Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  102
 3. Reviewed
  159
 4. All
  261
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 261

started

cychwynnwyd Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

Mae'r ebost hwn wedi ei gadarnhau eisoes. Diolch! Approve this translation

Sign in

Mewngofnodi Approve this translation

Search

Chwilio Approve this translation

Cancel

Canslo Approve this translation

planned

cynlluniwyd Approve this translation

duplicate

dyblygu Approve this translation

other

arall Approve this translation

Avatar

Afatar Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

Ail-anfonwyd eich ebost cadarnhau Approve this translation

Category

Categori Approve this translation

Categories

Categoriau Approve this translation

under review

wrthi'n cael ei adolygu Approve this translation

declined

gwrthodwyd Approve this translation

Privacy Policy

Polisi Preifatrwydd Approve this translation

Your Name

Eich Enw Approve this translation

Password

Cyfrinair Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

Diolch am gadarnhau eich cyfeiriad ebost! Approve this translation

Sign up

Ymuno Approve this translation

You have already confirmed this email.

Rydych eisoes wedi cadarnhau'r ebost hwn. Approve this translation

completed

cwblhawyd Approve this translation

responded

ymatebodd Approve this translation

Admin Console

Consol Gweinyddu Approve this translation

Forgot password?

Wedi anghofio cyfrinair? Approve this translation

Continue

Ymlaen Approve this translation

Sign out

Allgofnodi Approve this translation

That idea has been deleted

Dilewyd y syniad hwnnw Approve this translation

Job Title

Teitl Swydd Approve this translation

Flagged

Fflagiwyd Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

Ddrwg gennym, allwch chi ddim cyrchu'r fforwm hon. Approve this translation

Add a comment

Ychwanegu sylw Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

es: Rheolwr Cymunedol, Prif Weithredwr Approve this translation

spam

sbam Approve this translation

ideas

syniadau Approve this translation

Terms of Service

Telerau Gwasanaeth Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Cyfunwyd y syniad gyda syniad arall Approve this translation

Idea is a duplicate

Mae'r syniad yn un a ddyblygwyd Approve this translation

Your email address

Dy gyfeiriad ebost Approve this translation

Your name

Eich enw Approve this translation

Signed in as %{name}

Mewngofnodwyd fel %{name} Approve this translation

%{num} article

%{num} erthygl Approve this translation

%{num} articles

%{num} o erthyglau Approve this translation

thinking

meddwl Approve this translation

Describe your idea

Disgrifia dy syniad Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Mae gen ti %{1:votes} o bleidleisiau ar ôl! Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

I helpu i wella ansawdd cyffredinol y syniadau, nifer cyfyngedig o bleidleisiau a gaiff defnyddwyr. Unwaith i'r syniadau y bwriwch bleidlais drostynt gau, dychwelir eich pleidleisiau atoch. Approve this translation

%{user} commented

Gwnaeth %{user} sylw Approve this translation

Flag as inappropriate

Fflagio fel amhriodol Approve this translation

%{topic} articles

%{topic} o erthyglau Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

Rhoddodd %{user}%{num} o bleidleisiau i hyn Approve this translation