 3. Reviewed
  28
 4. All
  71
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 71

Sign in

Mewngofnodi Approve this translation

Remember me

Cofia fi Approve this translation

Change Password

Newid cyfrinair Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

Ddrwg gennym, allen ni ddim dod o hyd i'ch cyfrif presennol ar y ffeil. Approve this translation

Required, but not displayed

Angen, ond heb ei ddangos Approve this translation

or, sign in with

neu, mewngofnodwch gyda Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

Mae'n edrych fel petai facebook i lawr ar hyn o bryd. Tria eto mewn rhai munudau. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

Os caiff ei wirio, fe gofiwn eich sesiwn am 2 wythnos. Approve this translation

Sign in to your profile.

Mewngofnodwch i'ch proffil. Approve this translation

I agree to the %{tos}

Rwy'n cytuno i'r %{tos} Approve this translation

Sign out

Allgofnodi Approve this translation

Signed in as %{user}

Mewngofnodwyd fel %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

Fe roesoch derfyn ar y broses fewngofnodi Approve this translation

Display name

Dangsowch yr enw Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

Ddrwg gennym am hynna, doedden ni ddim yn gallu dy fewngofnodi. Tria fewngofnodi eto. Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Eich is-barth UserVoice Approve this translation

Enter your email address

Rhoi dy gyfeiriad ebost Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Ddrwg gennym, doedden ni ddim yn gallu dy fewngofnodi. Approve this translation

Terms of Service

Telerau Gwasanaeth Approve this translation

Your email address

Dy gyfeiriad ebost Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

Diolch am fewngofnodi, %{user} Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

Trwy lofnodi rydych yn cytuno i'r Telerau Gwasanaeth Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

All dy ebost ddim bod yn ddienw os wyt am fewngofnodi trwy Facebook Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Rhaid i ti roi cyfeiriad ebost dilys trwy Facebook Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

Mewn gofnodi i dy broffil UserVoice Approve this translation

Sign in to your UserVoice account

Mewngofnodi i'th gyfrif UserVoice Approve this translation

Enter the email address you used

Rho'r cyfeiriad ebost a ddefnyddiaist Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Fe wnawn ni ebostio rhestr o safleoedd UserVoice mae gen ti broffiliau arnynt Approve this translation

Email me my sites

E-bost ataf fy safleoedd Approve this translation

Still having trouble?

Dal i gael trafferth? Approve this translation

Contact UserVoice support

Cymorth Cysylltu UserVoice Approve this translation

Your UserVoice site URL

Eich safle UserVoice URL Approve this translation

Go to my account

Ewch i fy nghyfrif Approve this translation

Forgot your site's address?

Wedi anghofio gyfeiriad eich safle? Approve this translation

Okay

Iawn Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Methodd dilysu IDAgored: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

Darparwr dilysu IDAgored gyfer %{provider} ar gael ar hyn o bryd Approve this translation

Your password cannot appear in your email address.

Ni all eich cyfrinair ymddangos yn eich cyfeiriad e-bost. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

Ni all eich cyfeiriad e-bost ymddangos yn eich cyfrinair. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

Ni all eich enw defnyddiwr e-bost ymddangos yn eich cyfrinair. Approve this translation

You have been temporarily locked out for 30 minutes due to too many failed attempts.

Cewch eich cloi dros dro am 30 munud oherwydd bod gormod o ymdrechion wedi methu. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Dim ond gweinyddwyr all fynd i mewn trwy'r dull hwn. Mewngofnodi mewn ffordd arall. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Mae hyn %{provider} nid yw'r cyfrif yn dda, does dim cyfeiriad e-bost wedi'i wirio. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Mae'n ddrwg gennym am hynny, ni allwn eich logio i mewn. Ceisiwch eto. Approve this translation

Display name (optional)

Enw arddangos (dewisol) Approve this translation

Hooray!

Hwre! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Rydych chi i mewn, yn paratoi'ch tudalen. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Mae angen mynediad cwci er mwyn eich llofnodi. Diweddarwch eich gosodiadau preifatrwydd i alluogi olrhain traws-safle neu ceisiwch ddefnyddio porwr gwahanol. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Nid oes gennych y caniatâd angenrheidiol i gael mynediad i'r cynnwys hwn. Approve this translation

Sign in required to continue

Mae angen mewngofnodi i barhau Approve this translation