Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  107
 3. Reviewed
  133
 4. All
  240
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 107

Recently updated ideas

Vėliausiai atnaujintos idėjos Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Atsiliepimai ir Žinių bazės Approve this translation

More articles

Daugiau straipsnių Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Tai yra paslaugų teikimo sąlygos UserVoice, paslaugų, kad galių ir paramos portalą, o ne %{name} pati. Approve this translation

Enter current password

Įveskite dabartinį slaptažodį Approve this translation

Enter your current password

Įveskite savo dabartinį slaptažodį Approve this translation

Your new password must contain

Jūsų naujas slaptažodis turi būti Approve this translation

At least 8 characters

Bent 8 simboliai Approve this translation

At least 1 lower-case letter

Mažiausiai 1 mažoji raidė Approve this translation

At least 1 upper-case letter

Mažiausiai 1 didžioji raidė Approve this translation

At least 1 number

Bent 1 numeris Approve this translation

At least 1 special character

Bent vienas specialusis simbolis Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Nesijaudinkite, galite sukurti naują naujo slaptažodžio nuorodą čia: Approve this translation

Comments are closed

Komentarai nepriimami Approve this translation

Email notifications for customer feedback

El. Pašto pranešimai apie klientų atsiliepimus Approve this translation

Export my data

Eksportuoti mano duomenis Approve this translation

Request an export of your data to receive a copy of all content you have submitted to UserVoice.

Prašykite eksportuoti savo duomenis, kad gautumėte visą "UserVoice" pateiktą turinį. Approve this translation

You have been %{action} notifications about this idea. %{link:Undo}

Tu buvai %{action} pranešimai apie šią idėją. %{link:Anuliuoti} Approve this translation

Your ideas that others have supported and all comments will be attributed to "Anonymous". Your ideas without support will be deleted. Your email address and personal data will be removed from existing tickets.

Jūsų idėjos, kurias palaiko kiti, ir visos pastabos bus priskirtos "Anoniminis". Jūsų idėjos be paramos bus ištrintos. Jūsų el. Pašto adresas ir asmens duomenys bus pašalinti iš esamų bilietų. Approve this translation

Consent confirmation

Sutikimo patvirtinimas Approve this translation

Thank you for providing your consent.

Dėkojame už jūsų sutikimą. Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

%{strong_text:Sutinku} saugoti savo el. Pašto adresą, vardą ir IP adresą. Ši informacija ir bet kokie atsiliepimai, kuriuos aš pateikiu, gali būti naudojami informuojant apie gaminio naujinius. (Galite atsisakyti bet kuriuo metu.) Approve this translation

%{strong_text:I do not agree} to the storage of my personal information, and <span class="warning-text">I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.</span>

%{strong_text:Aš nesutikdamas} su mano asmenine informacija ir noriu ištrinti savo atsiliepimų profilį ir visus asmens duomenis iš šios svetainės. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information

Atminkite, kad jei nenorite pasirinkti parinkties, turėsime pašalinti jūsų atsiliepimų profilį ir asmeninę informaciją Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the %{link:terms of service}.

%{strong_text:Aš sutinku} su %{link:paslaugų teikimo sąlygomis} . Approve this translation

Opens in new window

Atidaro naują langą Approve this translation

Thanks!

Dėkoju! Approve this translation

Would you like to change your language preference from %{userLocale} (%{userLocaleShort}) to %{requestedLocale} (%{requestedLocaleShort})?

Ar norėtumėte pakeisti savo kalbos nuostatą iš %{userLocale} ( %{userLocaleShort} ) į %{requestedLocale} ( %{requestedLocaleShort} )? Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Nauji ir grįžtantys naudotojai gali prisijungti prie „UserVoice“ Approve this translation

Email notifications for ideas you support

Siųsti pranešimus apie idėjas, kurias palaikote Approve this translation

Please enter a valid email address.

Prašome įvesti galiojantį elektroninio pašto adresą. Approve this translation

Please enter a password.

Įveskite slaptažodį. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Šios idėjos nebegalima redaguoti. Approve this translation

Update idea

Atnaujinti idėją Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Išsaugant komentarą įvyko klaida Approve this translation

(Edited by admin)

(Redagavo admin) Approve this translation

Jump to Another Forum

Pereiti į kitą forumą Approve this translation

Edit notification settings

Redaguoti pranešimų nustatymus Approve this translation

1 search result

1 paieškos rezultatas Approve this translation

Translate Ideas and Comments

Verskite idėjas ir komentarus Approve this translation

Choose language:

Pasirinkite kalbą: Approve this translation

X

X Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Ar tikrai norite ištrinti priedą? Approve this translation

There was an error during translation

Vertimo metu įvyko klaida Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Ištrinti idėją %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Redaguoti idėją %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Gaukite būsenos atnaujinimus, kad gaučiau klientų atsiliepimus Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Šiame puslapyje nėra idėjų ar komentarų, kuriuos būtų galima išversti Approve this translation

Contributor Insights Email Subscription

Bendraautorių įžvalgos el. Pašto prenumerata Approve this translation

Receive monthly email

Gaukite mėnesinį el. Laišką Approve this translation