1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  348
 3. Reviewed
  489
 4. All
  837
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 837

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Gall eich defnyddwyr symud yn llyfn o'ch safle chi i UserVoice heb fod angen cofrestru. Mae hyn yn symud llawer o'r rhwystrau i roi adborth. Mae modd integreiddio proffiliau ac atafarau eich defnyddwyr i UserVoice i roi profiad mwy didrafferth i'r defnyddiwr. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Caiff pob pleidleisiwr 10 pleidlais (y fforwm) i wario ar syniadau maent hwy'n gefnogi. Mae hyn yn canolbwyntio meddyliau pobl ar eu prif syniadau sydd yn rhoi adborth o ansawdd gwell. Gyda'r dewis hwn, gallwch osod nifer y pleidleisiau a gaiff pob pleidleisiwr fesul fforwm. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Mae'n well trafod rhai pethau yn breifat. Gallwch gyfyngu fforwm yn ôl cyfeiriad ebost, trwy barth ebost neu trwy Ymuno Unigol. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Fydd dim rhaid i'ch cwsmeriaid hyd yn oed wybod eu bod wedi gadael eich safle. Ffurfweddwch gynllun eich UserVoice (penawdau, troednodiadau a CSS) i gyfateb i gynllun eich gwefan chi. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Llawer o ddewisiadau cefnogaeth gan gynnwys rheoli unswydd ar eich cyfrif 24/7. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Un fforwm sydd gan y rhan fwyaf o gyfrifon ar gyfer syniadau cyffredinol, gan greu fforymau ychwanegol i dreiddio i bwnc gyda'ch defnyddwyr a'r tîm mewnol. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

Bydd amgryptio SSL yn cadw eich data yn ddiogel. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

Nid yw %{feature_name} ar gael ar eich cynllun presennol. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Ychwanegu rheolaeth dros y modd mae'r canfyddwr twyll pleidleisiau yn gweithio. Approve this translation

Email address

Cyfeiriad ebost Approve this translation

iPhone Plugin

Plugin iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

Canoli gan dyrfa Approve this translation

%{num} vote

%{num} yn pleidleisio Approve this translation

My tickets

Fy nhocynnau Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Mae'r parthenw hwn eisoes wedi ei gymryd. Cysylltwch â'r llinell gefnogi am fwy o help os teimlwch mai camgymeriad yw hyn. Approve this translation

Everyone else

Pawb arall Approve this translation

Feedback Tab Widget

Teclyn Tab Adborth Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Mae categoriau yn gadael i chi drefnu syniadau yn eich fforymau. Gall defnyddwyr ddewis i ba gategori y mae eu syniad yn perthyn wrth awgrymu syniadau. Approve this translation

is invalid

yn annilys Approve this translation

Profanity filter

Hidlydd deunydd aflednais Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integreiddiwch UserVoice yn uniongyrchol i'ch gwefan. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

Nid yw %{feature_name} ar gael ar eich cynllun presennol. Approve this translation

all values need to be unique

mae angen i bob gwerth fod yn unigryw Approve this translation

Merge ideas

Cyfunwch syniadau Approve this translation

Unassigned

Heb neilltuo Approve this translation

%{num} votes

%{num} pleidlais Approve this translation

Pre-moderation

Cyn-ganoli Approve this translation

You don't have access to this.

Allwch chi ddim cyrchu hwn Approve this translation

Assignee

Yr un y neilltuwyd iddo/i Approve this translation

Email must be present.

Rhaid i ebost fod yn bresennol. Approve this translation

Restrict access by IP

Cyfyngu mynediad yn ôl DdRh Approve this translation

Full custom design

Dylunio unswydd llawn Approve this translation

you need to have at least one value

rhaid i chi gael o leiaf un gwerth Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Ar fin dod! Integreiddio UserVoice yn frodorol yn aps eich iPhone. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Diolch am gadarnhau eich cyfeiriad ebost. Crewch gyfrinair er mwyn gwarchod eich hunaniaeth. Approve this translation

already has an outstanding invitation

gwahoddiad wedi ei roi eisoes Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Caniatau mynediad fforwm breifat i'r holl barth ebost (e.e., *dybarth.com). Approve this translation

Custom Fields

Meysydd Unswydd Approve this translation

Restrict access by email domain

Cyfyngu mynediad yn ôl parth ebost Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Uwch-osodiadau twyll pleidleisio Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Rhoi '*****' yn awtomatig yn lle geiriau aflednais. (Saesneg yn unig ar hyn o bryd.) Approve this translation

Channel

Sianel Approve this translation

Respond to ideas

Ymateb i syniadau Approve this translation

Email must be valid.

Rhaid i ebost fod yn ddilys. Approve this translation

is an admin

yn weinyddwr Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Caniatau mynediad at fforwm breifat i gyfeiriadau DRh penodol (e.e., dy rwydwaith mewnol). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Cyfunwch syniadau sydd wedi'u dyblygu yn rhwydd. (Cyfunir pleidleisiau o'r ddau syniad.) Approve this translation

spam

sbam Approve this translation

Anonymous

Dienw Approve this translation

more

mwy Approve this translation