1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  198
 3. Reviewed
  682
 4. All
  880
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 880

by %{username}

gan %{username} Approve this translation

started

cychwynnwyd Approve this translation

anonymous

dienw Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Mae'r cofnod hwn am dudalen UserVoice wedi ei gwarchod. I weld cofnodion wedi eu gwarchod, tanysgrifiwch i %{url}. Approve this translation

[password protected entry]

[cofnod wedi ei warchod gan gyfrinair] Approve this translation

I suggest you ...

Awgrymaf dy fod yn.... Approve this translation

Terms of service

Telerau gwasanaeth Approve this translation

an anonymous user

defnyddiwr dienw Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

Rwyt wedi tynnu'n ôl y tocyn am%{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

nid yw'r cynllun tanysgrifio yn cynnwys enw arall am barth Approve this translation

does not belong to subdomain

nid yw'n perthyn i'r is-barth Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Mae'r fforwm hon wedi cau. Dim mwy o bleidleisio. Approve this translation

planned

cynlluniwyd Approve this translation

duplicate

dyblygu Approve this translation

Password confirmation

Cadarnhau cyfrinair Approve this translation

other

arall Approve this translation

Avatar

Afatar Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

Ddrwg gennym, allen ni ddim dod o hyd i unrhyw gyfrif ar gyfer '%{email}'. Approve this translation

Activity

Gweithgaredd Approve this translation

Categories

Categoriau Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Ymateb Cwsmer ar gyfer %{account_name} Approve this translation

under review

wrthi'n cael ei adolygu Approve this translation

What happens if I run out?

Beth sy'n digwydd os na fydd gen i ddim ar ôl? Approve this translation

declined

gwrthodwyd Approve this translation

Privacy Policy

Polisi Preifatrwydd Approve this translation

Feedback

Adborth Approve this translation

Your Name

Eich Enw Approve this translation

Remember me

Cofia fi Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

Diolch am gadarnhau eich cyfeiriad ebost! Approve this translation

Enter your idea

Rhowch eich syniad Approve this translation

Share

Rhannu Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

ymrannu yn '%{resolves_to}' yn lle '%{host}'. Gwiriwch eich gosodiadau DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

ddim yn ymrannu. Fe all gymryd hyd at 72 awr i'ch newidiadau DNS i ledaenu. %{link} Approve this translation

Sign up

Ymuno Approve this translation

You have already confirmed this email.

Rydych eisoes wedi cadarnhau'r ebost hwn. Approve this translation

completed

cwblhawyd Approve this translation

Visit our notifications forum

Ewch i'n fforwm hysbysiadau Approve this translation

Too much email?

Gormod o ebyst? Approve this translation

How can we improve this email?

Sut gallwn ni wella'r ebost hwn? Approve this translation

responded

ymatebodd Approve this translation

New suggestion

Awgrym newydd Approve this translation

New note

Nodyn newydd Approve this translation

Edit your email notifications

Golyga dy hysbysiadau ebost Approve this translation

Flagged by %{n} user(s)

Fflagiwyd gan %{n} defnyddiwr Approve this translation

Site

Safle Approve this translation

General Settings

Gosodiadau Cyffredinol Approve this translation

Site Design

Cynllun y Safle Approve this translation

Admins & Moderators

Gweinyddwyr a Chanolwyr Approve this translation

Ideas

Syniadau Approve this translation

API

API Approve this translation