1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  287
 3. Reviewed
  563
 4. All
  850
 5. Health
Displaying 751 - 800 of 850

No ideas available

Dim syniadau ar gael Approve this translation

Send another message

Anfon neges arall Approve this translation

Idea is closed

Syniad wedi cau Approve this translation

Close window

Cau ffenest Approve this translation

Post another idea

Postio syniad arall Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Caiff dy bleidleisiau eu dychwelyd pan fydd gweinyddwr wedi cau dy syniadau Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Nodwch nad oes gennych fwy o bleidleisiau bellach i'r fforwm hon. Dychwelir eich pleidleisiau pan fydd gweinyddwr wedi cau eich syniadau Approve this translation

I still want to send a message

Rwyf yn dal eisiau anfon neges Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Rydym wedi gweld %{1:articles} a all eich helpu'n gynt nac anfon neges. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Rydym wedi gweld %{1:articles} a %{2:related ideas} a all eich helpu'n gynt nac anfon neges. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Fe ddown yn ôl atoch toc. Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Dos i wirio dy fewnflwch a chlicio ar y ddolen yn yr ebost cadarnhau. %{resend} Approve this translation

More matches

Mwy o gemau Approve this translation

%{num} ranked

graddio %{num} Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Rydym wedi dod o hyd %{1:yn ymwneud syniadau} efallai y byddwch am edrych ar. Approve this translation

Sign in to give feedback

Cofrestrwch i roi adborth Approve this translation

%{num} voter

%{num} pleidleisiwr Approve this translation

%{num} voters

%{num} pleidleiswyr Approve this translation

Invalid email address!

Cyfeiriad ebost annilys! Approve this translation

Whoops

Wps Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Pa mor debygol fyddet ti o argymell%{site_name} i ffrind neu gydweithiwr? Approve this translation

Great stuff!

Gwych! Approve this translation

Nevermind

Dim ots Approve this translation

Send us a message

Anfona neges atom Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

Wyt ti'n dal eisiau cyflwyno synaid neu anfon neges atom? Approve this translation

Post an Idea

Postia syniad Approve this translation

Please enter a valid email address

Rho gyfeiriad ebost dilys Approve this translation

Idea title

Teitl y syniad Approve this translation

Please enter a title

Rho deitl Approve this translation

Select a category

Dewis gategori Approve this translation

So we can update you!

I ni allu anfon y newyddion diweddaraf atat! Approve this translation

This field is required

Mae angen y maes hwn Approve this translation

Select one

Dewis un Approve this translation

No thanks

Dim diolch Approve this translation

Enter your feedback

Rho dy adborth Approve this translation

Why did you pick that score?

Pam gwnest ti ddewis y sgôr yna? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

Wyt ti'n dal eisiau anfon neges atom? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

Wyt ti'n dal eisiau cyflwyno syniad? Approve this translation

Additional details

Manylion ychwanegol Approve this translation

Sending message

Wrthi'n anfon neges Approve this translation

Give feedback or ask for help

Rhoi adborth neu ofyn am help Approve this translation

Are any of these helpful?

A yw unrhyw rai o'r rhain o help? Approve this translation

Skip and send message

Anwybyddu ac anfon neges Approve this translation

Skip and post idea

Anwybyddu a phostio syniad Approve this translation

Edit message

Golygu neges Approve this translation

Message sent!

Neges wedi'i anfon! Approve this translation

Can we ask a favor?

Gawn ni ofyn ffafr? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Mi fuasen ni wrth ein bodd petaech chi'n gallu trydar eich sylwadau hefyd. Approve this translation

Not likely

Ddim yn debygol Approve this translation

Very likely

Tebygol iawn Approve this translation