1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  85
 3. Reviewed
  759
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

2 anonimas Approve this translation

What happens if I run out?

Kas atsitiks, jei baigsis? Approve this translation

Share

Dalintis Approve this translation

Done!

Padaryta! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Jums reikia autorizuot UserVoice atsiliepimų sistemą Approve this translation

You have added %{num} %{text}

Jūs pridėjote %{num} %{text} Approve this translation

saving

išsaugojama Approve this translation

Vote for this idea

Balsuoti už idėją Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

1 Administratoriai, prašome sukonfigūruoti savo UserVoice paskyrą, kad galėtumėte pradėti gauti atsiliepimus. Approve this translation

Load more ideas

Rodyti daugiau idėjų Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Šios instrukcijos skirtos administratoriams, kad jie galėtų sukonfigūruoti UserVoice atsiliepimų skiltį. Jei Jūs norite parašyti atsiliepimą, pabandykite apsilankyti vėliau! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Prisijunkite prie savo UserVoice administravimo Approve this translation

%{category}

%{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Užregistruoti savo Facebook puslapį ar aplikaciją Approve this translation

View comments (%{num})

Žiūrėti komentarus (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Jūsų nauja atsiliepimų skiltis jau beveik paruošta! Approve this translation

Create idea

Sukurti idėją Approve this translation

awaiting moderator approval

laukia moderatoriaus patvirtinimo Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Ši Facebook aplikacija naudoja UserVoice atsiliepimų sistemą ir surenka atsiliepimus. Norėdami sukurti idėjas, balsuoti ir komentuoti, turite autorizuoti UserVoice atsiliepimų aplikaciją ir sutikti su %{1:paslaugų teikimo taisyklėm} Approve this translation

Response by %{name}

1 Atsako pagal %{name} Approve this translation

Update Search

1 Atnaujinti paiešką Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

1 Balsuoti už panašią idėją, arba pridėti savo idėją Approve this translation

You have %{num} remaining!

Jūs dar turite %{num} likusius! Approve this translation

All Feedback

1 Visi Atsiliepimai Approve this translation

My Feedback

1 Mano Atsiliepimai Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Kiekvienam asmeniui suteikiamas ribotas skaičius balsų, skirtų skatinti geriausias idėjas. Jeigu balsų pritrūksite, nesijaudinkite, yra daug būdų, kaip galite atgauti savo balsus! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Jūs galite pakartotinai panaudoti balsus, jau atiduotus už idėjas Spustelėkite skirtuką "Mano Atsiliepimai" ir pamatysite, kurias idėjas jūs palaikote; jeigu kai kurių idėjų palaikymo atsisakysite, atgausite balsus. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Taip pat galite komentuoti bet kurią idėją, nepriklausomai nuo to, kiek balsų turite! Approve this translation

on %{date}

1 apie %{date} Approve this translation

Write a comment

1 Rašyti komentarą Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

Kaip sukonfigūruoti UserVoice Atsiliepimų skirtuką Approve this translation

Add your idea

1 Pridėti savo idėją Approve this translation

What happens if I run out of votes?

Kas nutinka, jei baigiasi mano balsai? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

1 Siekiant sukurti idėjas, balsuoti ir palikti komentarus, jums reikia leisti UserVoice grįžtamojo ryšio sistemą. Ar norėtumėte tai padaryti dabar? Approve this translation

Request for Permission

1 Prašymas dėl leidimo Approve this translation

Sorry, something went wrong.

1 Atsiprašome, kažkas negerai. Approve this translation

A title is required for your idea

1 Pavadinimas turi savo idėją Approve this translation

Error!

1 Klaida! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

1 Prašome įsitikinti, kad įvedate savo idėją prieš spausdami "Tęsti". Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Ačiū už pasiūlymą. Mes patalpinsime jį, kai tik mūsų administratoriai duos galimybę pasiūlymą patvirtinti. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Atrodo, kad buvote užsiėmęs, bet nesijaudinkite - kai tik jūsų idėja bus baigta, jūs atgausite balsus! Approve this translation

Not enough votes!

Nepakanka balsų! Approve this translation

Accepted

1 Priimamos Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

Balsai yra grąžinami atgal, kai administratorius uždaro idėją Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

1 Rinkti grįžtamąją informaciją iš savo gerbėjų yra super lengva! Norėdami įdiegti, tiesiog atlikite šiuos greitus veiksmus: Approve this translation

Create one for free!

Sukurkite nemokamai! Approve this translation

From your Admin Console select:

Iš jūsų konsolės administratoriaus pasirinkite: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

1 Jei turite kokių nors klausimų ar reikia pagalbos, susisiekite su mumis Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

UserVoice Facebook programėlė nėra sukonfigūruota Approve this translation

Oh nos!

O nee! Approve this translation