1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  322
 3. Reviewed
  515
 4. All
  837
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 837

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Un fforwm sydd gan y rhan fwyaf o gyfrifon ar gyfer syniadau cyffredinol, gan greu fforymau ychwanegol i dreiddio i bwnc gyda'ch defnyddwyr a'r tîm mewnol. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

Bydd amgryptio SSL yn cadw eich data yn ddiogel. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

Nid yw %{feature_name} ar gael ar eich cynllun presennol. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Mae'r holl arfau yn gwrando ar deimladau cynulleidfa sy'n tyfu, yn ymateb iddynt ac yn eu mesur. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Ychwanegu rheolaeth dros y modd mae'r canfyddwr twyll pleidleisiau yn gweithio. Approve this translation

iPhone Plugin

Plugin iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

Canoli gan dyrfa Approve this translation

Fully Customizable Design

Cyllun y gellir ei addasu fel y mynnwch Approve this translation

My tickets

Fy nhocynnau Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Mae'r parthenw hwn eisoes wedi ei gymryd. Cysylltwch â'r llinell gefnogi am fwy o help os teimlwch mai camgymeriad yw hyn. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Rheolaeth lawn dros gynnwys, mynediad a chadw data. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Mae syniadau'n cael eu hawgrymu a'u pleidleisio i fyny i'r brig. Approve this translation

Everyone else

Pawb arall Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Integreiddio llyfn a rheolaeth lwyr dros olwg a theimlad eich safle. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Teclyn Tab Adborth Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Mae categoriau yn gadael i chi drefnu syniadau yn eich fforymau. Gall defnyddwyr ddewis i ba gategori y mae eu syniad yn perthyn wrth awgrymu syniadau. Approve this translation

Advanced Security

Diogelwch Uwch Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integreiddiwch UserVoice yn uniongyrchol i'ch gwefan. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

Nid yw %{feature_name} ar gael ar eich cynllun presennol. Approve this translation

all values need to be unique

mae angen i bob gwerth fod yn unigryw Approve this translation

Merge ideas

Cyfunwch syniadau Approve this translation

Advanced management

Uwch-reoli Approve this translation

Pre-moderation

Cyn-ganoli Approve this translation

Single Sign-On documentation

Dogfennau Ymuno Unigol Approve this translation

You don't have access to this.

Allwch chi ddim cyrchu hwn Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Lluniwch eich brand a dod i adnabod eich cynulleidfa yr un pryd Approve this translation

Email must be present.

Rhaid i ebost fod yn bresennol. Approve this translation

Our basic forum

Ein fforwm sylfaenol Approve this translation

Restrict access by IP

Cyfyngu mynediad yn ôl DdRh Approve this translation

Full custom design

Dylunio unswydd llawn Approve this translation

you need to have at least one value

rhaid i chi gael o leiaf un gwerth Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Ar fin dod! Integreiddio UserVoice yn frodorol yn aps eich iPhone. Approve this translation

Integration

Integreiddio Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Diolch am gadarnhau eich cyfeiriad ebost. Crewch gyfrinair er mwyn gwarchod eich hunaniaeth. Approve this translation

already has an outstanding invitation

gwahoddiad wedi ei roi eisoes Approve this translation

Your UserVoice URL

Eich URL UserVoice Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Caniatau mynediad fforwm breifat i'r holl barth ebost (e.e., *dybarth.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

Cyfyngu mynediad yn ôl parth ebost Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Uwch-osodiadau twyll pleidleisio Approve this translation

ID of Forum

Enw Adnabod y Fforwm Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Rhoi '*****' yn awtomatig yn lle geiriau aflednais. (Saesneg yn unig ar hyn o bryd.) Approve this translation

For small groups

I grwpiau bach Approve this translation

Respond to ideas

Ymateb i syniadau Approve this translation

Email must be valid.

Rhaid i ebost fod yn ddilys. Approve this translation

is an admin

yn weinyddwr Approve this translation

Lite Design Customization

Gwneud yn unswydd gan Lite Design Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Caniatau mynediad at fforwm breifat i gyfeiriadau DRh penodol (e.e., dy rwydwaith mewnol). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Cyfunwch syniadau sydd wedi'u dyblygu yn rhwydd. (Cyfunir pleidleisiau o'r ddau syniad.) Approve this translation

Full integration

Integreiddio llawn Approve this translation

Our best value!

Ein gwerth gorau! Approve this translation