1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  324
 3. Reviewed
  515
 4. All
  839
 5. Health
Displaying 801 - 839 of 839

Wins %{percent}%% of the time

Ennill %{percent}%% o'r amser Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Ennill %{percent}%% o'r amser Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Pan fyddi'n postio syniad i'n fform adborth, gall eraill danysgrifio iddo a gwneud sylwadau. Approve this translation

Open in a new window

Agor mewn ffenest newydd Approve this translation

Open in a new window

Agor mewn ffenest newydd Approve this translation

This answers my question

Mae hyn yn ateb fy nghwestiwn Approve this translation

Related ideas

Syniadau cysylltiol Approve this translation

Related articles

Erthyglau cysylltiol Approve this translation

Related feedback

Adborth perthnasol Approve this translation

Related feedback

Adborth perthnasol Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel y syniad hwn fynd yn ei flaen Approve this translation

Awesome!!!

Awesome !!! Approve this translation

Okay.

Iawn. Approve this translation

We'll be in touch.

Byddwn mewn cysylltiad. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Rydym yn cymryd eich adborth i'r galon. Approve this translation

Attach a file

Atodi ffeil Approve this translation

Attach a screenshot or file

Atodwch a screenshot neu ffeil Approve this translation

Snap screenshot

Snap screenshot Approve this translation

Choose a file

Dewiswch ffeil Approve this translation

Uploading

Llwytho Approve this translation

Something went wrong while uploading

Aeth rhywbeth o'i le tra'n llwytho i fyny Approve this translation

Try again

Ceisiwch eto Approve this translation

Just send my message

Dim ond anfon fy neges Approve this translation

Taking screenshot

Cymryd screenshot Approve this translation

Please select a category

Dewiswch gategori Approve this translation

Exceeded API Limit

Yn fwy na therfyn API Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Mae un person %{heart:am} y syniad hwn Approve this translation

Please describe your idea

Disgrifiwch eich syniad Approve this translation

Please enter a message

Rhowch neges Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nid oes gennych chi hawl i gael mynediad i'r cynnwys hwn Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Mae'r gweinyddwr braidd yn brysur ar hyn o bryd. Eisteddwch yn dynn a byddwn yn parhau i geisio neu gallwch ddod yn ôl yn ddiweddarach. Approve this translation

Summarize your idea

Crynhowch eich syniad Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Mae eich syniad wedi'i bostio i'n %{link:fforwm adborth} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i bleidleisio a derbyn diweddariadau ar gyfer y syniad hwn. Approve this translation

Something went wrong!

Aeth rhywbeth o'i le! Approve this translation

I do not agree to the storage of my personal information, and I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.

Nid wyf yn cytuno i storio fy ngwybodaeth bersonol, a hoffwn ddileu fy mhroffil adborth a'r holl ddata personol o'r wefan hon. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information within 30 days.

Sylwch, os na ddewiswch opsiwn, bydd gofyn i ni ddileu eich proffil adborth a'ch gwybodaeth bersonol cyn pen 30 diwrnod. Approve this translation

Please select an option to continue.

Dewiswch opsiwn i barhau. Approve this translation

This can take up to 1 minute...

Gall hyn gymryd hyd at 1 munud... Approve this translation