1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  364
 3. Reviewed
  503
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 867

You've revoked the token for %{application}

Rwyt wedi tynnu'n ôl y tocyn am%{application} Approve this translation

Deny

Gwadu Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

Mae'n edrych fel petai facebook i lawr ar hyn o bryd. Tria eto mewn rhai munudau. Approve this translation

Authorize Application

Rhoi hawl i gais Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Fe hoffai'r cymhwysiad %{name} allu access and update eich data ar UserVoice Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

Ddrwg gennym am hynna, doedden ni ddim yn gallu dy fewngofnodi. Tria fewngofnodi eto. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

All dy ebost ddim bod yn ddienw os wyt am fewngofnodi trwy Facebook Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Rhaid i ti roi cyfeiriad ebost dilys trwy Facebook Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Caniatau i %{name} gyrchu dy broffil UserVoice? Approve this translation

Allow access

Caniatau mynediad Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Methodd dilysu IDAgored: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

Darparwr dilysu IDAgored gyfer %{provider} ar gael ar hyn o bryd Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Dim ond gweinyddwyr all fynd i mewn trwy'r dull hwn. Mewngofnodi mewn ffordd arall. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Mae hyn %{provider} nid yw'r cyfrif yn dda, does dim cyfeiriad e-bost wedi'i wirio. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Mae'n ddrwg gennym am hynny, ni allwn eich logio i mewn. Ceisiwch eto. Approve this translation

started

cychwynnwyd Approve this translation

I suggest you ...

Awgrymaf dy fod yn.... Approve this translation

Terms of service

Telerau gwasanaeth Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

nid yw'r cynllun tanysgrifio yn cynnwys enw arall am barth Approve this translation

does not belong to subdomain

nid yw'n perthyn i'r is-barth Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Mae'r fforwm hon wedi cau. Dim mwy o bleidleisio. Approve this translation

planned

cynlluniwyd Approve this translation

duplicate

dyblygu Approve this translation

Password confirmation

Cadarnhau cyfrinair Approve this translation

other

arall Approve this translation

Activity

Gweithgaredd Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Ymateb Cwsmer ar gyfer %{account_name} Approve this translation

under review

wrthi'n cael ei adolygu Approve this translation

declined

gwrthodwyd Approve this translation

Enter your idea

Rhowch eich syniad Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

ymrannu yn '%{resolves_to}' yn lle '%{host}'. Gwiriwch eich gosodiadau DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

ddim yn ymrannu. Fe all gymryd hyd at 72 awr i'ch newidiadau DNS i ledaenu. %{link} Approve this translation

Change Password

Newid cyfrinair Approve this translation

completed

cwblhawyd Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Sefydlwch eich fforwm ar eich parth chi (es:adborth.eichparth.com). Cadw profiad eich brand ac ychwanegu gwerth SEO trwy roi cynnwys a gynhyrchwyd gan y defnyddiwr ar eich parth. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Gall eich defnyddwyr symud yn llyfn o'ch safle chi i UserVoice heb fod angen cofrestru. Mae hyn yn symud llawer o'r rhwystrau i roi adborth. Mae modd integreiddio proffiliau ac atafarau eich defnyddwyr i UserVoice i roi profiad mwy didrafferth i'r defnyddiwr. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Caiff pob pleidleisiwr 10 pleidlais (y fforwm) i wario ar syniadau maent hwy'n gefnogi. Mae hyn yn canolbwyntio meddyliau pobl ar eu prif syniadau sydd yn rhoi adborth o ansawdd gwell. Gyda'r dewis hwn, gallwch osod nifer y pleidleisiau a gaiff pob pleidleisiwr fesul fforwm. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Mae'n well trafod rhai pethau yn breifat. Gallwch gyfyngu fforwm yn ôl cyfeiriad ebost, trwy barth ebost neu trwy Ymuno Unigol. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Fydd dim rhaid i'ch cwsmeriaid hyd yn oed wybod eu bod wedi gadael eich safle. Ffurfweddwch gynllun eich UserVoice (penawdau, troednodiadau a CSS) i gyfateb i gynllun eich gwefan chi. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Llawer o ddewisiadau cefnogaeth gan gynnwys rheoli unswydd ar eich cyfrif 24/7. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Un fforwm sydd gan y rhan fwyaf o gyfrifon ar gyfer syniadau cyffredinol, gan greu fforymau ychwanegol i dreiddio i bwnc gyda'ch defnyddwyr a'r tîm mewnol. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

Bydd amgryptio SSL yn cadw eich data yn ddiogel. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

Nid yw %{feature_name} ar gael ar eich cynllun presennol. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Ychwanegu rheolaeth dros y modd mae'r canfyddwr twyll pleidleisiau yn gweithio. Approve this translation

iPhone Plugin

Plugin iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

Canoli gan dyrfa Approve this translation

My tickets

Fy nhocynnau Approve this translation

Everyone else

Pawb arall Approve this translation

Feedback Tab Widget

Teclyn Tab Adborth Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Mae categoriau yn gadael i chi drefnu syniadau yn eich fforymau. Gall defnyddwyr ddewis i ba gategori y mae eu syniad yn perthyn wrth awgrymu syniadau. Approve this translation