Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  107
 3. Reviewed
  157
 4. All
  264
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 264

By signing up you agree to our %{link}.

1 Užsiregistravę Jūs sutinkate su mūsų %{link} . Approve this translation

terms of service

1 paslaugų teikimo sąlygos Approve this translation

%{num} person wants this

1 %{num} asmuo nori tai Approve this translation

%{num} people want this

1 %{num} žmonės nori tai Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Pritariu " %{title} "- Ką manote? Approve this translation

%{user} supported this idea

1 %{user} palaiko šią idėją Approve this translation

%{user} supported this

1 %{user} palaiko šią Approve this translation

Voted!

1 Balsavo! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Mes jums atsiųsime atnaujinimus apie šią idėją Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

Ieškote daugiau straipsnių? NorėdmI Rasti temą, žiūrėkite į šoninę juostą. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

1 Daugiau informacijos apie atsaką į %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Įveskite dabartinį slaptažodį Approve this translation

Enter your current password

Įveskite savo dabartinį slaptažodį Approve this translation

Your new password must contain

Jūsų naujas slaptažodis turi būti Approve this translation

At least 8 characters

Bent 8 simboliai Approve this translation

At least 1 lower-case letter

Mažiausiai 1 mažoji raidė Approve this translation

At least 1 upper-case letter

Mažiausiai 1 didžioji raidė Approve this translation

At least 1 number

Bent 1 numeris Approve this translation

At least 1 special character

Bent vienas specialusis simbolis Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Nesijaudinkite, galite sukurti naują naujo slaptažodžio nuorodą čia: Approve this translation

Comments are closed

Komentarai nepriimami Approve this translation

Email notifications for customer feedback

El. Pašto pranešimai apie klientų atsiliepimus Approve this translation

Export my data

Eksportuoti mano duomenis Approve this translation

Request an export of your data to receive a copy of all content you have submitted to UserVoice.

Prašykite eksportuoti savo duomenis, kad gautumėte visą "UserVoice" pateiktą turinį. Approve this translation

You have been %{action} notifications about this idea. %{link:Undo}

Tu buvai %{action} pranešimai apie šią idėją. %{link:Anuliuoti} Approve this translation

Your ideas that others have supported and all comments will be attributed to "Anonymous". Your ideas without support will be deleted. Your email address and personal data will be removed from existing tickets.

Jūsų idėjos, kurias palaiko kiti, ir visos pastabos bus priskirtos "Anoniminis". Jūsų idėjos be paramos bus ištrintos. Jūsų el. Pašto adresas ir asmens duomenys bus pašalinti iš esamų bilietų. Approve this translation

Consent confirmation

Sutikimo patvirtinimas Approve this translation

Thank you for providing your consent.

Dėkojame už jūsų sutikimą. Approve this translation

Action required

Reikalingas veiksmas Approve this translation

We are now required to have consent to store personal data. Since you already have data stored on this site, please select one of the following:

Dabar turime sutikti saugoti asmeninius duomenis. Kadangi šioje svetainėje jau yra duomenų, pasirinkite vieną iš šių: Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

%{strong_text:Sutinku} saugoti savo el. Pašto adresą, vardą ir IP adresą. Ši informacija ir bet kokie atsiliepimai, kuriuos aš pateikiu, gali būti naudojami informuojant apie gaminio naujinius. (Galite atsisakyti bet kuriuo metu.) Approve this translation

%{strong_text:I do not agree} to the storage of my personal information, and <span class="warning-text">I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.</span>

%{strong_text:Aš nesutikdamas} su mano asmenine informacija ir noriu ištrinti savo atsiliepimų profilį ir visus asmens duomenis iš šios svetainės. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information

Atminkite, kad jei nenorite pasirinkti parinkties, turėsime pašalinti jūsų atsiliepimų profilį ir asmeninę informaciją Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the %{link:terms of service}.

%{strong_text:Aš sutinku} su %{link:paslaugų teikimo sąlygomis} . Approve this translation

Opens in new window

Atidaro naują langą Approve this translation

All of your personal information, including email address, name, and IP address will be deleted from this site. Any feedback you have provided that others have supported will be attributed to "Anonymous". All of your ideas without support will be deleted.

Visa jūsų asmeninė informacija, įskaitant el. Pašto adresą, vardą ir IP adresą, bus ištrinta iš šios svetainės. Bet koks jūsų pateiktas atsiliepimas, kurį palaikė kiti, bus priskirtas "Anoniminis". Visos jūsų idėjos be paramos bus ištrintos. Approve this translation

Thanks!

Dėkoju! Approve this translation

Would you like to change your language preference from %{userLocale} (%{userLocaleShort}) to %{requestedLocale} (%{requestedLocaleShort})?

Ar norėtumėte pakeisti savo kalbos nuostatą iš %{userLocale} ( %{userLocaleShort} ) į %{requestedLocale} ( %{requestedLocaleShort} )? Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Nauji ir grįžtantys naudotojai gali prisijungti prie „UserVoice“ Approve this translation

Sign in with

Prisijungti su Approve this translation

Email notifications for ideas you support

Siųsti pranešimus apie idėjas, kurias palaikote Approve this translation

Please enter a password.

Įveskite slaptažodį. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Šios idėjos nebegalima redaguoti. Approve this translation

Update idea

Atnaujinti idėją Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Išsaugant komentarą įvyko klaida Approve this translation

(Edited by admin)

(Redagavo admin) Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

Tai yra privatus forumas. Prisijunkite naudodami patvirtintą profilį. Approve this translation

Jump to Another Forum

Pereiti į kitą forumą Approve this translation

Edit notification settings

Redaguoti pranešimų nustatymus Approve this translation

1 search result

1 paieškos rezultatas Approve this translation