1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  322
 3. Reviewed
  515
 4. All
  837
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 837

spam

sbam Approve this translation

Customize voting

Teilwra pleidleisio Approve this translation

Domain aliasing

Creu parthenw Approve this translation

White labeled

Gosod label gwyn Approve this translation

Private forums

Fforymau preifat Approve this translation

SSL encryption

Amgryptio SSL Approve this translation

Administrators

Gweinyddwyr Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Dyma'r nifer mwyaf o weinyddwyr ar eich fforwm adborth a system docynnu UserVoice. Approve this translation

Continue reading

Darllenwch ymlaen Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Cyfunwyd y syniad gyda syniad arall Approve this translation

Idea is a duplicate

Mae'r syniad yn un a ddyblygwyd Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Dyw eich parthenw (%{host}) ddim yn gweithio bellach Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Mae gennych fwy o weinyddwyr na'r hyn a ganiateir gan y cynllun hwn Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Mae gennych fwy o fforymau na'r hyn a ganiateir gan y cynllun hwn. Approve this translation

Helpdesk

Desg gymorth Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Adborth i Plugin Facebook Approve this translation

Single sign-on

Ymuno unigol Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Rwy'n cytuno i'r %{1:terms of service} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Does gen ti ddim mwy o bleidleisiau ar y fforwm hon. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Rhowch deitl i'ch syniad. Approve this translation

The title is too long.

Mae'r teitl yn rhy hir. Approve this translation

The description is too long.

Mae'r disgrifiad yn rhy hir. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Fyddwch chi ddim bellach yn gallu ychwanegu gweinyddwyr newydd trwy SSO at y cynllun newydd hwn Approve this translation

already has access

mynediad ganddo/i yn barod Approve this translation

You have run out of votes.

Does gen ti ddim pleidleisiau ar ôl Approve this translation

Standard

Safonol Approve this translation

You must be an admin to access this!

Rhaid bod yn weinyddwr i gyrchu hwn! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

Rhaid bod yn berchnenog y cyfrif i gyrchu hwn! Approve this translation

Idea has been closed

Syniad wedi cau Approve this translation

Idea attachments

atodiadau syniad Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Gall gweinyddwyr, a defnyddwyr os rhoddir y dewis, atodi ffeiliau at syniadau Approve this translation

%{time} ago

%{time} yn ôl Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Fforwm %{forum_name} %{forum_link} Approve this translation

Ticketed

Tocynnwyd Approve this translation

Change access to kudos.

Newid mynediad i kudos Approve this translation

Idea no longer exists

Dyw'r syniad ddim yn bod bellach Approve this translation

The comment text can't be blank.

All testun y sylwadau ddim bod yn wag Approve this translation

New Ticket Reply

Ateb Tocyn Newydd Approve this translation

New Comment

Sylw Newydd Approve this translation

New Kudo

Kudo Newydd Approve this translation

New Forum

Fforwm Newydd Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Gadael i'ch defnyddwyr eich helpu i gadw'r lle'n daclus. Mae canoli gan dorf yn gadael i ddefnyddwyr fflagio syniadau amhriodol a rhai a ddyblygwyd i ysgafnhau'r baich i chi. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Caiff gweinyddwyr ychwanegol eu cloi allan o'r consol gweinyddu. Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Caiff defnyddwyr pen draw eu cloi allan o unrhyw fforymau ychwanegol. Approve this translation

View this user in Inspector

Gweld hwn yn Inspector Approve this translation

All tickets

Pob tocyn Approve this translation

Unauthorized

Heb awdurdod Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Rydych yn derbyn y neges hon am eich bod wedi tanysgrifio i Giw Cefnogi %{queue} Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Rydych yn derbyn y neges hon am i chi ddewis cael eich hysbysu am docynnau a neilltuwyd i chi Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Rydych yn derbyn y neges hon am eich bod wedi tanysgrifio i docynnau heb eu neilltuo Approve this translation