1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  270
 3. Reviewed
  541
 4. All
  811
 5. Health
Displaying 701 - 750 of 811

open in new window

agor mewn ffenest newydd Approve this translation

Hide

Cuddio Approve this translation

%{num} related idea

Syniad yn ymwneud â %{num} Approve this translation

%{num} related ideas

Syniadau yn ymwneud a %{num} Approve this translation

Matches for '%{query}'

Cyfatebion i '%{query}' Approve this translation

searching

chwilio Approve this translation

No articles or ideas available

Dim erthyglau na syniadau ar gael Approve this translation

No articles available

Dim erthyglau ar gael Approve this translation

No ideas available

Dim syniadau ar gael Approve this translation

Send another message

Anfon neges arall Approve this translation

Idea is closed

Syniad wedi cau Approve this translation

Close window

Cau ffenest Approve this translation

Post another idea

Postio syniad arall Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Caiff dy bleidleisiau eu dychwelyd pan fydd gweinyddwr wedi cau dy syniadau Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Nodwch nad oes gennych fwy o bleidleisiau bellach i'r fforwm hon. Dychwelir eich pleidleisiau pan fydd gweinyddwr wedi cau eich syniadau Approve this translation

I still want to send a message

Rwyf yn dal eisiau anfon neges Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Rydym wedi gweld %{1:articles} a all eich helpu'n gynt nac anfon neges. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Rydym wedi gweld %{1:articles} a %{2:related ideas} a all eich helpu'n gynt nac anfon neges. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Fe ddown yn ôl atoch toc. Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Dos i wirio dy fewnflwch a chlicio ar y ddolen yn yr ebost cadarnhau. %{resend} Approve this translation

More matches

Mwy o gemau Approve this translation

%{num} ranked

graddio %{num} Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Rydym wedi dod o hyd %{1:yn ymwneud syniadau} efallai y byddwch am edrych ar. Approve this translation

Sign in to give feedback

Cofrestrwch i roi adborth Approve this translation

%{num} voter

%{num} pleidleisiwr Approve this translation

%{num} voters

%{num} pleidleiswyr Approve this translation

Back

Nôl Approve this translation

Processing

Prosesu Approve this translation

Edit idea

Golygu'r syniad Approve this translation

Invalid email address!

Cyfeiriad ebost annilys! Approve this translation

Whoops

Wps Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Pa mor debygol fyddet ti o argymell%{site_name} i ffrind neu gydweithiwr? Approve this translation

Great stuff!

Gwych! Approve this translation

Nevermind

Dim ots Approve this translation

Send us a message

Anfona neges atom Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

Wyt ti'n dal eisiau cyflwyno synaid neu anfon neges atom? Approve this translation

Post an Idea

Postia syniad Approve this translation

Please enter a valid email address

Rho gyfeiriad ebost dilys Approve this translation

Idea title

Teitl y syniad Approve this translation

Please enter a title

Rho deitl Approve this translation

Select a category

Dewis gategori Approve this translation

So we can update you!

I ni allu anfon y newyddion diweddaraf atat! Approve this translation

This field is required

Mae angen y maes hwn Approve this translation

Select one

Dewis un Approve this translation

No thanks

Dim diolch Approve this translation

Enter your feedback

Rho dy adborth Approve this translation

Why did you pick that score?

Pam gwnest ti ddewis y sgôr yna? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

Wyt ti'n dal eisiau anfon neges atom? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

Wyt ti'n dal eisiau cyflwyno syniad? Approve this translation

Additional details

Manylion ychwanegol Approve this translation