1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  198
 3. Reviewed
  646
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

dienw Approve this translation

What happens if I run out?

Beth sy'n digwydd os na fydd gen i ddim ar ôl? Approve this translation

Share

Rhannu Approve this translation

Done!

Iawn! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Rhaid i chi awdurdodi system adborth UserVoice Approve this translation

You have added %{num} %{text}

Rydych wedi ychwanegu%{num} %{text} Approve this translation

saving

wrthi'n arbed Approve this translation

Vote for this idea

Pleidleisia dros y syniad hwn Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Gweinyddwyr, wnewch chi ffurfweddu eich cyfrif UserVoice i ddechrau casglu adborth. Approve this translation

Load more ideas

Llwytha fwy o syniadau Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Cyfarwyddiadau yw'r rhain i weinyddwyr ffurfweddu eu Tab Adborth a yrrir gan UserVoice. Os ydych yn ceisio gadael adborth, dewch yn ôl toc! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Mewngofnodwch i'ch Consol Gweinyddu UserVoice Approve this translation

%{category}

%{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Cofrestra dy Dudalen neu Ap Facebook Approve this translation

View comments (%{num})

Gweld sylwadau (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Mae eich Tab Adborth newydd bron yn barod! Approve this translation

Create idea

Creu syniad Approve this translation

awaiting moderator approval

disgwyl i'r canolwr gymeradwyo Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Mae'r ap Facebook hwn yn defnyddio system adborth UserVoice i gasglu adborth. Er mwyn creu syniadau, pleidleisio a gadael sylwadau, rhaid i chi awdurdodi ap adborth UserVoice a chytnuo i'r %{1:terms of service} Approve this translation

Response by %{name}

Ymateb gan %{name} Approve this translation

Update Search

Diweddaru Chwiliad Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Pleidleisio dros syniad tebyg, neu ychwanegu dy syniad isod Approve this translation

You have %{num} remaining!

Mae gen ti %{num} ar ôl! Approve this translation

All Feedback

Pob Adborth Approve this translation

My Feedback

Fy Adborth Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Caiff pawb nifer cyfyngedig o bleidleisiau er mwyn annog y syniadau gorau oll. Os byddi'n rhedeg allan o bleidleisiau, paid becso, mae nifer o ffyrdd i gael pleidleisiau'n ôl! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Cei newid nifer y pleidleisiau a fwriaist eisoes castdros syniadau. Clicia ar y tab "Fy Adborth" i weld pa syniadau a genfogaist; bydd tynnu pleidleisiau yn gadael i ti bleidleisio dros syniadau a chreu rhai. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Mae modd hefyd gwneud sylwadau ar unrhyw syniad, waeth faint o bleidleisiau sydd gen ti! Approve this translation

on %{date}

ar %{date} Approve this translation

Write a comment

Ysgrifennu sylw Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

Sut I ffurfweddu Tab Adborth UserVoice Approve this translation

Add your idea

Ychwanegu dy syniad Approve this translation

What happens if I run out of votes?

Beth sy'n digwydd os na fydd gen i bleidleisiau ar ôl? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

Er mwyn creu syniadau, pleidleisio a gadael sylwadau, rhaid i ti awdurdodi system adborth userVoice. Hoffet ti wneud hyn nawr? Approve this translation

Request for Permission

Cais am Ganiatad Approve this translation

Sorry, something went wrong.

Ddrwg gennym, rhywbeth wedi mynd o'i le. Approve this translation

A title is required for your idea

Mae angen teitl i dy syniad Approve this translation

Error!

Gwall! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

Gofalwch eich bod yn rhoi eich syniad i mewn cyn pwyso "Bwrw Ymlaen". Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Diolch am dy awgrym. Fe wnawn ei bostio cyn gynted ag y bydd ein gweinyddwyr wedi cael cyfle i'w gymeradwyo. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Mae'n edrych fel petaet wedi bod yn brysur, ond paid poeni, cyn gynted ag y bydd un o'th syniadau wedi cwblhau, fe gei'r pleidleisiau hynny yn ôl! Approve this translation

Not enough votes!

Dim digon o bleidleisiau! Approve this translation

Accepted

Derbyniwyd Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

Caiff y pleidleisiau rwyt ti'n fwrw dros syniad eu dychwelyd atat pan fydd gweinyddwr yn cau'r syniad Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Mae mor hawdd casglu adborth gan dy ddilynwyr! I osod, dilyn y camau cyflym hyn: Approve this translation

Create one for free!

Creu un am ddim! Approve this translation

From your Admin Console select:

O dy Gonsol Gweinyddu, dewis: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

Os oes gen ti gwestiynau neu angen help, cysyllta â ni ar Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

Nid yw ap Facebook UserVoice wedi ei ffurfweddu Approve this translation

Oh nos!

O na! Approve this translation