General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  168
 3. Reviewed
  139
 4. All
  307
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 168

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Mają konfigurację forum na własnej domenie (np. feedback.yourdomain.com). Zachowuje swoje doświadczenia marki i dodaje, umieszczając wartość SEO treści tworzone przez użytkowników w domenie Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Wszystkie narzędzia do słuchania, reagowania i zmierzyć z uczuciami coraz publiczności. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Dodaje szczegółową kontrolę nad tym jak detektor oszustwa głosowania działa. Approve this translation

Crowdsourced moderation

umiar Crowdsourced Approve this translation

Fully Customizable Design

W pełni konfigurowalny Design Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Pełna kontrola nad treścią, dostępu i przechowywania danych. Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

integracja i pełną kontrolę nad witryny wygląd. Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorie pozwalają organizować pomysły w swoim forum. Użytkownicy mogą wybrać, do której kategorii należy do ich pomysł, gdy pomysły sugeruje. Approve this translation

Advanced Security

Advanced Security Approve this translation

Profanity filter

Wulgarność filtr Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integracja UserVoice bezpośrednio na stronie. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} nie jest dostępna w aktualnym planie. Approve this translation

Pre-moderation

Pre-umiarem Approve this translation

Single Sign-On documentation

Single Sign-On dokumentacji Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Zbuduj swoją markę podczas poznanie grupy docelowej. Approve this translation

Restrict access by IP

Ograniczanie dostępu przez IP Approve this translation

Full custom design

Pełna zamówienie Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Już wkrótce! Integracja UserVoice natywnie w iPhone aplikacji. Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Grant prywatny dostęp do całego forum domen e-mail (np. *. youdomain.com). Approve this translation

Custom Fields

Custom Fields Approve this translation

Restrict access by email domain

Ograniczanie dostępu przez e-mail domeny Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Ustawienia zaawansowane oszustwa głosowania Approve this translation

ID of Forum

Numer Forum Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automatycznie zastępuje nieprzyzwoite słowa z'*****'. (Obecnie tylko w języku angielskim). Approve this translation

Lite Design Customization

Design Lite Customization Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Grant dostęp do prywatnej forum do określonych adresów IP (np. w sieci wewnętrznej). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Scalanie dwóch egzemplarzach pomysły z łatwością. (Głosy z obu pomysłów są połączone.) Approve this translation

Our best value!

Nasza najlepsza jakość! Approve this translation

Customize voting

Dostosuj głosowania Approve this translation

White labeled

White oznakowane Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Jest to maksymalna liczba administratorów na swoim forum UserVoice i systemu sprzedaży biletów. Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Masz więcej administratorów niż ten plan pozwala. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Masz więcej forów niż ten plan pozwala. Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Informacja zwrotna dla Facebooka Plugin Approve this translation

Single sign-on

Single sign-on Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Nie będziesz miał możliwość dodawania administratorów poprzez SSO na tym nowym planem Approve this translation

Set Password

Ustaw hasło Approve this translation

Custom Terms of Service

Własne Regulamin Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Admini i opcjonalnie użytkownicy mogą dołączać pliki do idei. Approve this translation

No status

Brak statusu Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Forum: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Ticketed

Biletowe Approve this translation

Change access to kudos.

Zmień dostęp do Kudos. Approve this translation

Idea no longer exists

Pomysł już nie istnieje Approve this translation

The comment text can't be blank.

Tekst komentarza nie może być puste. Approve this translation

New Ticket Reply

Odpowiedz z biletów Approve this translation

New Comment

Nowy komentarz Approve this translation

New Kudo

Nowy Kudo Approve this translation

New Article

Nowy artykuł Approve this translation

New Forum

Nowe Forum Approve this translation