General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  125
 3. Reviewed
  77
 4. All
  202
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 125

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Mają konfigurację forum na własnej domenie (np. feedback.yourdomain.com). Zachowuje swoje doświadczenia marki i dodaje, umieszczając wartość SEO treści tworzone przez użytkowników w domenie Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Dodaje szczegółową kontrolę nad tym jak detektor oszustwa głosowania działa. Approve this translation

Crowdsourced moderation

umiar Crowdsourced Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorie pozwalają organizować pomysły w swoim forum. Użytkownicy mogą wybrać, do której kategorii należy do ich pomysł, gdy pomysły sugeruje. Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integracja UserVoice bezpośrednio na stronie. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} nie jest dostępna w aktualnym planie. Approve this translation

Pre-moderation

Pre-umiarem Approve this translation

Restrict access by IP

Ograniczanie dostępu przez IP Approve this translation

Full custom design

Pełna zamówienie Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Już wkrótce! Integracja UserVoice natywnie w iPhone aplikacji. Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Grant prywatny dostęp do całego forum domen e-mail (np. *. youdomain.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

Ograniczanie dostępu przez e-mail domeny Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Ustawienia zaawansowane oszustwa głosowania Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automatycznie zastępuje nieprzyzwoite słowa z'*****'. (Obecnie tylko w języku angielskim). Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Grant dostęp do prywatnej forum do określonych adresów IP (np. w sieci wewnętrznej). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Scalanie dwóch egzemplarzach pomysły z łatwością. (Głosy z obu pomysłów są połączone.) Approve this translation

Customize voting

Dostosuj głosowania Approve this translation

White labeled

White oznakowane Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Jest to maksymalna liczba administratorów na swoim forum UserVoice i systemu sprzedaży biletów. Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Informacja zwrotna dla Facebooka Plugin Approve this translation

Single sign-on

Single sign-on Approve this translation

Set Password

Ustaw hasło Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Admini i opcjonalnie użytkownicy mogą dołączać pliki do idei. Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Forum: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Ticketed

Biletowe Approve this translation

Change access to kudos.

Zmień dostęp do Kudos. Approve this translation

Idea no longer exists

Pomysł już nie istnieje Approve this translation

New Ticket Reply

Odpowiedz z biletów Approve this translation

New Comment

Nowy komentarz Approve this translation

New Kudo

Nowy Kudo Approve this translation

New Forum

Nowe Forum Approve this translation

View this user in Inspector

Zobacz tego użytkownika w Inspektora Approve this translation

Unauthorized

Nieautoryzowany Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ jesteś subskrybentem %{queue} Kolejka Wsparcie Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wybrał, aby otrzymywać powiadomienia biletów przypisanych do Ciebie Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ jesteś zapisany do nieprzypisanych biletów Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wybrał aby otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych biletów Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail w przypadku biletów przypisanych do %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Rezygnuję z tego biletu Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości o nieprzypisanych biletów Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Zrezygnować z otrzymywania e-maili do wszystkich nowych biletów Approve this translation

%{time} min

%{time} min Approve this translation

Your Own

Własną Approve this translation

Contact support only

Kontakt obsługuje tylko Approve this translation

You must select a value.

Musisz wybrać wartość. Approve this translation

Add Cc recipient

Dodaj odbiorcę DW Approve this translation

New ideas

Nowe pomysły Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Cofanie się z tego biletu Approve this translation

Push Ticket

Wcisnąć Ticket Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Domena e-mail w różnych subdomeny. Approve this translation