Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  107
 3. Reviewed
  157
 4. All
  264
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 264

ideas

1 idėjos Approve this translation

Stay signed in

1 Likti prisijungus Approve this translation

Click this link to stay signed in on this computer even after your browser is closed.

Spustelėkite šią nuorodą, kad liktumėte prisijungę šiame kompiuteryje net po to, kai uždarysite naršyklę. Approve this translation

Error! Try again.

1 Klaida! Bandykite dar kartą. Approve this translation

Saving

Saugojama Approve this translation

Saved

1 Išsaugota Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

Ši idėja buvo paversta į privačią žinutę Approve this translation

My feedback

Mano atsiliepimai Approve this translation

We really appreciate your feedback!

1 Mes tikrai vertiname Jūsų atsiliepimus! Approve this translation

Change my password

Keisti mano slaptažodį Approve this translation

Passwords must match

1 Slaptažodžiai turi atitikti Approve this translation

Your password has been updated

1 Jūsų slaptažodis buvo atnaujintas Approve this translation

Sent!

1 Išsiųstas! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

1 Ši idėja laukia moderatoriaus patvirtinimo Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Atsiprašome, mes negalėjome pateikti Jūsų idėjos, nes Jūs nebeturite balsų. Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

Jūsų idėja yra tvarkoma, ir netrukus pasirodys. Approve this translation

Create Your Profile

1 Sukurk savo profilį Approve this translation

Create your profile to gain access

Sukurk savo profilį norėdamas gauti prieigą Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Susikūrus savo profilį, mes nukreipsime jus į %{name} forumą. Approve this translation

Recently updated ideas

Vėliausiai atnaujintos idėjos Approve this translation

Existing idea results

Esamos idėjos rezultatai Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

Šis forumas buvo laikinai užblokuotas dėl paskyros pakeitimų. Approve this translation

Feedback forums

1 Atsiliepimai forumai Approve this translation

Top ideas from the community

Geriausios bendruomenės idėjos Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Atsiliepimai ir Žinių bazės Approve this translation

No results found

1 Nieko nerasta Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Jūs ruošiates ištrinti savo vartotojo profilį. Šio veiksmo nebus galima atšaukti! Approve this translation

More articles

Daugiau straipsnių Approve this translation

More ideas

1 Daugiau idėjų Approve this translation

View all ideas in

1 Peržiūrėti visas idėjas Approve this translation

View all ideas in %{forum}

1 Peržiūrėti visas idėjas %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

1 Peržiūrėti visus straipsnius %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

1 Ištrinti komentarą iš %{name} apie %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

1 Komentarai %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Idėjos panašios į %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

1 Admin puslapis %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

1 Peržiūrėti visus straipsnius %{title} Approve this translation

View all articles

Peržiūrėti visus straipsnius Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Šiuo elektroninio pašto adresu %{email} vartotojas jau egzistuoja. Prašome prisijungti. Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Jūsų elektroninio pašto adresas neturi priėjimo prie šio forumo. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

1 Peržiūrėti visas idėjas kategorijoje %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-Oh! Slapukai yra išjungti. Prisijunkite prie atsiliepimų forumo tiesiogiai %{forum_link} arba įjunkite slapukus naršyklės nustatymuose ir perkraukite šį puslapį. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

Elektroninio pašto adresas nenurodytas. Bandykite dar kartą. Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Tai yra paslaugų teikimo sąlygos UserVoice, paslaugų, kad galių ir paramos portalą, o ne %{name} pati. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

1 Ar tikrai norite ištrinti komentarą? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

1 Ar tikrai norite ištrinti savo idėją? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Kadangi kiti žmonės remia šią idėją, jūs negalite jos ištrinti. Tačiau, jūs galite pašalinti save iš šios idėjos ir ji bus susijusi su "Anonymous" Ar tikrai norite pašalinti save iš šios idėjos? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Ištrinti pasiūlymą %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

1 Ar tikrai norite ištrinti komentarą? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Ištrinti pasiūlymą %{suggestion} Approve this translation