Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  126
 3. Reviewed
  189
 4. All
  315
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 315

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

Šis forumas buvo laikinai užblokuotas dėl paskyros pakeitimų. Approve this translation

Feedback forums

1 Atsiliepimai forumai Approve this translation

Top ideas from the community

Geriausios bendruomenės idėjos Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Atsiliepimai ir Žinių bazės Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Jūs ruošiates ištrinti savo vartotojo profilį. Šio veiksmo nebus galima atšaukti! Approve this translation

To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".

Norėdami pamatyti idėjas, už kurias jūs jau balsavote, pasirinkite "Mano atsiliepimai" filtruoti ir pasirinkite "Mano atviros idėjos". Approve this translation

Don't see your idea?

Nematote savo idėjos? Approve this translation

More articles

Daugiau straipsnių Approve this translation

Due to merging votes from your duplicate users, you have used too many votes on certain forums.

Dėl balsų sujungimo iš jūsų duplikuotų vartotojų, panaudojote per daug balsų tam tikruose forumuose. Approve this translation

More ideas

1 Daugiau idėjų Approve this translation

View all ideas in

1 Peržiūrėti visas idėjas Approve this translation

View all ideas in %{forum}

1 Peržiūrėti visas idėjas %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

1 Peržiūrėti visus straipsnius %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

1 Ištrinti komentarą iš %{name} apie %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

1 Komentarai %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Idėjos panašios į %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

1 Admin puslapis %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

1 Peržiūrėti visus straipsnius %{title} Approve this translation

View all articles

Peržiūrėti visus straipsnius Approve this translation

More info

1 Daugiau informacijos Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Šiuo elektroninio pašto adresu %{email} vartotojas jau egzistuoja. Prašome prisijungti. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

1 Peržiūrėti visas idėjas kategorijoje %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-Oh! Slapukai yra išjungti. Prisijunkite prie atsiliepimų forumo tiesiogiai %{forum_link} arba įjunkite slapukus naršyklės nustatymuose ir perkraukite šį puslapį. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

Elektroninio pašto adresas nenurodytas. Bandykite dar kartą. Approve this translation

New comments

Nauji komentarai Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Tai yra paslaugų teikimo sąlygos UserVoice, paslaugų, kad galių ir paramos portalą, o ne %{name} pati. Approve this translation

ranked

1 reitingą Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

1 Ar tikrai norite ištrinti komentarą? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

1 Ar tikrai norite ištrinti savo idėją? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Kadangi kiti žmonės remia šią idėją, jūs negalite jos ištrinti. Tačiau, jūs galite pašalinti save iš šios idėjos ir ji bus susijusi su "Anonymous" Ar tikrai norite pašalinti save iš šios idėjos? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Ištrinti pasiūlymą %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

1 Ar tikrai norite ištrinti komentarą? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Ištrinti pasiūlymą %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

1 Užsiregistravę Jūs sutinkate su mūsų %{link} . Approve this translation

terms of service

1 paslaugų teikimo sąlygos Approve this translation

%{num} person wants this

1 %{num} asmuo nori tai Approve this translation

%{num} people want this

1 %{num} žmonės nori tai Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Pritariu " %{title} "- Ką manote? Approve this translation

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

1 Jei panaši idėja jau yra, galite paremti ir komentuoti. Approve this translation

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

1 Jei ji neegzistuoja, galite rašyti savo mintis, kad kiti galėtų ją paremti. Approve this translation

All the ideas you've supported or commented on.

Visos jūsų remiamos arba pakomentuotos idėjos. Approve this translation

All the ideas you've supported.

Visos jūsų remiamos idėjos. Approve this translation

%{user} supported this idea

1 %{user} palaiko šią idėją Approve this translation

%{user} supported this

1 %{user} palaiko šią Approve this translation

All the ideas you've supported or commented on across all forums.

Visos jūsų remiammos ir pakomentuotos idėjos visose forumuose. Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

Ieškote daugiau straipsnių? NorėdmI Rasti temą, žiūrėkite į šoninę juostą. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

1 Daugiau informacijos apie atsaką į %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Įveskite dabartinį slaptažodį Approve this translation

Enter your current password

Įveskite savo dabartinį slaptažodį Approve this translation

Your new password must contain

Jūsų naujas slaptažodis turi būti Approve this translation