General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  168
 3. Reviewed
  139
 4. All
  307
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 307

New Ticket

Nowe zgłoszenie Approve this translation

Idea has been closed

Pomysł został zamknięty Approve this translation

Idea attachments

Załączniki do pomysłu Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Admini i opcjonalnie użytkownicy mogą dołączać pliki do idei. Approve this translation

%{time} ago

1 %{time} temu Approve this translation

No status

Brak statusu Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Forum: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

view original idea

zobacz oryginalny pomysł Approve this translation

Ticketed

Biletowe Approve this translation

Change access to kudos.

Zmień dostęp do Kudos. Approve this translation

Idea no longer exists

Pomysł już nie istnieje Approve this translation

The comment text can't be blank.

Tekst komentarza nie może być puste. Approve this translation

New Ticket Reply

Odpowiedz z biletów Approve this translation

New Comment

Nowy komentarz Approve this translation

New Kudo

Nowy Kudo Approve this translation

New Article

Nowy artykuł Approve this translation

New Forum

Nowe Forum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Pozwala użytkownikom pomogą Ci utrzymać miejsce uporządkowane. Crowdsourced umiar pozwala użytkownikom flag niewłaściwe i duplikat pomysły, aby utrzymać ciężar twoich ramion. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Dodatkowe administratorzy będą zablokowane z konsoli administratora. Approve this translation

Sign in to UserVoice

Zaloguj się do UserVoice Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Użytkownicy końcowi będą zablokowane dodatkowych forach. Approve this translation

View this user in Inspector

Zobacz tego użytkownika w Inspektora Approve this translation

All tickets

Wszystkie zgłoszenia Approve this translation

Support Queues

Kolejki wsparcia Approve this translation

Agents

1 Agenci Approve this translation

Unauthorized

Nieautoryzowany Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ jesteś subskrybentem %{queue} Kolejka Wsparcie Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wybrał, aby otrzymywać powiadomienia biletów przypisanych do Ciebie Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ jesteś zapisany do nieprzypisanych biletów Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ jesteś zapisany do tego zgłoszenia Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wybrał aby otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych biletów Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail w przypadku biletów przypisanych do %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Rezygnuję z tego biletu Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości o nieprzypisanych biletów Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Zrezygnować z otrzymywania e-maili do wszystkich nowych biletów Approve this translation

Just now

Właśnie Approve this translation

%{time} min

%{time} min Approve this translation

Yesterday

1 Wczoraj Approve this translation

You haven't been given permission to access this functionality.

Nie nadano uprawnienia dostępu do tej funkcji. Approve this translation

Your Own

Własną Approve this translation

Welcome Email

Email powitalny Approve this translation

(select)

(wybierz) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Zgłoś opinię i uzyskaj pomoc Approve this translation

Give feedback only

Zgłoś tylko opinię Approve this translation

Contact support only

Kontakt obsługuje tylko Approve this translation

Agent

1 Agent Approve this translation

Queue

1 Kolejka Approve this translation

Please enter a valid email address

1 Proszę podać poprawny adres e-mail Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Twój własny HTML i CSS powróci do domyślnego. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Użytkownicy końcowi będą zablokowane z Twoich prywatnych forach. Approve this translation