1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  346
 3. Reviewed
  489
 4. All
  835
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 835

You've revoked the token for %{application}

Rwyt wedi tynnu'n ôl y tocyn am%{application} Approve this translation

Deny

Gwadu Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

Mae'n edrych fel petai facebook i lawr ar hyn o bryd. Tria eto mewn rhai munudau. Approve this translation

Authorize Application

Rhoi hawl i gais Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Fe hoffai'r cymhwysiad %{name} allu access and update eich data ar UserVoice Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

Ddrwg gennym am hynna, doedden ni ddim yn gallu dy fewngofnodi. Tria fewngofnodi eto. Approve this translation

Signed in as %{name}

Mewngofnodwyd fel %{name} Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

All dy ebost ddim bod yn ddienw os wyt am fewngofnodi trwy Facebook Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Rhaid i ti roi cyfeiriad ebost dilys trwy Facebook Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Caniatau i %{name} gyrchu dy broffil UserVoice? Approve this translation

Allow access

Caniatau mynediad Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Methodd dilysu IDAgored: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

Darparwr dilysu IDAgored gyfer %{provider} ar gael ar hyn o bryd Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Dim ond gweinyddwyr all fynd i mewn trwy'r dull hwn. Mewngofnodi mewn ffordd arall. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Mae hyn %{provider} nid yw'r cyfrif yn dda, does dim cyfeiriad e-bost wedi'i wirio. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Mae'n ddrwg gennym am hynny, ni allwn eich logio i mewn. Ceisiwch eto. Approve this translation

started

cychwynnwyd Approve this translation

Sign in

Mewngofnodi Approve this translation

I suggest you ...

Awgrymaf dy fod yn.... Approve this translation

Terms of service

Telerau gwasanaeth Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

nid yw'r cynllun tanysgrifio yn cynnwys enw arall am barth Approve this translation

Cancel

Canslo Approve this translation

Confirm Password

Cadarnhau Cyfrinair Approve this translation

does not belong to subdomain

nid yw'n perthyn i'r is-barth Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Mae'r fforwm hon wedi cau. Dim mwy o bleidleisio. Approve this translation

planned

cynlluniwyd Approve this translation

duplicate

dyblygu Approve this translation

Password confirmation

Cadarnhau cyfrinair Approve this translation

other

arall Approve this translation

Admin

Gwein Approve this translation

Activity

Gweithgaredd Approve this translation

Forums

Fforymau Approve this translation

Categories

Categoriau Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Ymateb Cwsmer ar gyfer %{account_name} Approve this translation

under review

wrthi'n cael ei adolygu Approve this translation

declined

gwrthodwyd Approve this translation

Password

Cyfrinair Approve this translation

Remember me

Cofia fi Approve this translation

Enter your idea

Rhowch eich syniad Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

ymrannu yn '%{resolves_to}' yn lle '%{host}'. Gwiriwch eich gosodiadau DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

ddim yn ymrannu. Fe all gymryd hyd at 72 awr i'ch newidiadau DNS i ledaenu. %{link} Approve this translation

Sign up

Ymuno Approve this translation

Change Password

Newid cyfrinair Approve this translation

completed

cwblhawyd Approve this translation

upgrade

uwchraddio Approve this translation

Loading

Llwytho Approve this translation

Open

Agor Approve this translation

Custom

Unswydd Approve this translation

Closed

Caewyd Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Sefydlwch eich fforwm ar eich parth chi (es:adborth.eichparth.com). Cadw profiad eich brand ac ychwanegu gwerth SEO trwy roi cynnwys a gynhyrchwyd gan y defnyddiwr ar eich parth. Approve this translation